Kommunalsjef Inger Torun HolmgrenKommunalsjef: Inger Torun Holmgren

Kommunalsjef oppvekst har ansvaret for de fem kommunale barnehagene og fem grunnskolene og er disse virksomhetslederene sin nærmeste leder. Komunalsjefen har i tilegg  ansvaret for logpeden. Kommunalsjefen sammen med rådgiver defineres som kommunens administrative skole og barnehageeier. Logopeden (50 % stilling) er ute i permisjon, logoped-tjenester er derfor fra august 2017 løst ved kjøp av tjenester.

Strategisk plan for barnehager og skoler 2017 – 2021 ble vedtatt av Kommunestyret den 29. november. Et tverrfaglig og tverretatlig løft i tråd med hovedmålet ble gjennomført da ansatte fra Oppvekst og Velferd som jobber med barn og unge i deltok på planleggingsdag med tema «Din relasjonskompetanse gjør en forskjell».

Alle de kommunale skolene og barnehagene ble i løpet av året godkjente som trafikksikre gjennom Trygg Trafikk.

Kommunalt foreldreråd kom i gang igjen og gjennomførte sammen med kommunalsjefen et felles stormøte der representant fra Foreldreutvalg for Grunnskolen (FUG) sentralt holdt innlegg. Barnehagenes foreldrerepresentanter deltok også.

Fra høsten 2017 var alle barnehagene i Løten i gang med Kultur for læring arbeidet. Da ble kartleggings-undersøkelsen T1 gjennomført. Denne skal danne grunnlag for et kompetanseløft å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis. I det videre arbeidet med Kultur For Læring vil den nye rammeplanen som ble innført fra 01.08.17 sikres implementering i alle barnehagene.

I årets hovedopptak fikk alle som søkte plass innen fristen tilbud om plass. Ved årets slutt var det ingen plasser ledig i de kommunale og private barnehager og nye søkere blir satt på venteliste. Bygging av ny barnehage står på investeringsplanen til kommunen fra 2019. Det ble i november vedtatt at en seks-avdelings barnehage skal bygges i tilknytning til Skøienhagan barnehage og skisseprosjektet fremlegges for politisk behandling våren 2018.

De Utrolige Årene barnehageprogrammet er implementert i to av fem barnehager og den nasjonale satsingen Språkløyper i flere av de kommunale barnehagene.

Fra barnehageåret 2017/2018 har Løten kommune måtte utvidet ressursen til spesialpedagogisk hjelp. En tredje spesialpedagog er tilsatt i engasjement for å dekke alle vedtakstimene som er gjort i kommunale og private barnehager på bakgrunn av sakkyndige vurderinger av PP-tjenesten.

Kompetanseløftet Vurdering for Læring som alle lærerne i Løtenskolen har deltatt på ble høsten 2017 sluttført. Hver av skolene viderefører arbeidet. Jønsrud skole ble i tråd med kommunens vedlikeholdsplan renovert høsten 2017.

Ved Lund skole var det en konstitueringsperiode der rektor ved Jønsrud også ledet Lund skole frem til skoleårets slutt i juni. Fra august trådde skolefaglig rådgiver inn. Så snart rektorstillingen ble ledig i november var rekrutteringsprosessen i gang og ny rektor ble tilsatt innen nyttår.

Grunnkolepoengene for avgangskullet på Løten ungdomsskole viser en score på 37,9, dette er en nedgang fra sist år, men en positiv utvikling fra grunnskolepoeng nede på 35 tallet for noen år siden. Løten Ungdomsskole sto for tur med ekstern skolevurdering høsten 2017 som siste i rekka av alle Løtenskolene og fikk gode tilbakemeldinger og støtte til videreutvikling.

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Der blir det presisert at hver enkelt elev har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø og skolen har en aktivitetsplikt. En opplæring ble gitt til alle skoleledere høsten 2017 for å sikre ivaretagelse av dette.


Jønsrud barnehage | Lund barnehage | Ryli barnehage | Skøienhagan barnehage | Ådalsbruk barnehage | Jønsrud skole | Lund skole | Østvang skole | Ådalsbruk skole | Løten ungdomsskole

 

Løten ungdomsskole: Scene og dans

Løten ungdomsskole

Virksomhetsleder: Kjell-Arne Østvold
Netto budsjett: 22,6 mill.
Antall årsverk: 32,0
Sykefravær: 6,4 %

I juni forlot 78 elever på 10. trinn Løten ungdomsskole, mens 92 nye elever startet opp på 8. trinn i august. Skolens elevtall økte fra 221 til 235.

