Grunnen til dette er først og fremst at Løten kommune har mange av distriktskommunens kjennetegn når det gjelder sysselsetting og næringsliv, men samtidig ligger såpass sentralt til at vi ikke nyter godt av de statlige tilskuddsordningene som distriktskommuner gjør.

Men det går bra. Siden 2004 har kommunen i alle år gått med overskudd, i 2009 med 6,9 mill kroner. Vi hadde imidlertid ikke klart det om vi ikke kunne ”forskottere” den inntekten som eiendomsskatten gir oss fra i år, som blir ca. 7,5 mill kroner.

Men det er ikke bare de økonomiske resultatene som teller for en kommune. Mest gledelig er det at siden vi innførte ordningen med målinger av brukertilfredsheten i 2005, så har det vist seg at denne er ganske god, klart bedre en landsgjennomsnittet for kommuner. Det samme gjelder medarbeidertilfredsheten. Da den ble målt i Løten kommune i høst, var den klart bedre enn sist og klart bedre enn landsgjennomsnitt på alle områder.

Resultater i skolene
Aller hyggeligst er det kanskje at miljøundersøkelsene vi gjennomfører blant skoleelevene, også er i klar bedring – Skolehverdag på Østvangog bedre enn landsgjennomsnitt. Vi arbeider hardt for at også resultatene på nasjonale prøver og eksamen skal komme over landsgjennomsnitt.

I 2009 ble det født 70 barn i Løten kommune. Det er omtrent det nivået vi har ligget på de siste årene. Antall innbyggere har økt med ca 30. Men det er plass til flere – både innbyggere og nyfødte.

Barnehageplasser
Kommunen har nå plass til alle som ønsker barnehageplass, enten i en av de kommunale eller i en av de private barnehagene. Likeledes er det god plass til elever i alle skolene – og som kjent har vi brukt mye penger de siste årene på å fornye og modernisere skolene for at de skal holde mål.

Og ikke minst: Vi har ledige tomter i alle skolekretsene – så det er bare å markedsføre Løten kommune for slekt, venner og kjente: Kom til Løten.

I 2010 skal vi kanskje endelig kunne sykle trygt fra Slettmoen og Brenneriroa til Løten Sentrum. Arbeidet med ny vei og gang- og sykkevei over Veenshøgda starter ventelig i juni mnd. Veien bør da være enkel for flere enn tidligere ned til Løten Idrettspark med ny flott kunstgrasbane og etter hvert en ny turnhall i tilknytning til Løtenhallen.

Det er mye å glede seg over i Løten.
Her kan du lese hele årsmeldingen

Vennlig hilsen

Gaute Arneson
Rådmann