Organisasjonskart

Last ned organisasjonskartet her (pdf)

Organisasjonskart Løten kommune 2016

Løten kommunes virksomhet er inndelt i tre store hovedområder; velferd, oppvekst og lokalsamfunn. Disse områdene beskrives i egne menypunkter. Det fjerde virksomhetsområdet, stab, er mer rettet mot interne tjenester. Staben med sine seksjoner beskrives nedenfor.

 

Staben | Økonomiseksjonen | Administrasjonsseksjonen | Bygg- og vedlikeholds seksjonen (BVS) | Renholdsseksjonen  | Samarbeidspartnere | Sykefravær | Medarbeidere

Staben: Interne støttefunksjoner

Stabssjef Tore EdvardsenKommunalsjef Stab: Tore Edvardsen

Tjenesteområdet stab består av Økonomiseksjonen, Administrasjonsseksjonen, Bygg- og vedlikeholds seksjonen, Renholdsseksjonen, IKT-rådgiver og tre økonomirådgivere. De fire seksjonene omtaler sin egen virksomhet nedenfor. Staben utfører felles-/støttefunksjoner for hele kommunen. Målet er å tilby profesjonell hjelp og rådgivning til de virksomhetene som ønsker det. Økonomirådgivernes viktigste arbeidsoppgaver i 2016 har vært å bistå virksomheter som har ønsket det, med å styre virksomheten mot budsjettmålet. Det gjøres også kontinuerlig økonomisk analysearbeid for virksomhetene. Dette er en viktig controller-oppgave for å kunne være forberedt på eventuelle endringer i kommunens økonomiske rammevilkår i fremtiden. Løten kommune har egen IKT-rådgiver selv om kommunen kjøper alle sine IKT-tjenester gjennom det interkommunale selskapet Hedmark IKT. IKT-rådgiveren bistår virksomhetene i IKT-relaterte spørsmål. Alle virksomheter i kommunen benytter IKT-verktøy og behovet er stadig økende. Kravet om innføring av digitalt førstevalg stiller store krav til kommunen.

I 2016 har vi hatt fokus på å få på plass løsninger for å kunne kommunisere digitalt med innbyggerne. En viktig milepæl i dette arbeidet var å få på plass tjenesten SvarUT som betyr at brev sendt fra kommunen, kan leveres i mottakerens elektroniske postkasse.

I Løten kommune har vi stor fokus på IT-sikkerhet og kommunen er medlemmer av KINS (Kommunal Informasjonssikkerhet). KINS jobber med å spre informasjon og høyne kompetansen til medlemskommunene gjennom kurs og konferanser. Lokalt betyr dette at vi gjennomfører årlige IKT-sikkerhetsrevisjoner der vi tester virksomhetsområdenes praksis for IKT-sikkerhet. Kommunesektoren står stadig overfor utfordringer med å tilpasse driften etter sentrale føringer og rammer. Rådgiverne i stabens oppgave i slike tilpassninger er blant annet å kvalitetssikre faktagrunnlaget og samtidig være med å gi anbefalinger om mulige tiltak. Dette er viktige oppgaver som er avhengig av god kompetanse. Både bevaring av eksisterende og stadig opparbeiding av ny kompetanse vil være viktig for fremtiden. Dette gjelder både innenfor økonomi og IKT. Totalt har staben et økonomisk mindreforbruk i forhold til budsjettramma. Det er kun Bygg- og vedlikeholds seksjonen som har hatt et lite merforbruk. Dette skyldes unormalt, og forhåpentligvis forbigående, mange feil på teknisk utstyr. Alle seksjonene har vist god økonomisk styring gjennom hele 2016.

[ Tilbake til toppen ]

Økonomiseksjonen: Mange nye ansatte og god økonomistyring

2016 har vært et år hvor nye medarbeidere har begynt og opplæring har blitt gitt. Ny regnskapsmedarbeider begynte i februar, ny seksjonsleder i april og ny skatteoppkrever og regnskapsmedarbeider i september. Noen sluttet fordi man ønsket utfordringer utenfor kommunen og en ansatt gikk av med pensjon ved nytt år. Økonomiseksjon har likevel klart å holde seg a jour med de løpende arbeidsoppgaver. Brukerundersøkelsen viser at brukerne av våre tjenester er fornøyde. Årsregnskapet ble overlevert til revisor innen den lovbestemte fristen 15. februar.  Skatteoppkrever har overlevert årsrapport 2016 til skatt øst med tilbakemelding om at alt er i samsvar i henhold til gjeldende regelverk.