Ungdomsskolen har gjennomført en kontrollert nedbemanning de siste årene. Det ser ut til at 31 årsverk som vi har i dag, er det laveste nivået vi kan ligge på og samtidig gi elevene det lovpålagte undervisningstilbudet de har krav på.

Nasjonale prøver for 8. og 9. trinn ble avholdt i perioden uke 37 – 41. Resultatene viser at elevene på 8. trinn lå på 48 skalapoeng i lesing, mens vi i engelsk og regning oppnådde 47 skalapoen. Det forventede resultatet for aldersgruppa er 50 skalapoeng. Et avvik på 3 skalapoeng tilsvarer 1 skoleår, noe som viser at elever på 8. trinn har regneferdigheter og ferdigheter i engelsk som ligger omkring et år etter hva som er forventet.

For 9. trinn er det framgang på 3 skalapoeng regnet som aldersadekvat framgang, altså en framgang som rett og slett skyldes modning. For at framgangen skal være reell må den være høyere enn 3 skalapoeng. I lesing oppnådde elevene i år 51 skalapoeng, en framgang på 3 skalapoeng, altså status quo. I regning oppnådde elevene 50 skalapoeng, noe som er en framgang på 2 skalapoeng i forhold til hva de oppnådde på 8. trinn. Dette er i praksis en tilbakegang Eksamenskarakterene er lagt sammen med standpunktkarakterene ga oss 37,9 grunnskolepoeng, 3,1 poeng lavere enn det som er visjonen og målet i den nye strategiplanen for skole og barnehage.


Om måloppnåelse:
Stort sykefravær har ført til uforutsette vikarkostnader. I tillegg har vi måtte bruke større ressurser enn forutsatt på 8. trinn på grunn av faglige og sosiale utfordringer. Skolen ble pusset opp og renovert til skolestart høsten 2006.

Mye av det tekniske utstyret som projektorer, høyttalere og IKT-utstyr har en forventet levetid på 10 år. Vi har derfor måtte bruke en del ressurser på utskifting/utfasing av gammelt utstyr. Et langt større elevkull på 8. trinn enn de foregående årene har ført til økte utgifter på undervisningsmateriell.

Løten ungdomsskole har i år hatt fem langtidssykemeldte som har økt det sykemeldte fraværet til 5,51 %. Dette er en økning på 2 % i forhold til 2016. Det egenmeldte sykefraværet har økt noe, fra 0,67 % til 0,92%, men ligger fortsatt under 1% som var målsettingen .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Østvang skole: lek

Østvang skole

Virksomhetsleder: Målfrid Haugbotn Hagen
Budsjett: 18,6 mill
Antall årsverk: 34,2
Sykefravær: 6,2 %

Årets store hendelse for de ansatte var å reise på skolebesøk til London. Vi besøkte bydeler med svakest sosio-økonomisk status og som i 2002 hadde skoleresultater blant de svakeste i England. Målrettet arbeid har ført til at elevresultatene nå ligger over landsgjennomsnittet. Læringsutbyttet var stort for oss. Selv om prosjektet «Vurdering for læring» avsluttes er dette noe vi jobber videre med på Østvang. Prosjektet handlet om sentrale prinsipper i all opplæring.

Østvang skole er i gang med endringsarbeid under paraplyen «Kultur for læring». Med bakgrunn i dataanalyser er det bestemt at Østvang skal jobbe med kollektiv kultur. En Zip-liner og ei fuglereir-huske er satt opp på uteområdet (skolen fikk ekstra midler til dette) og FAU har startet opp et arbeid for å bygge nærmiljøanlegg på Østvang skole.

Gjennom pilotprosjektet "Vurdering for læring" gjorde skolen noen strukturelle grep i møteplanen for lærerkollegiet. Dette er en struktur som man ønsker å videreføre i skolen arbeid i «Kultur for læring». Etter skolens reise til London, ser man helt klare behov for å etablere møter hvor hele personalet er tilstede. Både lærere og assistenter er viktige i skolens forbedringsarbeid. Skolen har utarbeidet en møteplan for våren 2018 hvor man har klart å etablere faste møter for hele personalet hver tredje uke. I 2017 ble det utarbeidet en ny strategisk plan for oppvekstområdet. Østvang skole ser fram til å jobbe med de tre fokusområdene ledelse, grunnleggende ferdigheter og psykososialt miljø.

