Her finner du våre rutiner for barnas overgang fra barnehage til skole i Løten. 


Rutine for overgang barnehage - skole

Innerst inne i alle voksne mennesker sitter et lite barn som skal begynne på skolen i august
(Janneken Øverland)


Bakgrunn og intensjon

Overføring av informasjon /TRAS

Barn med spesielle behov og barn med sterke funksjonshemminger

Barn med minoritetsspråklig bakgrunn

Kompetanse fra barnehagene

Begreper barn bær ha kjennskap til

Vedlegg

 

Bakgrunn og intensjon

En av årsakene til at barnehagene ble underlagt kunnskapsdepartementet i 2006,var å synliggjøre sammenhengen mellom barnehage og skole. I rammeplanen for barnehager og læreplan for grunnskolen blir det lagt vekt på begrepet ”livslang læring”. Barnehage og skole er begge institusjoner for omsorg, oppdragelse, lek og læring, og barna vil møte likhetstrekk mellom institusjonene.

”For svært mange barn representerer barnehagen det første institusjonaliserte møtet med den livslange læringen, og overgang fra barnehage til skole er på vei til å bli en universell erfaring for alle barn. Å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole er å legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov” (Veileder: Fra eldst til yngst, 2008, Kunnskapsdepartementet).

Rammeplanen for barnehage sier at det må legges til rette for at barn:

 • Kan ta avskjed med barnehagen på en god måte
 • Kan glede seg til å begynne på skolen
 • Oppleve at det er sammenheng mellom skole og barnehagen

Veilederen fra kunnskapsdepartementet ”Fra eldst til yngst” anbefaler disse punktene for overgangen:

 • Barnehagetiden avsluttes på en god måte og skolen og SFO forbereder seg på å ta i mot barnet.
 • Barnet blir kjent med skolen i god tid før første skoledag.
 • Det er sammenheng og progresjon i læringsinnholdet i barnehage og skole.
 • Foreldre godkjenner informasjonsoverføring fra barnehage til skole og har mulighet for aktiv medvirkning i denne.
 • Pedagoger i barnehage og lærere i skole har felles møteplasser for forventningsavklaringer, kompetanseutvikling og felles planlegging.
 • Kommunene initierer, planlegger, kontrollerer og følger opp samarbeidstiltak gjennom overordnede planer. Planene bør inkludere både kommunale og private barnehager og skoler.
 • Barnehage-og skoleeier har det overordnede ansvaret for å legge til rette for samarbeid.


Løten kommune ønsker med denne planen å skape gode overgangsrutiner for alle barn, enten de går i private eller kommunale barnehager. Planen er utarbeidet på bakgrunn av informasjon fra styrere, rektorer og lærere i møte 27/04-2010. Mandatet for arbeidsgruppa har vært å utarbeide et verktøy som sikrer gode rutiner for overgangen mellom barnehager og skoler i Løten kommune.

Arbeidsgruppa har bestått av Ingrid Bjørnstad, Anne Helene Grøholt og Ane Cecilie Myklevik.

Med ønske om en god skolestart for alle!

Til toppen
 

Overføring av informasjon/ TRAS

Barnehagene har ingen plikt til å overføre opplysninger til skolen om hvert enkelt barn.

Det er likevel ønskelig at alle barnehager i kommunen gjennomfører språkobservasjonen og fyller ut skjemaet TRAS.

TRAS er et nyttig verktøy for språktrening, og gir verdifull informasjon til lærere som overtar barn fra barnehager. Dersom informasjon om enkeltbarn skal overføres, skal det være gitt samtykke fra foreldre/foresatte om dette. Vedlagt er forslag til skjema for å innhente samtykke.

 

BARN MED SPESIELLE BEHOV OG BARN MED STERKE FUNKSJONSHEMMINGER

For barn med spesielle behov vil ansvarsgrupper være arena for overføring av informasjon. I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver heter det at ”Dersom det er behov for omfattende tilrettelegging, må samarbeidet etableres i god tid før barnet begynner i skolen”. Årshjulet skisserer hvordan barnehagene og skolene skal samarbeide i forhold til barn som har vedtak og ressurser etter Opplæringsloven § 5.  Planen inneholder en egen oversikt over rutiner ved overgang fra barnehage til skole for sterk funksjonshemmede barn.