Økonomiseksjon har ingen sykmeldte per i dag og sykefraværet har gått ned siden 2015. Brukerundersøkelsen viser en bedring på 0,4. Økonomiseksjonen holder seg innenfor økonomiske rammer. I forhold til seksjonens egne indikatorer er måloppnåelsen hittil i år lavere på rettidig betaling hos mottakere av kommunale fakturaer, men det er færre saker som blir oversendt til namsmann og tingretten. Dette viser hvor viktig innfordringsarbeidet er da kommunen bidrar til at kravene blir betalt før det er for sent. Antall manuelle bilag er blitt redusert fra 2015 og antall leverandører har økt noe fra 2015. Skatt har meget tilfredsstillende måloppnåelse i forhold til resultatkravene.  Ellers er det gledelig at andelen elektroniske fakturaer (EHF) fra leverandørene har økt med hele 9 % siden 2015.  Av større oppgaver som ble utført i 2016 kan nevnes arbeidet med å få på plass kodingen i økonomisystemet (Unit 4 Agresso) knyttet til ny mva- melding i Altinn. Dette arbeidet krevde samarbeid med Hedmark IKT, Hamar og Stange kommuner.

Hovedforklaringen til mindreforbruket i budsjettet skyldes periodevise vakante stillinger. Det er heller ikke satt inn vikarer ved sykefravær. Det er inntektsført noe mer gebyrinntekter enn det som er budsjettert noe som har sammenheng med måloppnåelsen på rettidig betaling.

Målekort

Seksjonsleder: Petter Skåret

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat 2015

Mål
2016

 Resultat 2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

 

5

5,3

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

1,1%

< %

0,4%

Sykefravær – sykemeldt

15,9%

<6,0%

6,1%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

100%

100%

87%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Mottakere av kommunale fakturaer skal betale i rett tid

87%

90%

84%

Skyldnere med purringer skal betale før saken går til namsmann/ tingretten.

99%

98%

99%

Leverandører skal bruke EHF faktura

62%

70%

71%


 
* Samlet resultat fra brukerundersøkelse. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.
 

Nøkkeltall

Resultat 2014

Resultat 
2015

Resultat 
2016

Totalt antall årsverk

6,7

6,6

6,8

Netto budsjettramme

8 406 000

5 666 000

5 563 000

Antall utsendte fakturaer

20 415

24 391

25 832

Antall utsendte purringer/inkassovarsel

4 170

3 300

4 226

Antall saker til namsmann/tingretten

165

160

96

Antall manuelle bilag

3 301

3 650

3 088

Antall leverandører

3 247

3 622

3 860

Nøkkeltall skatt - resultatkrav:

Restskatt person 93,5 %

Forskuddsskatt person 99,0 %

Forskuddstrekk 99,9 %

Arbeidsgiveravgift 99,8 %

Restskatt upersonlige 99,0 %

Forskuddsskatt upersonlige 99,9 %

 

93,6%

99,1%

99,8%

99,8%

100,0%

99,6%

 

91,8%

99,2%

99,8%

99,8%

89,2%

100,0 %

 

93,5%

99,2%

99,9%

99,8%

99,8%

100,0%

[ Tilbake til toppen ]

Administrasjonsseksjonen:Til tjeneste!
 

Administrasjonsseksjonen

Administrasjonsseksjonen har kompetente medarbeidere og har levert tjenester med høy kvalitet til rett tid til resten av organisasjonen, noe det meget gode resultatet fra brukerundersøkelsen viser. Seksjonen jobber mye med opplæring/kompetansetiltak, IA og arbeidsmiljø på overordnet nivå og bistår virksomheter i enkeltsaker. Jevnt over hele året, men spesielt andre halvår, har det vært mange svært utfordrende og kompliserte personalsaker hvor seksjonen har bistått virksomhetene i riktig håndtering av sakene.

Av aktiviteter/bistand fra seksjonen til virksomhetene i 2016 nevnes særlig:

 • 35 felles opplæringstiltak med totalt 492 påmeldte der evaluering viser at kvaliteten på fellestiltakene er meget god (totalscore 4,6), og opplæring for nye ledere/medarbeidere og kommunalsjefer

 • Overordnede styringsdokumenter er ajourført: personalhåndbok, HMS-håndbok og kommunens delegeringsreglement er oppdatert og flyttet over i ny digital løsning

 • Iverksatt elektroniske vedlegg for reiseregning på web

 • Bistått rådmannen i planlegging av ledersamlinger og prosess med utarbeidelse av nytt verdigrunnlag og lederkjennetegn for Løten kommune

 • Bistått virksomheter i behandling av krav om økt stilling etter Aml § 14-4- a nr 1

 • To medarbeidere har gjennomført kompetanseutvikling og er sertifisert i scenarioutvikling

 • Student utplassert fra høyskolen i Lillehammer i 4 måneder på høsten

Seksjonen har hatt en svært krevende ressurssituasjon på grunn av langtidsfravær i hele 2016 på begge fagområdene; lønn og personal. I tillegg gikk en lønnsmedarbeider av med pensjon 31.12.15, og stillingen blir ikke erstattet da oppgavene vedkommende hadde er planlagt automatisert. Digital løsning er imidlertid ikke kommet på plass grunnet forhold utenfor seksjonens kontroll. Seksjonen har til tross for dette levert gode tjenester. De ansatte er uredde, har uvanlig stor ansvarsfølelse og stå-på-vilje, og de har vært meget fleksible mht. arbeidsoppgaver og arbeidstid. Det er meget godt arbeidsmiljø og effektiv drift i seksjonen, og vi samarbeider godt med alle virksomheter.