Den økonomiske situasjonen ved skolen er stram og midlene fra tilskuddsordning for økt lærertimer i 1.- 4. trinn kommer godt med, samt tilskuddsmidler fra IMDI. Skolen ser at skole og oppvekst blir prioritert i kommuneøkonomien og er takknemlig for dette. Skolen opplever at man har fått rom for generell styrking på de fire første årstrinnene, i tillegg til opprettholdte systemtiltak. Samlet er dette viktige tiltak for elevenes læring. Resultatet vises allerede i skolen lave spesialpedaogiske andel.

Om måloppnåelse:
UDIR's obligatoriske og nasjonale kartleggingprøver viser at resultatene er noe varierende. Analysen har ført til at skolen har satt inn forsterkende tiltak, samt systemtiltak i regning. I pilotprosjektet «Vurdering For Læring» har lærerne erfaringdelt og observert hverandre på en systematisk måte gjennom prosjektet. Arbeidet i personalet har gitt gode resultat. Skolen har brukt vårhalvåret til å analysere resultatene etter kartleggingen i forbedringsprosjektet «Kultur for læring». Det er tydelig at skolen må jobbe videre med felles kultur, samlet retning med felles, overbyggende mål.

Når det gjelder sykefraværet er sykemeldingstallet er innenfor målsetning. Det jobbes kontinuerlig med forebyggende arbeid. De sykemeldte følges opp med kartlegging av ressurs og blikk for tilrettelegging .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Ådalsbrukd skole: armbånd

Ådalsbruk skole

Virksomhetsleder: Heidi Amundsen
Netto budsjett: 8,2 mill.
Antall årsverk: 17,1
Sykefravær: 3,4 %

Skolen har i 2017 jobbet mye med kartleggingsresultater og skolebasert vurdering. Skolen har etter en prosess kommet frem til følgende hovedmål som det jobbes med: Elevene våre skal: øke lese- og regnekompetansen, ha det bra på skolen, ha gode klasseledere og relasjonsbyggere og øke muntlig engelskferdighet. Vi jobber aktivt med forbyggende arbeid og hver klasse har satt inn tiltak for å jobbe med klassemiljøet og relasjoner. I nasjonale prøver så har innsatsen de siste årene innen regning gjort at skolen ligger på og ved lanssnittet. Vi ser at økt fokus på praktisk matematikk motiverer elevene. Vi er ikke fornøyd med leseresultatene som vises i nasjonale prøver og et tiltak her er at det nå jobbes med en leseplan for hele skolen. Leseresultatene i UDIR sine kartleggingsprøver for de laveste trinnene er meget bra, her har skolen de siste årene hatt fokus på å bruke forskningsresultater for å gi god begynneropplæring.

Høsten 2017 avsluttet vi prosjektet «Vurdering for læring» og vi ser at skolens undervisningspraksis er endret etter dette prosjektet. Vi har laget kollektive standarder for oppstart og avslutning av økter/temaer. Det jobbes systematisk med at barna skal vite hvor de skal og hvor de er, hvordan de skal komme dit de skal og at de skal være medvirkende i denne prosessen. Læringspartner er også noe som brukes aktivt for å sikre at alle elever får reflektert, vært aktive og samhandlet med jevnaldrende. Skolen har prøvd gård som læringsarena, og ser at dette er motiverende for å lese og regne.

Skolens miljøarbeider har økt samarbeid med helsesøster, i 2017 prøvde de ut på 5. trinn psykologisk førstehjelp. Dette er et program der barn øver på å forholde seg aktivt til egne følelser og å gi makt til de positive tankene. Det er også foreldreveiledning som styrker foresattes kompetanse på å hjelpe sitt barn.

Vi har felles foreldremøte i forkant av klassemøtene, dette etter å ha studert skoler som har gode resultater på foreldreengasjement og samarbeid. Skolen har også laget en mal for utviklingssamtalene, inklusivt skjema for forarbeid for både skole og foresatte/elev. Både ansatte og foresatte har gitt gode tilbakemeldinger på dette.

Om måloppnåelse:
Skolen må bruke egne fondsmidler, mellom 150 000,- til 300 000,-, for å dekke opp et merforbruk. Det er lovpålagte oppgaver innen det psykososiale miljøet og økte behov for spesialundervisning som er hovedårsaken. 50 000,- var planlagt innkjøp av inventar som var bestilt i 2016, men som ikke kom før 2017.

