Makspris for plass i barnehage per 1. januar 2017 er 2730,- kr. per måned:

• For rett til redusert foreldrebetaling må husholdningens samlede person- og skattepliktig kapitalinntekt ikke overstige kroner 500 500,- per år.

• For rett til gratis kjernetid (20 timer pr. uke) for 3-, 4- og 5-åringer må husholdningens samlede person- og skattepliktig kapitalinntekt ikke overstige kr 417 000,-. Fra 1. august 2017 er inntekstgrensen satt til 450 000 kr.

Ordningene gjelder både for private og offentlige barnehager.

Se oversikt over betalingssatser i Løten kommune her

Løten kommunes retningslinjer for søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid

Søknad
Foreldre som mener de har krav på redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid må søke om dette. Det fattes vedtak for ett barnehageår om gangen.

For barnehageåret 2017/2018 er fristen for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid, med virkning fra 15. august 2017, satt til 01.06. 2017. Benytt søknadsskjema her

Søknader mottatt etter denne fristen får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er levert senest den 1. i måneden før. Dersom det mangler dokumentasjon til å kunne fatte vedtak om redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid, gis søknaden virkning først fra det tidspunkt dokumentasjonen er tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak.

Skjer det endringer i husholdningen som fører til bortfall av retten til redusert betaling, plikter betaler å sende skriftlig melding til kommunen.

Feilaktige og/eller manglende opplysninger i søknaden vil medføre full pris og evt. krav om etterbetaling.

Hvis du har plass i barnehage i Løten kommune, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet bor/ er registrert i folkeregisteret.

Dokumentasjon
Både reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. Husholdningens siste års skattemelding skal legges ved søknaden.

Dersom det ikke er mulig å legge frem skattemeldingen, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

For mer detaljert informasjon på hva som regnes som inntekt, hushold, annen dokumentasjon og lignende, les her.

Søskenmoderasjon
Reglene for søskenmoderasjon og kostpenger er ikke endret, det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % søskenmoderasjon for barn nummer tre.

Søskenmoderasjon blir regnet ut etter redusert sats jfr. vedtak for det eldste barnet.

Betaling for mat kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.

Klage
Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage for det enkelte barn kan påklages til kommunens klageorgan.