Visjoner og mål: Bygging av ny Rv.3/25

Nedenfor kan du lese hvilke resultat som er oppnådd i Løten kommune i 2017 relatert til kommunens hovedmål. En del resultater er gjengitt også for tidligere år for at utviklingen over tid skal komme tydelig til uttrykk. 
For oversikt over den enkelte virksomhets nøkkeltall, vises det til den enkelte virksomhets nøkkelkort. Dette er presentert under den enkelte virksomhets egen presentasjon.

På de 12 hovedmålene er resultatene som følger:

Hva handler det om?

Hva er hovedmålet?

Målbart mål

Resultat

1) Det skal være attraktivt å bli boende og å flytte til Løten

En moderat befolkningsvekst

Kommunen skal i løpet av 2015 passere 7 600 innbyggere

31.12.15: 7 588
31.12.16: 7 633
​31.12.17: 7 615

2) Løten skal være attraktiv for unge familier i etableringsfasen

Et økt antall nyfødte

Antall nyfødte i kommunen i løpet av et år skal være mer enn 70

2015: 71 barn
2016: 69 barn
​2017: 77 barn

3) Det skal være trygt å vokse opp i Løten

Trygg oppvekst

Barnehagedekning > 100%

2015: 100 %
2016: 100 %
​2017: 100%

4) Skolebarna våre skal ha en trygg og god skolehverdag

Godt læringsmiljø

Elevtilfredshet:
ETI1) > 4,0
Skala 1–5

2015: 4,2
2016: 4,2
​2017: Res. senere

5) Gode skoler

Godt læringsutbytte

Nasjonale prøver >2 (barneskolene)
Nasjonale prøver og eksamen (U-skolen) >3,2

2015:3)
5.trinn: 48
8.trinn: 50
9.trinn: 50

2016:3)
5.trinn: 51
8.trinn: 47
9.trinn: 49

2017:3)
5.trinn: 48
8.trinn: 47
9.trinn: 51

6) Brukerne av de kommunale tjenestene skal være godt fornøyde med de tjenestene de får

Tilfredse brukere

Bruker-tilfredshet
BTI2)> 5.
Skala 1-6

2015: Ikke målt
2016: 5,2
​2017: Ikke målt

7) Løten kommune skal være en god og attraktiv arbeidsplass

God medarbeider­-
tilfredshet

 

2015: Erstattes av 10-faktor
2016: Ikke målt
​2017: Erstattes av 10-faktor

8) Løten kommune skal være en trygg, trivelig og sunn arbeidsplass

Lavt sjukefravær

Mål 2015: <8,0%

2015: 6,9%
2016: 6,9%
​2017: 9,0%

9) Det skal være attraktivt å etablere nærings-virksomhet i Løten

Vekst i antall foretak med ansatte

>200 foretak med ansatte

2015: 206
2016: 232
​2017: 199

10) Kommunen skal ta vare på alle ressursene i kommunen på en ”bærekraftig” måte

Samsvar mellom budsjett og regnskap

Netto driftsresultat >3 %

2015: 25,0 mill, 4,8%
2016: 33,6 mill, 6,1%
​2017: 24,6 mill, 4,6 %

11) Riktig ressursforvaltning

God økonomistyring

Økonomisk resultat4)
på alle ansvar. 
<100% av netto budsjett­ramme

Antall enheter med <100%

2015: 20 av 30 ansvar
2016: 25 av 30 ansvar
2017: 22 av 30 ansvar

12) Bærekraftig ressursforvaltning

Håndterbar gjeld

Netto lånegjeld <50 % av brutto driftsinntekt

2015: 53%
2016: 58%
2017: 58%


1) ETI: Elevtilfredshetsindeks (skala 1-5)
2) BTI: Brukertilfredshetsindeks (skala 1 -6). Måles annet hvert år.
3) Ny skala fra 2014 der 50 er nasjonalt gjennomsnitt for 8.trinn.
4) Resultat før avsetning til og bruk av disposisjonsfond (oppsparte midler)

[ Tilbake til toppen ]