 

BARN MED MINORITETSSPRÅKLIG BAKGRUNN

Barn med minoritetsspråklig bakgrunn skal ha et særlig fokus i forbindelse med skolestart. Barnehagen skal sikre seg at informasjon blir rett oppfattet av foreldre, og det kan være behov for tolketjenester. Med tanke på overgangsrutiner er det viktig å møte barna ut fra deres individuelle behov. Vedlagt er skjema for informasjon om barn med minoritetsspråklig bakgrunn.

Til toppen

KOMPETANSE FRA BARNEHAGENE

Styrerne i kommunale og private barnehager i Løten har gått sammen og laget en felles oversikt over begrep barn i barnehagene bør ha kjennskap til når de begynner på skolen. I tillegg til de punktene som omhandler begreper, er det viktig at alle barn har et godt grunnlag når det gjelder sosial kompetanse og å  være sjølstendig når det gjelder påkledning, toalettbesøk, håndhygiene, holde orden på tingene sine osv. Oversikten ligger vedlagt i planen.

 

Årshjul for overgangen barnehage – skole

 

Tidspunkt

Aktivitet

Ansvar

Kommentar

August/
september

Foreldremøte i barnehagen med en egen del for foresatte til 5-åringene. Informere om rutinene vedrørende overgangen til skole/SFO, om betydningen av at barnets overgang blir godt forberedt.

Barnehagen

 

Rektor fra nærliggende skoler kan gjerne delta på dette møtet

Innen 1.oktober

Barnehagen sender skolene oversikt over de barna de har som skal begynne på skolen året etter.

Det oversendes også oversikt over de barna som har vedtak og ressurser etter Opplæringsloven § 5.

Barnehagen

Samarbeid med, og etter samtykke fra foresatte

Januar

Registrering av kommende 1.klasse

Skolen, rektor

Det sendes ut skjemaer fra skolen til de som er registrert i folkeregisteret

Februar

Samarbeidsmøte mellom barnehagen, skolen, HIPPT og  foresatte til barn som har vedtak og ressurser etter Opplæringsloven

 § 5.

Barnehagen

 

Evt andre instanser kan inviteres til å delta

April/mai

Foreldresamtale i barnehagen der skjemaet for overgang til skolen og TRAS-kartlegging gjennomgås med foreldrene.

Barnehagen

 

Mai

Foreldremøte for kommende 1.klasse. Avholde møtet i forkant av besøksdager. Samarbeide med SFO

Skolen (rektor, kontaktlærer og SFO-leder)

En fra de aktuelle barnehagene inviteres. (styrer/pedagogisk leder)

Mai/Juni

Besøksdag/-er. Skolen/SFO inviterer barna til skolebesøk sammen med personale fra barnehagen/foresatte til de som ikke går i barnehage.

Skolen/SFO

En fra barnehagen bør være med.

Mai/juni

Oppfølgingsmøte av samarbeidsmøtet i februar

Skolen

Behov for dette møtet vurderes

Innen 1.juni

Overgangssamtaler mellom barnehage – skole

Skolen

 

Kontaktlærer(e) for kommende førsteklasse må delta.

Husk at foreldrene har skrevet under på samtykkeskjemaet.

Gjennom hele året

Uformelle besøk mellom barnehagenes førskolebarn.

Hvis mulig samarbeid mellom førskolebarn og skolevenner.

Barnehagene

Barnehage/skole

 

Til toppen

Rutiner ved overgang fra barnehage til skole for sterkt funksjonshemmede barn

 

 

Aktivitet

Ansvar

1.

Sterkt funksjonshemmede barns overgang fra barnehage til skole må planlegges i god tid. Det bør skje helst to år før skolestart, eller så snart som mulig etter at barnet har startet i barnehagen. Dette skjer i samarbeid med foreldre/foresatte.

Styrer barnehage

2.

Ansvarsgruppe etableres for å ivareta barnets behov for tilrettelegging, både pedagogisk og fysisk, ved skolestart.

Styrer barnehage

3.

