Rådmann Tollef ImsdalenRådmann Tollef Imsdalen

I løpet av 2016 fikk kommunens yngste innbyggere flere nye tilbud.  Det gode samarbeidet med Løten Rotary resulterte i ny lekeplass på Løten torg.  Plassen er inspirert av Edvard Munchs maleri «Solen» og gir en symbolsk lenke til det faktum at kunstneren er født her og at han så på Løten som et sted for lek, moro og oppdagelser.  Plassen ble åpnet i oktober, og vi ser fram til at aktiviteten der vil prege sentrum gjennom året.
Kommunen har en målsetting om 100 % barnehagedekning.  Ved barnehageopptaket våren 2016 ble det klart at det ikke var nok plasser til at alle søkere kunne få tilbud.  På kort tid ble det lagt til rette for en midlertidig avdeling under Skøienhagan barnehage på Sentralen.  Rådmannen vil berømme de ansatte som gjorde det mulig å få startet den nye avdelingen, Kongla, på kort tid.
I Barnehageutredningen som ble behandlet i kommunestyret i oktober ble det konkludert med at rådmannen får fullmakt til å se nærmere på hvordan behovet for barnehageplasser skal dekkes fram mot 2025.  I økonomiplanen er det lagt inn midler til bygging av ny kommunal barnehage som kan tas i bruk høsten 2020.
Da Kongla kunne etableres på Sentralen, var det fordi huset ble tomt etter at kommunens ungdomstilbud ble flyttet til det tidligere Idrettens hus ved idrettsparken.  Ungdommens hus ble også åpnet høsten 2016.  Sammen med mekkeverksted og musikkbinge ved ungdomsskolen, kulturskolen i nye lokaler på LUS, skateparken og idrettsparken, ligger det godt til rette for et samlet tilbud til kommunens ungdom i sentrum. 
Kvalitetsplan for SFO har vært til politisk behandling.  Verdigrunnlaget for kvalitetsplanen er: «Bli sett som den jeg er.  I samarbeid med dere foreldre arbeider vi for at ungene som går på SFO i Løten skal utvikle seg til den beste utgaven av seg selv.»

Det er et håp at alt arbeid som blir gjort for barn og unge i Løten bygger opp om dette verdigrunnlaget.

Kunst, kultur og Camp Munch

Deltakere på Camp Munch
Deltakere på Camp Munch

Camp Munch ble arrangert i august på Klevfos, i samarbeid med museet og Fargefabrikken.  Dette ble både et faglig og et sosialt møtested for 20 kunstglade ungdommer. Uka ble avsluttet med en minifestival, blant annet med utstilling i Klevfos industrimuseums fabrikklokaler. 
Et annet lokale som har fått ekstra oppmerksomhet i 2016, er Løiten Lys, som har feiret sitt 25-årsjubileum.  Lysproduksjonen står sentralt i aktivitetene på Løiten Brænderi, og er sammen med teaterforestillingen «En akevisitt» og Bokloftet bærende elementer i de vel 160 år gamle fabrikklokalene.

Kommunen eier og forvalter en betydelig mengde kunstverk, innen mange ulike uttrykk.   Kunstverkene representerer store verdier både kunstnerisk og økonomisk.  Gjennom registreringen av kunstverkene og vedtaket om instruks for forvaltning av kunst i Løten kommune er det tatt gode grep for å sikre disse verdiene best mulig, til glede for befolkning, brukere og besøkende.   

Kommunereformen

Regjeringens forslag til kommunereform har preget den politiske debatten i 2016.  Kommunen har deltatt i et regionalt utredningsarbeid, gjennomført innbyggerundersøkelse og folkeavstemming.  Valgdeltakelsen i folkeavstemmingen var på 36,9 %, og blant dem som avga stemme svarte 83,2 % nei på spørsmålet om kommunen skulle inngå i en eventuell kommunesammenslåing i Hamar-regionen. Etter at den første saken om kommunereformen ble behandlet i kommunestyret i september 2014 har temaet vært til politisk behandling i om lag 10 saker.  Både gjennom innbyggerundersøkelsen og folkeavstemmingen uttrykte kommunens innbyggere klart at de ønsker at Løten skal bestå som egen kommune. 