I rapporteringen ved 2. tertial varslet administrasjonsseksjonen underforbruk, og budsjettet ble dermed regulert ned med kr 500 000. Underforbruket kan forklares med at vi ikke fullt ut har satt inn vikar ved sykefravær. Det har i begrenset grad vært behov for å benytte midler til juridisk bistand til tross for flere svært kompliserte personalsaker. De planlagte fellesaktivitetene i kompetanseplanen er i hovedsak gjennomført, men vi har i stor grad benyttet interne krefter, og kostnadene til opplæringstiltakene ble noe lavere enn forventet. Forsikringer ble noe billigere enn budsjettert, og det er ikke brukt midler til forebyggende tiltak/ HMS utover rammen vi kjøper bedriftshelsetjenester for.

Målekort og nøkkeltall

Seksjonsleder: Oddveig Sandvold Klafstad

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat 2015

Mål
2016

Resultat 2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

-

5,1

5,3

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær – egenmeldt

1,2%

<3%

0,3%

Sykefravær – sykemeldt

6,6%

< 3%

16,2%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat (i %)

99,1%

<100,0%

92,9%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Feilmargin på lønnsutbetalinger

0,2%

<1,0%

0,2%

Kvalitet på opplæringstiltak **

4,2

> 4,3

4,6

Gjennomføringsgrad felles opplæringstiltak

76%

>85%

80%

Ansettelse ved første kunngjøring

97%

>85%

100%

Ansettelse ved første tilbud

92%

>85%

96%

Enhetens styrende dokumenter skal til enhver tid være oppdatert i EQS

95,0%

>95,0%

95,2%

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat
** Skalaen for evaluering av opplæringstiltak er fra 1 til 5, der 5 er beste resultat.

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat
2015

Resultat
2016

Totalt antall årsverk

7,35

7,35

6,75

Lønnsutbetalinger pr år

9 840

9 882

9 700

Antall eksterne kunngjøringer

47

64

89

Antall ansettelsessaker/ tilbudsbrev etter ekstern kunngjøring

50

62

89

Antall planlagte/gjennomførte opplæringsaktiviteter (felles)

49

27

35

Ressursbruk planlegging/gjennomføring opplæringstiltak (timer)

400

420

272

Antall styrende dokumenter i EQS i enheten

222

239

251

Antall prosjekter med frist i perioden

2

2

0

Antall fast tilsatte hele kommunen

558

560

590

Netto budsjettramme

6 084 000

6 357 000

6 641 000

 

*Totalt antall årsverk: frikjøpte tillitsvalgte / hovedverneombudet er med i antall årsverk.
Ordinær drift administrasjonsseksjonen er redusert til 5,5 årsverk fra 1.1.16.

[ Tilbake til toppen ]

Bygg- og vedlikeholds seksjonen (BVS): Holder orden på kommunale bygg

Bygg og vedlikeholdsseksjonen

Personellsituasjonen i BVS har vært stabil. Sykefraværet er på godt under 2 %. Fire ansatte i seksjonen har gjennomført fagopplæring i «vaktmesterfaget» og mottok i desember fagbrev som byggdriftere. Seksjonen mottok i høst IK-byggs fagpris i sølv for god eiendomsforvaltning av kommunens formålsbygg. 