Sykefraværet er innenfor det skolen har satt som mål. Skolen skårer bra på mestringsorientert ledelse, som beskrives som ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.

Vi har et velfungerende FAU som støtter aktivt opp om skolemiljøet og utfordrer oss på områder som er viktige for dem. De bidrar og til gjennomføring av leirskolen for 7. trinn, markedsdagen der elevene jobber for å hjelpe andre barn som ikke har så mye som oss og andre oppdrag. SFO fortsetter den gode jobben som en forlenget arm fra skolen med tanke på det psykososiale miljøet .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Jønsrud skole: rehabiliterings bygg

Jønsrud skole og SFO

Virksomhetsleder: Audhild Køhl
Netto budsjett: 8,0 mill.
Antall årsverk: 12,6
Sykefravær: 2,8 %

Fellessatsing i kommunen har vært prosjektet «Vurdering for læring» (VFL). VFL er implementert i hverdagen og ansatte jobber strukturert med å forbedre sin vurderingspraksis. «Kultur for læring» er et forsknings- og utviklingsprosjekt der alle skoler i alle kommuner i Hedmark er invitert til å delta. Målet er å arbeide med utdanningskvalitet i alle ledd, løfte læringsmålene i «flokk», utvikle egen skole og Løten-skolene. Jønsrud skole har og skal jobbe kollektivt, trene på samarbeid og ta i bruk forskning. Kollektiv kompetanseutvikling ble satt på dagsorden i 2017. Fokus på lærernes vekst og profesjonelle utvikling har vært viktig i 2017, og er satt inn i virksomhetsplanen frem til 2021.

Skolen har styrket 1.-4. klasse ved tidlig innsats der vi bl.a. legger opp til lese-kurs. Bevist jobbing med læringsmiljø via klasseledelse og PALS er viktig satsning for skolen. Relasjonskompetansen øker læringsutbytte. Skolen har bevist jobbet med vurderingskriterier og bevisstgjøre foreldre/foresatte på kompetansemål, fremover-meldinger og målrettet vurderingsarbeid. Relasjonsbygging i hverdagen danner viktige verdier for læringsutbytte og vi har tiltak som: overnattingsturer, temauker på tvers, felles prosjekter i forestillinger på tvers for å styrke dette. Høsten 2017 startet skolen opp med tre uteskoledager for 1.klasse. Leksehjelp gis til alle klasser og tilbudet er lagt til morgenøkter med pedagog til stede.

I februar 2017 ble rektor konstituert som rektor på Lund skole i tillegg til sitt virke på Jønsrud. Konstitueringen varte ut skoleåret. Dette har vært utfordrende for leder, ansatte og brukere. En erfaring som viser at det er veldig viktig med stabil ledelse for enheter. Det blir mindre tid til å drive pedagogisk utvikling der leder styrer prosessen.

Om måloppnåelse:
Det ble startet rehabilitering av Jønsrud skole i 2017, dette ferdigstilles i mars 2018. Denne omfatter i hovedsak klasserom, grupperom og spesialrom, i tillegg gymsal.

Skolen har økt bemanningen fra 11,60 årsverk til 12,4 årsverk. Grunnet en lærer som går på videreutdanning, og da må grunnbemanningen økes i dens fravær. Enheten har gått med et lite merforbruk som inndekkes av fond.

Elevundersøkelsen viser at elevene trives bedre og det er færre elever som føler seg mobbet. Prognosene for elevtall er bra for skolen, men vi hadde et stort elevkull som gikk ut vår 2017, og et lite elevkull som startet på skolen høst 2017. Dette vises i nedgang i elevtall, men vi får en oppgang i årene som kommer. Konstitueringsperiode av rektor mellom Jønsrud og Lund har bidratt til større erfaringsdeling mellom de to skolene og en styrkning av å se Løtenskolen som en helhet. .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Lund skole: ballbinge

Lund skole og SFO

Virksomhetsleder: Kristian Kjølhamar
Netto budsjett: 7,5 mill.
Antall årsverk: 9,8
Sykefravær: 11,8 %

Fram mot sommeren 2017 har Lund fullført deltagelsen i prosjektet «Vurdering for læring». Arbeidet med vurdering ble videreført utover høsten gjennom kommunens deltagelse i pilotprosjektet med Norconsult. Lærerne har arbeidet med sin vurderingspraksis og det er etablert en sterkere felles praksis i hele vurderingsarbeidet.

