Makspris for plass i barnehage fra 1. januar 2020 er 3 135,- kr. per måned. Kostpenger kommer i tillegg.

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6% av inntekten sin for en barnehageplass.  

  • For rett til redusert foreldrebetaling må husholdningens samlede inntekt ikke overstige kr 557.333,-. 
  • For rett til gratis kjernetid (20 timer pr. uke) for 2-, 3-, 4- og 5-åringer må husholdningens samlede inntekt ikke overstige kr 548.500,- per år. 

Husholdning

Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere, uansett foreldreansvar. Hvis foreldrene har delt omsorg skal inntekten i husstanden der barnet har folkeregisteradresse legges til grunn.

Ordningene gjelder både for private og offentlige barnehager.


Skjema

 

Løten kommunes retningslinjer for søknad om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid


Søknad 

Foreldre som mener de har krav på redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid må søke om dette. Det fattes vedtak for ett barnehageår om gangen.

Feilaktige og manglende opplysninger i søknaden vil medføre full pris og evt. krav om etterbetaling.
Hvis du har plass i barnehage i Løten kommune, men bor i annen kommune, skal du søke til kommunen der du og barnet er registrert i folkeregisteret.


Søknadsfrist

Fristen for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid med virkning fra 15. august er satt til1. juni.

Søknader levert i perioden 1. juni - 1. september vil tidligst får virkning fra 1. oktober.

Søknader mottatt etter 1. september får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er levert senest den 1. i måneden før.

Dersom det mangler dokumentasjon til å kunne fatte vedtak gis søknaden virkning først fra det tidspunkt dokumentasjonen er tilstrekkelig til å kunne fatte vedtak.


Dokumentasjon av inntekt

Både reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid skal beregnes ut fra husholdningens samlede brutto skattepliktige kapital- og personinntekt. Husholdningens siste års skattemelding skal legges ved søknaden.

Dersom det ikke er mulig å legge frem skattemeldingen, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. For eksempel lønnslipp for siste tre måneder, utbetalinger fra NAV, vedtak fra lånekasse, introduksjonsstønad osv.

Skjer det endringer i husholdningen som fører til bortfall av retten til redusert betaling, plikter betaler å sende skriftlig melding til kommunen.


Søskenmoderasjon

I tråd med bestemmelsene om søskenmoderasjon skal foreldre tilbys 30 prosent søskenmoderasjon i foreldrebetaling for 2. barn og 50 prosent i foreldrebetalingen for 3. barn eller flere barn.

Søskenmoderasjon blir regnet ut etter redusert sats jfr. vedtak for det eldste barnet. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.

Betaling for mat kommer i tillegg til oppholdsbetalingen.


Lovverk og klage

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling i barnehage for det enkelte barn kan påklages til kommunens klageorgan.

Regler for moderasjon er regulert av Forskrift for foreldrebetaling i barnehager.