Regnskapet for 2016 viser et merforbruk og det er ikke tilfredsstillende i forhold til målsetting. Imidlertid har akutt og skadebelastningen har vært stor i 2016. Det er mange mindre hendelser og svikt i tekniske anlegg som har ført til dette.  Reparasjonsandel til tekniske anlegg virker som går litt opp for hvert år. Sommeren ble i 2016 var det ikke økonomisk grunnlag til å ta inn ekstrahjelp til utvendig maling som tidligere år. Det ble prioritert bortsetting av maling av bygningsmassen ved Ådalsbruk skole og barnehage, arbeidet er oppstartet og ferdigstilles i 2017. I tillegg er det gjennomført maling i både boligmasse og formålsbygg i 2016 av egne ansatte.  Det er gjennomført mange vedlikeholdstiltak i 2015. Andel uløste oppgaver er imidlertid stigende år for år. Vedlikeholdsbidraget av midlene BVS råder over ble i 2016 vesentlig mindre enn forutsatt pga reparasjoner og nødvendige driftstiltak for å sikre HMS for kommunens ansatte. Energiforbruket har stabilisert seg på et lavere nivå enn for noen år siden. Gjennomførte tiltak og innarbeidelse av holdninger har gitt gode resultater. Skifte av lyskilder til LED i fellesarealer, dusj og garderober i Løtenhallen. Skifte til ledbelysning i auditoriet og i vestibyle på Løten u-skole. Montering av bevegelsesstyring og skifte til Led i fellesarealer på Lund skole.  Skifte til Led belysning i SFO på Østvang. Samt en del mindre lysstyring og noe overgang til LED-belysning er tiltak som er gjennomført i 2015. Av energisparemidler er kr 582 000. brukt i 2016. For alle anlegg er forbruket på ca 7,1 mill. kwh i 2016, med en kostnad på 5,8 mill. Budsjettpostene hadde et mindreforbruk på 0,42 mill. for året. Energisparefondet er ved inngangen til 2017 på 1,1 mill. I 2016 er det kjøpt en bolig for bosetting av flyktninger. Det er søkt om og mottatt kr 366 000 i tilskudd fra Husbanken i forbindelse med tidligere kjøp. Plan for boligbygg er oppstartet og forventes ferdigstilt og fremlagt i løpet av 2017. Vedlikeholdsplan for formålsbygg følges i daglig arbeid med noen omprioriteringer og tilpasninger av tiltak.

Målekort

Virksomhetsleder: Erik Adolfsen

Målekort

Område / Måleindikator

Resultat 2015

Mål
2016

Resultat 2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

 

     4,5

4,8

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

0,3

< 2,0%

0,4

Sykefravær – sykemeldt

0,9

<2%

0,9

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

103,0%

100,0%

102,8%

Virksomhetens egne indikatorer: Tjenesteproduksjon

Antall klager på kvalitet på utført arbeid

0

=<2

1

Klage på mangler ved arbeidet

0

=<2

1

Registrerte avvik på utført arbeid (drift, vedlikehold, utvikling, reparasjon)

0

0

1

Klager på svikt i fremdrift i aktivitet

1

0

0

Uønskede driftsstans på tekniske anlegg >4 timer

4

=<4

3

Fortetninger/lekkasjer i VA-anlegg

0

=<4

0

Registrerte avvik på inneklimafaktorer, lyd, lys, luft, temperatur

1

=<4

2

Avvik på brann-sikkerhetsinstallasjoner

1

0

2

Avvik i forhold til vedlikeholdsplan

3

0

5

Avvik fra forskrift/ lov eller skriftlige rutiner

7

<25

7

Avvik fra strategiplan

1

0

1

Stillingsbrøk pr 1 000 kvm bygg,

0,2

0,2

0,2

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Etter/videreutdanning, studiepoeng- givende utdanning

-

1

0

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat

Nøkkeltall

Resultat 2014

Resultat 2015

Resultat 2016

 Totalt antall årsverk (eksempel)

10,8

10,8

10,8

Netto budsjettramme(eksempel)

16,5

17,3

17,1

Antall kommunale bygg for vedlikehold

66

67

68

Antall kvadratmeter for vedlikehold

49 750

50 000

50 400

Vedlikehold kr pr kvm

52

60

45

Antall kvm for kommunal energibetaling

47 400

47 488

47 788

Antall gjennomførte energisparetiltak med størrelse over 10 000 kwh pr år.

5

3

2

Forbruk energi pr kvm

-

-

150

Antall personalmøter

6

7

7

Gjennomførte velferdstiltak for ansatte i BVS

2

2

2

Antall uønskede hendelser, innbrudd, vannskade, brann osv.

-

4

0

[ Tilbake til toppen ]

Renholdsseksjonen: Står på for helse og trivsel

I 2016 var det sykemeldte- og egenmeldte fraværet på 5,73%.  Dette er et bra resultat når man ser på type arbeide som utføres.  Seksjonen har også en meget stabil stab, uten turnover.  Høsten 2016 startet sju av renholderne på fagutdanning som renholdsoperatører.  Dette avsluttes med en skriftlig og en muntlig eksamen sommeren/høsten 2017. Det har vært gjennomført to heldagskurs i samarbeid med Stange, Elverum og Hamar.  Det første var i Elverum i mars med tema: vedlikehold av gulv.  Det andre var på kulturhuset i Hamar i november med tema: inneklima, omdømme, og endringer i arbeidslivet.  Alle renholdere fikk anledning til å delta.  I tillegg hadde vi både på våren og høsten aktivitetsdager på slutten av arbeidsdagen hvor vi var ute og gikk tur, og avsluttet med et godt måltid.