Det gode samarbeidet med velforeningen, nærmiljøet og foresatte har fortsatt igjennom 2017. Dette har resultert i at Lund har et fantastisk flott uteområde som benyttes aktivt for elevens læring. Høsten 2017 ble det lagt nytt dekke på ballbingen som ble feiret med høytidelig åpning og fotballkamp mellom lærere og elever. Uteområdet er viktig for utvikling av vennskap og relasjonsbygging både i skoletiden og på fritid.

Skolen arbeider kontinuerlig med relasjoner mellom elever, mellom elever og ansatte og de ansatte seg imellom. Juleavslutningen 2017 er et eksempel på arbeid med relasjonsbygging på tvers av trinn. Hele skolen engasjerte seg i julespillet «Når julenissen dro på ferie i desember» som høstet mange rosende ord fra publikum. En slik forestilling bidrar ikke bare til relasjonsbygging, men elevene arbeider samtidig med en rekke kompetansemål i ulike fag gjennom tilvirking av kostymer, kulisser, skuespill, sang og musikk og organisering.

Om måloppnåelse:
2017 har vært preget av flere skifter av virksomhetsleder. Det har vært tre ulike personer til å bekle denne rollen. Dette har ført til at skolen i stor grad har hatt fokus på å opprettholde god drift av skolehverdagen. Som en konsekvens har det vært et begrenset fokus på pedagogisk utviklingsarbeid. Lund skole går mot et underforbruk i 2017. Det er gjort nødvendige innkjøp av noe nytt inventar. Det har vært utfordrende med kontinuerlig og langsiktig økonomistyring og planlegging med ulike virksomhetsledere.

Egenmeldt sykefravær er lavt. På grunn av en langtidssykemelding er sykemeldt sykefravær høyt over målet. Resultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver viser at det er faglige utfordringer å arbeide videre med .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Ådalsbruk barnehage: trafikkopplæring

Ådalsbruk barnehage

Virksomhetsleder: Arnhild Blystad
Netto budsjett: 3,4 mill.
Antall årsverk: 9,0
Sykefravær: 9,8 %

I Ådalsbruk barnehage har vi hatt ekstra fokus på språk og språkmiljø i barnegruppene og hele personalet har vært med i den nasjonale satsningen som heter Språkløyper. Vi har blant annet etablert lesegrupper, for å sikre at alle barn blir lest for. Barnehagen er også med i «Kultur for Læring»-prosjektet.

Ådalsbruk barnehage ble også godkjent som trafikksikker barnehage sommeren 2017. Foreldremøtet høsten 2017 fikk en ny vri, da vi valgte å legge opp foreldremøtet som en informasjonsløype i skogen fra Klevfos til Fløta. Intensjonen var at det var tryggere for foreldrene å diskutere ting når de var i mindre grupper, samtidig som de også blir bedre kjent.

Ådalsbruk barnehage hadde også biskopen innom på besøk i løpet av bispevisitasen i Løten. Det var stas for skolestarterne som akkurat hadde pyntet juletreet at biskopen kom, og at hun ville være med å gå rundt treet sammen med barna som sang julesanger. Vi har fortsatt den gode jobben med LØFT smart, styrkepedagogikk, som er vår arbeidsmetode. Gjennom dette arbeidet skaper barn og ansatte gode relasjoner, vi har fokus på egne og andres styrker, samtidig som barna får utfordringer tilpasset seg selv og derfor får gode mestringsopplevelser.

Vi fikk ny rammeplan i 2017, som har et tydeligere krav til barnehagens personale og til innholdet i barnehagen. Derfor startet vi en implementeringsprosess for at rammeplanen skal være et godt kjent arbeidsverktøy for de ansatte. Vi fikk også en ny strategiplan som gjelder for barnehagene og skolene i Løten kommune, denne planen har vi aktivt vært med i prosessen på å lage. Denne strategien har vi også begynt å implementere i planene for barnehagen og personalets utvikling.

Barnehagene ble fra høsten 2017 med i et forskningsprosjekt "Kultur for læring", hvor vi nå vil få mer kunnskap om hvordan barna og foreldrene opplever barnehagen. Vi har hatt noen midlertidige utskiftninger i stillinger ved ansatte i svangerskapspermisjoner.

Om måloppnåelse:
Det økonomiske resultatet er i balanse, etter at overforbruk på lønn er dekket opp av egne fondsmidler. Merforbruket på lønn skyldes underbudsjettering, ikke avsatte penger til vikar og ekstra utgifter til spesialpedagog ved fravær, dette er en ambulerende stilling, men som ligger i budsjettet til Ådalsbruk barnehage.

