Kommunalsjef: Arne JørstadKommunalsjef: Arne Jørstad

Virksomhetsområdene under kommunalsjef Velferd har lagt bak seg et aktivt år med høy aktivitet og mange positive resultater. Årsmeldingen viser at det arbeides målrettet med å kvalitetssikre og forbedre driften og at det gjennomføres flere utviklingsarbeider med mål om å tilpasse tjenesten til endrede behov og forventninger fra omgivelsene. Begge deler er viktig. Driftsmessig må vi ha forsvarlig kvalitet på det vi gjør. Å sikre at det er slik til enhver tid er krevende på tjenesteområder med sårbare fagmiljøer som har døgnkontinuerlig drift eller beredskap. Like viktig er det at vi evner å være i kontinuerlig endring. I motsatt fall blir vi en aktør som passivt tar unna oppmeldte behov framfor å være en aktiv premissleverandør i en styrt utvikling.

Utviklingen går i retning av at stadig mer av ansvaret for sentrale velferdstjenester legges til kommunene. Skal vi evne å ta dette ansvaret er kompetanseutvikling en av de viktigste suksessfaktorene. Det jobbes godt med dette innenfor velferdstjenestene i Løten. Gode fagmiljøer er rekrutterende. Utviklingsarbeidet «Heltidskultur» innenfor omsorgstjenestene er et av tiltakene som har som mål å sikre rekruttering ved å tilby fulle stillinger og fagmiljøer med kontinuitet over tid.

Et annet utviklingstrekk er tjenesteutvikling med økt fokus på helhetstenkning, tverrfaglighet og brukers mestringsopplevelse. Utgangspunktet skal være brukers behov, ikke profesjonstenkning og hvordan de kommunale tjenestene er organisert. Skal vi lykkes med å møte dagens og morgendagens behov må vi tenke annerledes både i hvordan vi definerer omsorgsbegrepet, hva vi legger i brukermedvirkning og hvordan vi samarbeider intern i kommunen og mot andre offentlige, private og frivillige samarbeidspartnere. Det er flere ting som har vært igangsatt eller videreført i 2017 innenfor denne tenkningen. Følgende er noen blant flere:

 • Barnevern har arbeidet med tiltak for å bli en åpnere tjeneste, bl.a. ved å besøke skolene og gjennomføre felles utviklingsarbeid med Helse og Familie.
 • NAV og Kvalifisering videreutvikler et bredt faglig tilbud som på sikt skal få flere ut i arbeid. De yngre aldersgruppene er prioritert. Aktivitetsplikten er en del av dette.
 • Rus- og psykiatriteamet har jobbet tett sammen med NAV og andre tjenester i komplekse brukersaker som har gitt erfaringer for mer systematisk tverrfaglig jobbing.
 • Helse- og Familie har deltatt i planarbeid innenfor kommunalsjefområdet Oppvekst og gjennomfører flere tverrfaglige utviklingsarbeider, bl.a. med barnehagene.
 • BRA, Løten Helsetun og Hjemmebasert Omsorg deltar sammen i utviklingsarbeidet «Gode pasientforløp» i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS): Dette handler i stor grad om tverrfaglige og individuelt tilpassede tjenester med utgangspunkt i brukers perspektiv på hva som er viktig («Hva er viktig for deg»).
 • Det er etablert formaliserte samarbeidsarenaer mellom kommunen og allmennlegetjenesten. Et lignende samarbeid med private fysioterapeuter med driftstilskudd er avtalt og planlagt.

I dette gode arbeidet er det flere bidragsytere som fortjener å bli framhevet. Akkurat i denne sammenhengen vil jeg nøye meg med to grupper: Løten kommune har dyktige ansatte som tar et stort ansvar for tjenesten og det tilbudet brukerne får. Det er uvurderlig for et tjenesteområde der menneskene som jobber der er den viktigste innsatsfaktoren. Frivillige, både enkeltpersoner og organisasjoner, har også i 2017 har fortsatt å jobbe sammen med oss for å tilby opplevelser og møter mellom mennesker som fremmer livskvalitet for brukerne våre. Takk til dere alle!