Det er gjennomgående et veldig godt arbeidsmiljø i seksjonen, og en stor grad av yrkesstolthet.  Dette kommer godt fram ved at det er et lavt sykefravær, og meget godt frammøte på personalmøter, kurs og trivselsaktiviteter. Økonomisk sett gikk renholdsseksjonen i balanse.  På tross av at seksjonen dekker fagutdanning for renholderne, klarte vi disse utgiftene innenfor vår ramme. Sommeren 2016 ble huset Sentralen bygget om til ny barnehageavdeling, Kongla.  Der var renholdsseksjonen med på å sette det gamle huset i stand før åpning.  Samtidig flyttet ungdomsklubben fra Sentralen inn i hovedetasjen på Idrettens Hus.  Ungdommens Hus, som stedet nå heter, åpnet i høst etter ombygging og oppussing.  Både der og på Kongla har vi renholdsansvar.  Nye maskiner og utstyr ble kjøpt til disse stedene. For å imøtekomme dagens krav til renhold og hygiene, har vi de siste årene investert i nye renholdsmaskiner og mye nytt utstyr i alle kommunens bygg.  Vi etterstreber å være oppdatert på alt som er nyttig for de ansatte og for driften.

Målekort

Seksjonsleder: Anne Kristin Knudsen

Målekort

Område/Måleindikator

Resultat
2015

Mål
2016

Resultat 2016

Felles indikatorer: Tjenesteproduksjon

Brukertilfredshet*

-

>4,5

5,3 

Felles indikatorer: Arbeidsmiljø

Sykefravær - egenmeldt

2,1%

<4,0%

1,5%

Sykefravær – sykemeldt

3,3%

<5,5%

4,3%

Felles indikatorer: Økonomistyring

Økonomisk resultat

99%

100%

100%

Virksomhetens egne indikatorer: Arbeidsmiljø

Prosentandel medarbeidere på kurs gjennom året

-

100%

100%

Antall interne og eksterne kurs

-

 > 2

2

Antall personalmøter

-

 > 8

9

* Samlet resultat fra brukerundersøkelsen. Skala fra 1 til 6, der 6 er beste resultat.

Nøkkeltall

Resultat
2014

Resultat 
2015

Resultat 
2016

Netto budsjettramme

 

11 613 000

12 305 000

Totalt antall årsverk (inkl vaskeri)

 

21,32

21,77

Totalt antall ansatte (inkl vaskeri)

 

25

26

Antall m2 rengjort

 

34 300

34 900

Antall m2 rengjort pr årsverk

 

1 609

1 603

[ Tilbake til toppen ]

Samarbeidspartnere

Oversikt over våre samarbeidspartnere, og tilskudd til disse (tall i tusen).
Du kan også lese mer om dem på deres egne hjemmesider.

 

2014

2015

2016

 Hamarregionen interkommunale PPT

1 551

1 661

1 964

 Hamar-regionen Reiseliv (HaRR)

204

221

209

 Hamarregionen Utvikling

507

487

565

 Hedmark Revisjon IKS

726

759

544

 Hedmarken IKT

6 125

6 698

7 443

 Hedmarken interkommunale brannvesen (HIB)

5 382

5 541

5 714

 Hias IKS

12 942

14 170

6 455

 Sirkula IKS*

5 830

 IKA Øst IKS

149

158

161

 Interkommunal barnevernsvakt

143

148

155

 Legevakta ved Hamar Sykehus

1 459

1 388

1 689

 Regionalt landbrukskontor for Hamar, Løten og Stange

1 371

1 212

1 219

Samfunnsmedisin – Psykososial støttegruppe

66

69

74

 Samfunnsmedisinsk enhet

                                      594

700

   622

 SMISO Hamar – Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep

40

41

45

 Stiftelsen Hamar Krisesenter

508

503

548

 Øyeblikkelig hjelp

     -

846

1 218

 Totale utgifter

31 767

34 602

34 455

 * Sirkula utfører avfallstjenster på oppdrag av sine eierkommuner og ble skilt ut av  HIAS.

 

Sykefravær

Sykefraværstall i prosent %. Tallene er avrundet til nærmeste desimal.

Sykefravær/egenmelding for 2016

Egenmeldt/ sykemeldt

Sykefravær
totalt

Årsverk
totalt

Rådmannen og rådmannens ledergruppe inkl skolefaglig rådgiver, rådgivere i stab, eiendomsskattekontoret, legetjenesten