På medarbeiderundersøkelsen10 faktor scorer miljøet i Ådalsbruk barnehage veldig høyt. På mestringsorientert ledelse som er faktoren vi har valgt ut å jobbe ekstra med scorer vi 4,9 av 5.

Foreldreundersøkelsen ble i år erstattet med undersøkelsen gjennom Kultur for læring. Foreldrene scorer barnehagen veldig høyt på alle fellespunktene i undersøkelsen, og spesialt høyt på tilfredshet.

Vi har et lavt egenmeldt fravær. Det sykemeldte fraværet er noe høyere enn målsettingen, dette fraværet skyldes faktorer utenfor arbeidsplassen. Det blir jobbet raskt med tilretteleggingstiltak ved svangerskap og lignende. Vi har hatt samarbeid med IA i løpet av året.

Kompetanseheving hos personalet har vært viktig for oss, og i løpet av 2017 har to fagarbeidere tatt videreutdanning i spesial pedagogikk på Høgskolen Innlandet. Styrer holder også på med masterutdanning i barnehagepedagogikk .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Ryli barnehage: ser på bjørka

Ryli barnehage

Virksomhetsleder: Iren Skyltbekk
Netto budsjett: 3,8 mill.
Antall årsverk: 6,3
Sykefravær: 1,9 %

Ryli barnehage satser på «De utrolige årene» (DUÅ), og i 2017 har jobbing med barns utvikling på alle områder vært knyttet opp mot denne måten å jobbe på. Ansatte sier at DUÅ har gitt dem gode arbeidsmetoder og har vært veldig positivt for barnas utvikling. Foreldre på Ryli har også fått tilbud om DUÅ sine foreldrekurs, og de som har deltatt har vært svært fornøyd. Vi har tatt i bruk «Grønne tanker – Glade barn», psykologisk førstehjelp for barn, et pedagogisk opplegg som skal hjelpe barn til å snakke om følelser.

Ryli er «Miljøfyrtårn barnehage» og jobber godt med «bærekraftig utvikling». Vi bruker Ullermyra og lavvoen som base for skogsopplevelser og utforsking hele året. Småbarnsavdelingen har temaet «Betula» der de følge bjørkas endring gjennom de fire årstider. Noen smakebiter på spennende temaer i 2017: Mattelek for småbarn, Blåveisen jobbet med «Kreativitet», bruke fantasi og skaperevne, «Vi undrer oss» - undret seg over naturens mangfold samt spennende fysikkeksperimenter, gårdsdyr i nærmiljøet, FN-dagen, med barn fra seks ulike land, blir det viktig å prate om og jobbe for et inkluderende fellesskap, «Musikkmoro» og tema om kroppen.

Høsten 2017 ble Ryli barnehage sertifisert som «Trafikksikker barnehage», i tillegg ble handlingsplaner og veileder utarbeidet. Vi startet opp med en nettbasert kompetansepakke «Språkløyper». I «Kultur for læring» prosjektet var ansatte, barn og foreldre med på kartleggingen som vil vise hva Ryli er gode på og hva vi må jobbe mere med. I april fikk vi ny «Rammeplan for barnehagen». Implementeringen startet i april og vi har jobbet med det på personalmøter og planleggingsdager. Vi satset mye på ny kompetanse i 2017 da vi vet at god oppdatert kompetanse og kvalitet henger nøye sammen.

Om måloppnåelse:
Ryli budsjetterte med fond for å få budsjettet i balanse. Det meste av budsjettet går til lønn. Rylis ansatte har høy kompetanse og er på topp i ansiennitet, «kostbare», men god kvalitet koster. Vi brukte ekstra midler på barn med spesielle behov og satte inn vikar oftere i høst, da HMS runden viste at ansatte følte et veldig stort arbeidspress uten vikar. Vi investerte i bilputer som en del av «Trafikksikker barnehage» og med mange barn fra ulike kulturer har vi gått til anskaffelse av språkstimuleringsmateriell.