Plansaker

Gjennom året har en rekke plansaker vært til politisk behandling.  De mest sentrale er kommuneplanens arealdel, og planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel.    Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og skal inneholde mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanens arealdel skal vise sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen ble vedtatt i 2016, mens samfunnsdelen vil bli utarbeidet i løpet av 2017.  

En annen plan som angår mange, er kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet.  Arbeidet med denne kommunedelplanen førte fram til en handlingsplan med en rekke større og mindre tiltak som skal bidra til økt fysisk aktivitet, innen- og utendørs, og for alle aldersgrupper. 

Dette faller godt sammen med at det skal arbeides med folkehelse de kommende årene.  Føringer for folkehelsearbeidet ble behandlet i kommunestyret i mai.  For å lykkes med folkehelsearbeidet må det både være innsats i alle virksomheter og hos aktører utenfor kommunesektoren.  Arbeidet med folkehelse er en samfunnsoppgave.  Kommunen har mange gode kvaliteter, men de sosiale ulikhetene i helse, omfanget av psykiske plager og lidelser og frafallet i videregående skole er områder som det må arbeides særskilt med framover.

Sommeren 2016 ble arbeidet med den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen for Løten kommune avsluttet, og beredskapsplanen ble revidert.  Dette arbeidet har gjort kommunen bedre rustet til å møte eventuelle uønskede hendelser, og å sette i verk riktige tiltak for å sørge for at kritiske samfunnsfunksjoner blir ivaretatt. Det er særlig viktig at det nå er laget en plan for evakuerte- og pårørendesenter, og at det blir nødstrømsforsyning til både dette senteret, Tingberg og helsetunet.  

Utvikling av lokalsamfunnet

Åpningen av Fotgjengerundergangen
Åpningen av fotgjengerundergangen

Sakene som er nevnt over er eksempler på områder der kommunen er under utvikling, både som tjenesteyter og som organisasjon.  I løpet av de kommende årene vil Løten forandre seg mye.  Den første større endringen ser vi i Løten sentrum, med ny fotgjengerkryssing av Rørosbanen og en mer åpen og tiltalende løsning for undergangen, samt bedre parkeringsmuligheter i sentrum.  I løpet av det kommende året vil den flaskehalsen som søndre jernbaneundergang på fylkesveg 166 representerer, også bli borte.  Med ny undergang vil trafikksikkerheten og flyten gjennom sentrum bli langt bedre.  Dette er naturligvis viktig rent generelt, men det vil også være viktig sett i sammenheng med at det nå blir etablert nye tomteområder sør og vest i bygda, i Slipervegen og på Bergum syd.
Den nye traseen for R3/25 vil også endre kommunen mye.  Sjølve bildet av Løten endres, og trafikken som passerer gjennom kommunen vil bokstavelig talt gå på nye veger.  På den ene siden vil dette gi en gevinst i form av bedre trafikksikkerhet, mindre støy og mindre belastning på lokalsamfunnet.  På den andre siden vil det gi utfordringer i form av mindre detaljhandel i sentrum, og økte kostnader ved bompasseringer. 

Takk til de ansatte

Det har ikke vært gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2016. Det har vært arbeidet med opplæring i 10-faktorundersøkelsen i ledergruppa gjennom året.  10-faktorunderøkelsen er det nye verktøyet som ble tatt i bruk i 2015, der mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse settes i fokus.   

Det er gledelig å registrere at sykefraværet i organisasjonen holder seg på samme lave nivå som i 2015.  Samlet egen- og sykemeldt fravær i 2016 var 6,9 %.  Til sammenligning ligger sykefraværet i kommunesektoren nasjonalt på 9,8 %.  Lavt sykefravær er positivt både for den enkelte arbeidstaker, for arbeidsmiljøet og for brukerne av tjenestene våre.  Jeg håper at denne trenden fortsetter.
En stor takk rettes til alle medarbeidere for den innsatsen som er lagt ned i 2016.

[ Tilbake til toppen ]