0,7/ 2,1

2,8

19,4

Økonomiseksjonen

0,4/ 6,1

6,54

6,8

Administrasjonsseksjonen

0,3/ 16,2

16,5

7,0

Bygg og vedlikehold

0,4/ 0,9

1,3

10,8

Renholdseksjonen

1,5/ 4,3

5,7

21,8

Hjemmebasert omsorg

1,5/ 6,4

7,4

34,5

Bolig, rehabilitering og aktivisering

1,3/ 9,5

10,8

42,8

Løten helsetun

1,7/ 9,2

11,1

73,7

Kvalifisering

0,6/ 5,5

6,1

19,1

NAV

1,0/ 9,4

10,4

6,0

Barnevern

0,3/ 5,6

5,9

7,5

Helse og familie

0,5/ 4,5

5,0

10,3

Jønsrud barnehage

1,5/ 4,0

5,5

6,50

Lund barnehage

1,5/ 13,4

14,9

7,2

Ryli barnehage

0,4/ 10,1

10,5

7,0

Skøienhagan barnehage

1,3/ 0,6

1,9

9,8

Ådalsbruk barnehage

1,9/ 6.3

8,2

8,8

Jønsrud skole

0,2/ 5,2

5,4

11,6

Lund skole

1,5/ 3,9

5,4

10,9

Østvang skole

1,0/ 6,1

7,1

33,2

Ådalsbruk skole

0,6/ 4,0

4,6

16,3

Løten ungdomsskole

0,7/ 3,6

4,3

29,0

Teknisk drift

1,2/ 4,0

5,2

6,0

Teknisk forvaltning

0,6/ 1,9

2,5

4,0

Kultur, informasjon og service

0,7/ 3,0

3,7

15,9

SUM

0,1/ 5,9

6,9

426,9


Medarbeidere

Årsverk per 31.12.16 inkluderer alle fast ansatte, prosjekter, engasjementer, pensjonistlønn o.a. Vikarer er ikke inkludert.

Årsverk 2015 - 2016

Årsverk faste/ engasj.
2015

Årsverk faste/ engasj.
2016

Årsverk
totalt 2016

Rådmannen og rådmannens ledergruppe inkl. skolefaglig rådgiver, rådgivere i stab, eiendomsskattekontoret, legetjenesten

13,5/ 0

19,35/ 0

19,3

Økonomiseksjonen

5,8/ 0,4

6,80/ 0

6,80

Administrasjonsseksjonen

7,3/ 0

7,05/ 0

7,05

Bygg og vedlikehold

10,8/ 0

10,8/ 0

10,8

Renholdseksjonen

19,8/ 0

21,3/ 0,4

21,8

Hjemmebasert omsorg

32,9/ 0,5

34,3/ 0,2

34,5

Bolig, rehabilitering og aktivisering

39,9/ 0

42,8/ 0

42,8

Løten helsetun

76,2/0,2

73,4/ 0,2

73,7

Kvalifisering

18,3/ 0

18,9/ 0,20

19,1

NAV

5,9/ 0

6,0/ 0

6,0

Barnevern

8,0/ 0

7,5/ 0

7,5

Helse og familie

8,6/ 0

10,3/ 0

10,3

Jønsrud barnehage

6,4/ 0

6,5/ 0

6,5

Lund barnehage

6,8/ 0

7,2/ 0

7,2

Ryli barnehage

7,0/ 0

7,0/ 0

7,0

Skøienhagan barnehage

7,8/ 0,2

9,8/ 0

9,8

Ådalsbruk barnehage

8,0/ 0

7,8/ 1,0

8,8

Jønsrud skole

12,2/ 0

11,6/ 0

11,6

Lund skole

10,5/ 0

10,9/ 0

10,9

Østvang skole

29,0/ 1,1

30,2/ 3,0

33,2

Ådalsbruk skole

14,4/ 0

16,3/ 0

16,3

Løten ungdomsskole

31,9/ 0,7

29,0/ 0

29,0

Teknisk drift

6,0/ 0

6,0/ 0

6,0

Teknisk forvaltning

5,0/ 0

4,0/ 0

4,0

Kultur, informasjon og service

11,6/ 0,8

16,0/ 0

16,0

Ordfører

1,0/ 0

1,0/ 0

1,0

SUM

404,9/ 4,0

421,8/ 5,1

426,9Markering av erkjentlighetsgaver 15 år


Medbestemmelse

Aktiviteten i medbestemmelsesorganene Arbeidsmiljøutvalget og Partssammensatt utvalg har vært normal med hhv fire og tre møter i 2015. I tillegg har det vært fire møter i Sentralt samarbeidsforum.

Lønnspolitikk

Rammen for det sentrale hovedoppgjøret 2016 var 2,4 % inkl. overheng/glidning.
Det ble avtalt sentrale tillegg med virkning fra 1.5.16, og samtidig også fremforhandlet sentrale tillegg på 2,2 % med virkningstidspunkt 1.8.17. Det ble ikke avsatt pott til lokale forhandlinger etter HTA kap 4.2.1. i 2016, men i stedet avsatt midler på 0,9 % pr dato til lokale forhandlinger pr 1.9.17. Den vesentligste endringen i det sentrale lønnsoppgjøret i 2016 var samordning av høyskolestigene (HTA kap 4 B) med lærerstigene (HTA kap 4 C) til nytt HTA kap 4 slik at disse gruppene vil være fullt innfaset i nye lønnsstiger fra 1.8.2017.