Medarbeiderundersøkelsen «10 faktor» viser en forbedring på «Mestringstro» siden 2015. Sykefraværet er svært lavt og vi ligger langt under målsetningen. Ryli har stor søknad på barnehageplasser og alltid fulle barnegrupper. Vi har godt utdannede fagarbeidere og førskolelærere. Vi hadde svært god oppslutning blant foreldre, barn og ansatte på spørreundersøkelsen «Kultur for læring» .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Jønsrud barnehage: brannbil

Jønsrud barnehage

Virksomhetsleder: Tove Paulsen Trætteberg
Netto budsjett: 3,6 mill.
Antall årsverk: 5,8
Sykefravær: 9,4 %

Jønsrud barnehage har i år jobbet med satsningsområdet språk og lesing. Uteliv med turer i nærområdene er prioritert, og på disse turene øver vi oss på å ferdes trygt. I april ble vi godkjent som Trafikksikker barnehage.

Når det gjelder kompetanseheving har Jønsrud barnehage startet opp med «De utrolige Årene». Dette er et utviklingsprogram innenfor kommunikasjon og samspill mot barn, foreldre og andre ansatte. Her får vi gode verktøy til å gi barn god sosial utvikling og tidlig hjelp der det er atferdsproblemer. Vi deltar i workshop med andre barnehagekollegaer og har dyktige lokale veiledere. Godt arbeidsmiljø har også fokus. Her benytter vi gode verktøy som vi har fått gjennom kurs med IA-skolen. Veiledning mot ansatte og lederne er gjennomført. Fokus gjennom dette er med på å øke trivsel på jobben.

Fra høsten endret vi til inndeling med tre avdelinger, med en egen småbarnsgruppe. Samlet har vi 30 barn, hvor 23 er over tre år og seks under 3 år. «Kultur for læring» er et prosjekt som barnehagen skal delta i og hadde oppstart i høst. Noen ansatte har deltatt på kurs og fagdager for å få en innføring i dette arbeidet. Det har blitt gjennomført kartleggingsundersøkelser av barn, ansatte, ledelse og foreldre. Deltagelsen har vært god. Fremover skal kartleggingsresultatene brukes som utgangspunkt for arbeid med kompetanseheving i barnehagen.

Om måloppnåelse:
Økonomisk resultat viser et lite merforbruk som er dekket opp av egne fondsmidler. I tillegg til de fast ansatte har vi gjennom store deler av året hatt en person inne med midlertidig ansettelse på 100% for å styrke bemanningen.

Barnehagen var med på gjennomføring av kartlegging mot Kultur for læring høsten 2017, og dette vil være det som blir vår måling opp mot tilfredshet i 2017. I november ble det avholdt ny medarbeiderundersøkelse gjennom 10-faktor, med 100 % deltagelse. For målet vi hadde valgt ut fra denne undersøkelsen, viser det seg en god økning fra 3,9 til 4,3 for faktor «relevant kompetanseutvikling».

Vi jobber bevisst mot høyets mulig friskprosenten, og vurderer tilrettelegging der det er hensiktsmessig. Barnehage fikk litt høyere fravær enn antatt mål for 2017. Noe mer langtids-sykemeldinger som skyldes medisinske årsaker som ikke er jobbrelatert. I august avsluttet lærlingen vår med bestått fagprøve .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Lund barnehage: 20-års jubileum

Lund barnehage

Virksomhetsleder: Gunn Slettvold
Netto budsjett: 3,1 mill.
Antall årsverk: 7,3
Sykefravær:  19,6 %

Det viktigste for barnehagen i 2017 har vært innføring av «De utrolige årene» sitt skole- og barnehageprogram, og i juni feiret vi utdelingen av kursbevis. Programmet videreføres, innarbeides godt og barnehagen blir fulgt opp med veiledning i to år til.

På aktivitetsfronten har vi hatt tema «Fra jord til bord», som er et ledd i at vi er en miljøfyrtårnbarnehage, og «Fargelek gjennom hele året». De aller største ungene dro på årlig tur til Klevfos Industrimuseum. Vi er opptatt av at de største ungene blir oppmerksom på noe av det bygda har å by på, og vi legger vekt på å styrke kunnskapen om og tilknytning til lokalsamfunnet. Vi har stadig trafikksikkerhet på agendaen, og i mai markerte vi åpning av den nymerkede sykkelbana med en trafikkdag. En liten vaskehall og ei bensinstasjonspumpe kom også på plass. På senhøsten markerte vi 20-årsjubileum med underholdning fra Hakkebakkeskogen og kakefest.

