Rådmann Tollef Imsdalen

Løten i utvikling

Utbyggingen av RV3 og RV 25 på strekningen Løten – Elverum startet i april.   Ånestadområdet har nå en rettskraftig arealplan etter at kommunal- og  moderniseringsdepartementet har godkjent denne. Det er gitt klarsignal for å bygge dagligvarebutikk på Ånestad, og dette vil gi et godt bidrag til næringsutviklingen i området. Utvikling av Ånestadområdet er viktig for å unngå forringelse av det lokale næringslivet etter omlegging av vegnettet, og det legger grunnlag for tilflytting og befolkningsvekst.

Vi har i 2017 opplevd stor etterspørsel etter nye tomter. Tomtefeltene i Norderhovskogen, Håvegen og Slipervegen har alle blitt utsolgt i løpet av 2017, og behovet for nye tomteområder er hyggelig nok å betegne som «akutt». Det er satt i gang en skisseløsning for Bergum syd, og også andre områder blir nå vurdert med tanke på snarlig tilrettelegging.

Samtidig er det stor hyttebygging i fjellet, med utbygging av feltene H4, H5 og H6 i Svaenlia på Budor. Det er gledelig med stor aktivitet og etterspørsel. Dette har betydning både for næringsliv og ressursforvaltning. Samtidig øker det behovet for god og oppdatert infrastruktur.

Løtensamfunnet er i utvikling, noe som vi også ser i sentrum. Den nye kryssingen av Rørosbanen er nå godt etablert hos publikum. Ny parkeringsplass ved stasjonen, gang- og sykkelveg og nytt fortau langs Kildevegen legger til rette for bedre flyt, både for harde og myke trafikanter. Detaljreguleringen av FV 166 Søndre jernbaneundergang er behandlet, og vi kan se fram til å få et lenge etterlengtet og viktig samferdsels- og trafikksikkerhetstiltak i sentrum.  Ny gang- og sykkelveg mellom Ådalsbruk og Løten med veglys, og veglys på strekningen Venslivegen – Ungdommens hus er også med på å øke sikkerheten og trivselen.

Det er både inspirerende og godt å få anerkjennelse for det arbeidet som er lagt ned gjennom å bli erklært som Trafikksikker kommune. Godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet i hele organisasjonen.

 

Kultur og folkehelse

Kommunen opprettholder sin innsats for å profilere Edvard Munchs tilknytning til Løten. I 2017 har det blitt gitt støtte til filmprosjektet Munch og stedene. Knausgård, Munch og Trier, som vil ta for seg de stedene som var definerende i kunstneres liv og arbeid. Videre skjer det styrking av samarbeidet i Munch-kommunene i Innlandet gjennom samarbeidet i den nordlige ruten. Det er viktig å knytte Løten til det som skjer i Oslo, da det nye Munch-museet står ferdig i 2020 vil det være viktig at fødestedet får sin del av den forventede økte publikumsinteressen. 
Lokalt har vi sett at lekeplassen som stod ferdig høsten 2016 har blitt et sted for aktivitet og trivsel gjennom hele året.

Bedre folkehelse gjennom fysisk aktivitet for alle hver dag er hovedmålet som er nedfelt i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016 – 2020. Etablering av en Tufte-park ved Løtenhallen vil legge til rette for dette. Den nye ishockeybanen på Lund er et eksempel både på tilrettelegging for aktivitet og på samarbeid mellom ulike aktører til beste for lokalsamfunnet.

 

Barn og unge

Det er ønskelig å bedre forutsetningene for barn og unge og å gjøre dem godt rustet til voksenlivet.  Da må vi lykkes med hele utdanningsløpet. Dette skjer gjennom målrettet arbeid i hele barne- og ungdomstiden, og arbeidet starter i barnehagen.  Strategisk plan for barnehage og skole 2017 – 2020 ble behandlet i de politiske organene i kommunen i 2017, og alle barnehager og skoler har begynt innføringen av planen gjennom sine virksomhetsplaner for dette skoleåret. Sammen med kultur for læring-arbeidet legges det til rette for at virksomhetene skal lykkes både med lokale delmål og med overordnede føringer.

En annen viktig sak i 2017 er kommunestyrets vedtak om at det skal utarbeides et skisseprosjekt for utbygging av Skøienhagan barnehage til seks avdelinger. Både styrking av det faglige fellesskapet og effektivisering av den kommunale delen av barnehagetilbudet vil være positive gevinster av dette.

Av fysiske tiltak for oppvekstmiljøet i 2017 har det blitt brukt om lag fire millioner kroner på rehabilitering av Jønsrud skole. Dette er et viktig tiltak for å legge til rette for barnas læringsmiljø og trivsel, og for ansattes arbeidsmiljø og mulighet for å drive pedagogisk utviklingsarbeid.

 

Velferd

Innenfor velferdsområdet har driften i 2017 vært god og stabil på alle områder.

Vi ser at gode fastleger og en velfungerende fastlegeordning er en forutsetning for god folkehelse.  Kommunen har opprettet ny fastlegehjemmel med oppstart i stillingen 1. mars i år. Vi kan si oss tilfreds både med å ha god dekningsgrad på legetjenestene, og at det ikke bød på problemer å få kvalifiserte søkere til denne hjemmelen. Vi har også god andel av kvinnelige leger på legesentraene.

Rådmannen ser fram til at nye tidsriktige lokaler for Løten arbeids- og opplæringssenter og Løten ved og service ferdigstilles våren 2018. Det har vært en lang prosess fram mot dette, og i 2017 har det vært full byggeaktivitet.  Brukere og ansatte ser nå fram mot samlokalisering og en ny hverdag.

Det har vært knyttet spenning til hvordan reduksjonen i den internasjonale strømmen av flyktninger og asylsøkere ville slå ut for Løten. Kommunen mottok nytt anmodningsvedtak om flyktningemottak i november 2017. Dette tar vi som en anerkjennelse av det gode arbeidet som har blitt gjort i flyktningetjenesten i Løten i en årrekke.
 

Økonomi

2016 var et godt år, med 13 millioner kroner i positivt resultat ut over budsjettert mindreforbruk.
2017 vil bli nok et godt år. Dette er mye takket være eksterne forhold, men også fordi virksomhetene utøver god økonomistyring. Dette er gir en god basis for framtidig tjenesteproduksjon.
 

Takk til medarbeidere

10-faktorundersøkelsen der mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse settes i fokus, ble gjennomført i 2017. Resultatene fra undersøkelsen danner grunnlag for videre utvikling av ledere og medarbeidere. Dette skjer tilpasset den enkelte enhets behov.

Sykefraværet i organisasjonen har gått noe opp i 2017, sammenlignet med året før, og ligger nå på 9,0 %.  Sykefraværet i kommunesektoren nasjonalt ligger på 9,6 %. Det er viktig både for den enkelte ansatte, for arbeidsmiljøet totalt sett og for tjenestemottakerne at sykefraværet er lavt.

En stor takk rettes til alle medarbeidere for den innsatsen som er lagt ned i 2017.

[ Tilbake til toppen ]