Lokale forhandlinger/lønnsregulering for ansatte som omfattes av HTA kap 3.4.2. og 5.1. ble gjennomført på høsten. Kompetanseforhandlinger som følge av etter-/videreutdanning siste år var samtidig.

For kapittel 5.1. (rådgivere, akademikere med flere) ble det brukt kroner 424 700,-. For kapittel 3.4.2. (virksomhets-/seksjonsledere) ble det brukt kroner 351 800,-. Virkningstidspunkt for forhandlingene etter HTA kapittel 5.1. og 3.4.2 var 1.5.2016.

Totalt gjennomførte vi 32 lønnsforhandlinger/lønnsfastsettelser i 2016.

Lønnsregulering for rådmann og kommunalsjefer er ikke gjennomført ennå.

Rekruttering

I løpet av 2016 har Løten kommune annonsert 89 ledige stillinger i rekrutteringsportalen og på vår hjemmeside, og over 2100 personer har søkt på disse stillingene. Løten kommune har ikke utfordringer med å få kvalifiserte søkere til ledige stillinger. Andelen mannlige søkere har økt fra ca 23 % i 2015 til 27 % i 2016. Det samarbeides godt med Hamar og Stange kommuner om vår felles rekrutteringsportal, og ledige stillinger fra alle tre kommuner er enkelt å finne på samme sted. Det er igangsatt arbeid for å synliggjøre kommunens annonser enda bedre på finn.no, i de tilfeller virksomhetene velger å annonsere der i tillegg.

Seniorpolitikk

Løten kommune har egne seniorkurs, med henholdsvis fokus på sen-karriere og forberedelse til pensjon annethvert år. På grunn av en anstrengt bemanningssituasjon i administrasjonsseksjonen ble årets pensjonsforberedende orientering utsatt til februar 2017. I virksomhetene gjøres det mye godt arbeid rettet mot våre seniorarbeidstakere i form av tilrettelegging av arbeidstid og - oppgaver. 

Trivsels-uke

Komiteen for trivselsuka arrangerte trivselsaktiviteter på en dag, i tillegg til oppfordring til rådmannen/kommunalsjefene om å reise rundt med frukt til virksomhetene. Trivselsdagen ble gjennomført i uke 36. Medarbeiderne kunne velge mellom middagsservering med underholdning på Kilde gjestgiveri, og go-cart kjøring i Brumunddal. Ca 150 medarbeidere deltok.

Inkluderende arbeidsliv – ”IA

Det var planlagt fire møter i IA – utvalget i 2016, men alle møter ble avlyst da det ikke ble fremmet saker til behandling. Dette beror på at sakene finner sin løsning i virksomhetene.

Bedriftshelsetjenesten Salutis HMS (tidligere HMS Øst) har i enda større grad bidratt i vanskelige enkeltsaker. Antallet saker der leder ønsker bistand fra adm.seksjonen og/eller bedriftshelsetjeneste er stort og stadig økende. Dette er komplekse saker, der også andre instanser (lege/behandlingsapparat eller andre) i flere og flere tilfeller må trekkes inn. 

Lederne jobber godt og aktivt med oppfølging av sykmeldte, i mange saker med bistand fra bedriftshelsetjenesten eller administrasjonsseksjonen. Flere virksomheter har også jobbet mer bevisst med forebyggende tiltak ut fra tanken om helsefremmende arbeidsplasser.

Det er også i 2016 gjennomført kurs for å forebygge sykefravær. Av kurs/tiltak kan nevnes:

 • Målrettede helseundersøkelser for de grupper det er pålegg om dette

 • Kurs i håndtering av vold – og trusler

 • IA – skolen i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter

 • Førstehjelpskurs for barnehageansatte og åpent kurs

 • Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 – timers-kurset) for nye ledere og verneombud

 • Bruk av BHT til arbeidsplassundersøkelser og for veiledning på arbeidsplassen

 • Det har vært utstrakt bruk av forebyggings – og tilretteleggingstilskudd til kurs, hjelpemidler og for vikar som avlaster den fast ansatte for oppgaver. Til sammen er det gitt tilsagn på tilretteleggingstilskudd i 2016 på kr 283 334.-. Tilskudd rettet mot grupper utgjør
  kr 72 680,-, individrettede tiltak kr 198 468.-. Øvrig tilskudd er til bruk av BHT i dialogmøter mv.

Den største satsingen for å øke kompetansen til ledere, tillitsvalgte og verneombud i 2016 har vært IA – skolen som startet opp i oktober 2016 og fullføres i februar 2017 (kull1) med 30 deltakere fra mange ulike virksomheter, herunder alle virksomheter i Velferd. Dette er et tiltak i samarbeid med NAV Arbeidslivssenter.