Vi har fått ny Rammeplan for barnehager. Vi jobber kontinuerlig med implementering av den. På senhøsten ble barnehagen re-godkjent som Trafikksikker barnehage, fram til 2020. Alle barnehager deltar nå i Kultur for læring og det er med spenning vi ser fram til å jobbe med resultatene og ta fatt på å videreutvikle barnehagens pedagogiske praksis. Høgskolen i Innlandet har ansvaret for gjennomføring av tre kartleggingsundersøkelser i løpet av prosjektperioden og vi gjennomførte den første på slutten av året. Svarprosenten fra foreldre og ansatte var 100 %.

Om måloppnåelse:
Barnehagen leverer et regnskap i balanse dette året også. Dette skyldes høyere inntekter på foreldrebetaling enn budsjettert, samt refusjon av sykepenger. Fondet er nå så å si tømt, og det er behov for fornyelse av inventar og utstyr i barnehagen.

I medarbeiderundersøkelsen «10 faktor», er det score på 4,4, tett oppunder måloppnåelse. Her vektlegges mesteringsorientert ledelse. Sykemeldt fravær er svært høyt, men sykemeldingene er ikke arbeidsrelaterte. Det er høy gjennomsnittsalder blant ansatte og flere ansatte med kroniske plager. Det er positivt med måloppnåelse når det gjelder egenmeldt fravær på 1,27 %. Det er iverksatt ulike tiltak for å forebygge ytterligere sykefravær, som tilretteleggingstilskudd, kurs som omhandler psykososialt arbeidsmiljø, osv. 

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Skøienhagan barnehage: Trollvev

Skøienhagan barnehage

Virksomhetsleder: Ingrid Bjørnstad
Netto budsjett: 5,5 mill.
Antall årsverk: 11,8
Sykefravær: 12,5 %

Første hele året med drift av tre avdelinger har gått bra, med stabile barnegrupper og gode rutiner for samarbeid og fellesskap. Personalmøter, planleggingsdager og sosiale sammenkomster og aktiviteter har vært felles. Vi har lykkes bra med etablering og drift av den nye avdelingen Kongla.

Våren 2017 ble vi godkjent som trafikksikker barnehage. 1.august tok vi i mot en lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget. Vi har vært opptatt av et godt arbeidsmiljø, noe som har vært ekstra viktig med tanke på den avdelingen som ikke fysisk er knyttet til Skøienhagan. Rammeplanens fagområder og satsningsområdene realfag, lek, språk og sosial kompetanse har vært gjennomgående.

Felles kompetanseheving for personalet med oppstart av «De utrolige årene» i august. Dette er et opplegg som går over tre år, med seks workshops første året og jevnlig veiledning og oppfølging de to påfølgende årene. Vi ser at dette er et godt program som vil heve kompetansen hos hele personalgruppa, og som vil komme godt til nytte i den daglige jobben vi gjør i gruppa og i forhold til enkeltbarn. En ny midlertidig spesialpedagogstilling ble opprette, og lagt under Skøienhagan sitt ansvarsområde.

Den 1. august kom det en ny revidert utgave av «Rammeplan for barnehager», og jobben med å implementere den startet. 2017 har også vært preget av fokus på kvalitetsheving i oppvekstsektoren i Løten. Det ble utarbeidet «Strategisk plan for skole og barnehage», med fokusområdene ledelse, grunnleggende ferdigheter og psykososialt miljø. Høsten 2017 gikk vi i gang med kartleggingsundersøkelsen «Kultur for læring». På høsten var «kickoff» for dette arbeidet, og styrer og en pedagogisk leder deltok på to samlinger. Dette er arbeid som skal foregå over flere år.

Om måloppnåelse:
Drift med mindreforbruk siden styrer jobbet 80 % stilling fram til august. Utgifter til den faste spesialpedagogstillingen dekkes ikke fullt ut, slik at en del av de utgiftene må dekkes av virksomhetens egen ramme.

Sykefraværet har vært totalt 13,22 %. Egenmeldt fravær har kun vært 1,93 %, noe vi er veldig fornøyd med. Sykemeldt fravær har vært høyt, dette skyldes to langtidssykemeldte. Begge to er nå tilbake i gradert jobb. Ingen av tilfellene er jobbrelatert.

Resultater i målekortet viser at mål for 2017 er nådd for de fleste områder, men vi scorer litt lavere enn forventet på «Relevant kompetanseutvikling». Denne faktoren håper jeg en positiv utvikling på i 2018, når vi har gjennomført "De utrolige årene". Økning i årsverk inkluderer lærling og ny midlertidig spesialpedagogstilling .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]