Ansvarsgruppas sammensetning: Representant fra barnehagen, spesialpedagog, representant fra mottagende skole, HIPPT, foreldre/foresatte. Evt andre fagpersoner som jobber med barnet kan også vurderes som deltagere i gruppa.
Leder av gruppa velges.

Styrer barnehage. Samarbeider om dette med foreldre/foresatte.

4.

Så snart ansvarsgruppa er etablert sendes en melding om sammensetning og fremdrift til Kommunalsjef Oppvekst.

Styrer barnehage.

5.

Dersom sakkyndig tilråding fra HIPPT og ansvarsgruppa konkluderer med at barnet bør få skoletilbudet sitt på Team 4 på Østvang skole, søker foreldre/foresatte om skolebytte. Dette gjelder for de barna som tilhører en annen skolekrets.

Styrer barnehage og foreldre/foresatte.

 

For barn som hører til Østvang skole, og hvor sakkyndig tilråding tilsier at et tilbud på Team 4 anbefales, fattes det enkeltvedtak i tråd med det.

Rektor Østvang skole.

Til toppen

VEDLEGG       

Samtykke til overføring av opplysninger

Overgangsskjema fra foresatte og barnehage til skole for minoritetsspråklige barn

 

Til toppen

BEGREPER BARN BØR HA KJENNSKAP TIL

 

Begreper vi mener barn som går i barnehage i Løten bør ha kjennskap til når de begynner på skolen

 I tillegg til de punktene som kommer nedenfor er det viktig at alle barn har et godt grunnlag når det gjelder sosial kompetanse, og være sjølstendig når det gjelder blant annet påkledning, toalettbesøk, håndhygiene, holde orden på tingene sine osv.

 

Antall, rom og form.

Rammeplanen for barnehager sier, når det gjelder barns utvikling av matematisk kompetanse, at barnehagen har et ansvar for å oppmuntre til utforsking og å legge til rette for tidlig og god stimulering, og at dette skjer gjennom lek, eksperimentering og i hverdagsaktiviteter.

Barna skal oppleve glede ved å leke med tall og form.

Begreper de bør ha kjennskap til:

Tall,Telling:

 • Tall opp til 10, og forstå mengden av tallene
 • Baklengstelling, 10-0
 • Ordenstall, til 10
 • Se mengden på terning uten å telle (automatisert)
 • Flyttetelling

Former:

 • Trekant, sirkel, firkant, kvadrat, rektangel
 • Linje

Størrelser:

 • Lang – kort.
 • Hel – halv
 • Stor – liten
 • Størst – minst
 • Bred – smal
 • Like stor/lang/kort osv
 • Lengre/kortere enn osv

Mål og vekt:

 • Lett – tung
 • Like tung
 • Lettere/tyngre enn
 • Høy – lav
 • Like høy
 • Høyere/lavere enn


Plassering:

 • Høyre – venstre
 • Nærmest – lengst borte
 • I
 • Oppå
 • Preposisjoner i forhold til plassering (foran, bak, over, under, ved siden av osv)
 • Først – i midten – sist


Andre begreper de bør ha kjennskap til:

 • Sin egen alder, og tallsymbolet
 • Gjenkjenne tallsymbolene fra 0 – 10.
   

Norsk (Språk, tekst, og kommunikasjon)

Rammeplanen sier at både den verbale og nonverbale kommunikasjonen er viktig for å utvikle et godt muntlig språk. Det er viktig å gi barna varierte og rike erfaringer, slik at de skal bli i stand til å forstå begreper, samt å ha mange begreper/stort ordforråd.
 

Viktige områder:

 • Rim/regler
 • Klare å rime på egenhånd
 • Ellinger
 • Gjenkjenne navnet sitt (ordbildet)
 • Skrive navnet sitt
 • Lytte ut første lyd i ord
 • Gjenkjenne navnet til barna på avdelingen (ordbildet)
 • Preposisjoner
 • Lekeskriving
 • Kopiere former
 • Øve inn riktig lese og skriveretning
 • Gjenfortelle
 • Lytte til tekst uten bilder
 • Fortelle sjølopplevde hendelser
 • Ulike lytteleker