Opplæring – fellestiltak

Løten kommune legger til rette for kompetanseutvikling for sine ansatte. Det er tiltak på individ- og gruppenivå, på alle nivåer fra grunnleggende kompetanse til masterutdanninger. Kompetanseutvikling og opplæring planlegges i den enkelte virksomhet, men tiltak som det er behov for i flere virksomheter samordnes og gjennomføres som fellestiltak. Det har vært gjennomført hele 35 fellestiltak med totalt 492 påmeldte i 2016, inkludert tiltak i trivselsuken. Det er lagt vekt på å tilby kurs med høy kvalitet, basert på de behov virksomhetene har meldt, og både interne og eksterne forelesere er benyttet.

I 2016 har det vært satset på å øke ansattes Excel-kompetanse, både på grunnleggende og videregående nivå. To kurs med til sammen 30 deltakere har vært gjennomført i samarbeid med Tepas Personal AS. Formålet er bedre utnyttelse av de dataverktøy vi har og effektivisering av oppgaver.

Det er også i 2016 gjennomført mange felleskurs av forebyggende art;

 • Førstehjelpskurs

 • Omstilling og nedbemanning

 • Håndtering av vold og trusler

 • IA – skolen

Interne forelesere har undervist i bruk av rekrutteringsportalen WebCruiter, bruk av saksbehandlingssystemet ESA, publiseringsverktøyet CorePublish og kvalitetssystemet EQS.
Nye ledere har gjennomgått intern opplæring i forvaltning.

Medarbeidertilfredshet

Markering av erkjentlighetsgaver 25 og 30 år

Det er gjennom året 2016 jobbet med oppfølging av resultatene fra medarbeidertilfredshetsundersøkelsen, «10-faktor», som ble gjennomført i desember 2015. Undersøkelsen er forskningsbasert, utviklingsorientert og både medarbeiderskaps- og ledelsesorientert. Den er konsentrert rundt mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse, og er en kort og fokusert undersøkelse som resulterer i enkle rapporter.  Oppfølging av «10-faktor» var tema på ledersamling for virksomhetsledere og seksjonsledere i oktober, og arbeidet med oppfølging har også skjedd avdelingsvis/på virksomhetsnivå. Hver virksomhet har drøftet og vurdert hvilke områder de vil ha særlig fokus på å følge opp i arbeidet med å utvikle medarbeidertilfredshet i sin virksomhet, og det kommer til uttrykk i målekortene fra 2017.

Verdigrunnlag og lederkjennetegn

Løten kommunes verdigrunnlag og ledelsesnormer ble vedtatt i år 2000. Mange ansatte har ikke et bevisst forhold eller eierskap til dem, og på denne bakgrunn er det igangsatt en prosess der hele organisasjonen involveres. Det har vært to ledersamlinger med ekstern prosessveileder; en i oktober 2016 og en i januar 2017. I mellomperioden har lederne hatt prosesser i sine virksomheter der medarbeiderne har bidratt, og blitt utfordret på hva som kjennetegner en god medarbeider i tillegg til kjennetegn for ledere i Løten kommune. Målsettingen er å få gjennomarbeidet og forankret/skapt eierskap til normene, samt se på ordlyd og modernisere dem noe. Her er prosessen viktigere enn resultatet. Sannsynligvis vil det bli noen endringer i verdigrunnlaget og lederkjennetegnene. Rådmannen ser for seg å være i mål med prosessen i løpet av våren 2017.

Heltidskultur

Løten kommune ønsker å fremme en kultur der heltidsarbeid er hovedregelen. En heltidskultur er helt avgjørende for å møte framtidas kompetansebehov. Forskning viser at heltidskultur og store stillinger har mange positive betydninger både for arbeidsgiver, arbeidstakere og ikke minst brukere/innbyggere. Hovedtariffavtalens kap 1, punkt 2.3. legger til grunn at det som hovedregel skal tilsettes i full stilling, og at det skal utarbeides lokale retningslinjer med formål om å øke antall heltidsansatte.

En heltidskultur er avgjørende for å kunne:

• Sikre kvalitet i tjenestene
• Fremme kommunen som en attraktiv arbeidsgiver
• Bruke eksisterende - men ubenyttet - kompetent arbeidskraftpotensiale
• Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, som frigir tid til ledelse

Løten kommune har i 2016 hatt fem deltakere på nasjonal konferanse om Heltidskultur i regi av KS, og ytterligere fem vil delta primo 2017. Ny kunnskap fra konferansen vil danne grunnlaget bl.a for revisjon av lokale retningslinjer for bruk av deltidsstillinger og for bedre analyser av nåsituasjon. Det jobbes allerede bevisst for å øke gjennomsnittlig stillingsstørrelse, og rett til stilling for deltidsansatte tilsvarende faktisk arbeidstid, jf Arbeidsmiljølovens § 14-4 a nr 1 behandles fortløpende og seriøst. Det ble behandlet 11 krav i 2016.

Bilde fra ledersamling

[ Tilbake til toppen ]