Barnevernstjenesten | Hjemmebasert omsorg | Kvalifisering | Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA) | NAV Løten | Helse og familietjenesten | Løten Helsetun

 

Barnevernstjenesten: bamser

Barnevernstjenesten

Virksomhetsleder: Karin M Løvsletten
Netto budsjett: 16 mill.
Antall årsverk: 8,5
Sykefravær: 9,9 %

Barneverntjenesten har gjennom året hatt fokus på å videreutvikle en effektiv og god tjeneste. Tjenesten hadde tilsyn fra Fylkesmannen på grunn av fristbrudd våren 2017. Dette skyldtes blant annet kapasitetsproblemer i en periode ved årsskiftet, og tjenesten leide inn konsulenter for å avhjelpe denne situasjonen. I tillegg har vi jobbet med å bedre rutinen for beslutning ved behov for å utvide undersøkelsen. Vi har i det siste året vært i en prosess hvor målet har vært å organisere tjenesten på en annen måte. Vi har ønsket å spesialisere oss og heve kompetansen på tiltak og omsorgstjenester. To barnevernskonsulenter har begynt med etterutdanning i Marte Meo, en tiltakskonsulent begynte i videreutdanning i «De Utrolige Årene» og en konsulent begynte i etterutdanning i veiledningskompetanse. Barnevernleder har fullført nasjonalt barnevernlederutdanning. Våren 2017 gjennomførte vi en informasjonsrunde til alle barnehager og skoler i Løten om barnevernstjenesten sitt virkeområde. Vi har også jobbet med medarbeiderskap internt og på tvers sammen med Helse -og familietjenesten. Vi har hatt felles fagdager med ulike tema og det er også gjennomført seminar om høykonfliktforeldre.

Vi besluttet å organisere tjenesten med to team fra august 2017. Hvert team har oppnevnt egne teamkoordinatorer som har et faglig ansvar i det daglige. Det ene teamet har fokus på tiltak og omsorgstjenester, mens det andre teamet jobber med undersøkelse og generalisttjenester. Endringene har allerede gitt positive følger og bedre oppfølging av tiltak og omsorgstjenester. Tjenesten har engasjert ekstern veileder fra januar 2017. Barneverntjenesten har meldt seg som «Mitt liv» kommune høsten 2017. Dette innebærer at tjenesten ønsker å ha en brukermedvirkningsprofil i sitt faglige arbeid.

Om måloppnåelse:
Vi har leid inn konsulenttjenester for å avhjelpe situasjonen med fristbrudd og sykemeldinger. Dette er dyre tiltak, men nødvendig for å gjøre de lovpålagte arbeidsoppgavene i. Vi fikk høsten 2017 tilført ekstra midler fra kommunen etter varsel om forventet overforbruk. Dette i tillegg til at det har skjedd endringer i planlagte arbeidsoppgaver gjør at vi leverer et årsregnskap noenlunde i balanse.

Vi har relativt mange meldinger og tiltak og i forhold til befolkningsmengden. Vi mottar flere meldinger med høy alvorlighetsgrad som vold i nære relasjoner, høyt konfliktnivå mellom foreldre, rus- og psykisk helse problematikk, i tillegg til atferdsproblematikk hos barn og unge. En effektiv tjeneste krever gode rutiner og godt tverrfaglig samarbeid.

Nøkkeltallene viser at tjenesten har blitt bedre på oppfølging, evaluering og dokumentasjonen gjennom tiltaksplaner. Vi har hatt flere fristbrudd i undersøkelsessaker. Dette skyldes en periode første del av året hvor vi hadde vakans i stilling kombinert med sykefravær. Tjenesten har et forholdsvis høyt sykefravær som i perioder kan påvirke driften av tjenesten. Det blir jobbet med dette .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Hjemmebasert omsorg: skogstur

Hjemmebasert omsorg

Virksomhetsleder: Norunn M. Hansen
Netto budsjett: 24,8 mill.
Antall årsverk: 38,0
Sykefravær: 11,8 %

Blant viktige hendelser i 2017 kan vi nevne disse:

 • Kursing i «Demensvennlig samfunn» for 113 personer, ulike yrkesgrupper og servicenæringer av demenskoordinator i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.
 • Utvikling av velferdsteknologi, fortsetter med hverdagsrehabilitering etter at Løten kommune fikk nye prosjektmidler, utsetter behov for høyere omsorgsnivå og flere kan klare seg i eget liv lengre.
 • Flere ansatte sykepleiere og helsefagarbeidere har fått 100 % stilling, dette har vært mulig pga ledighet i stilling.

Innenfor utvikling av bruk av velferdsteknologi har vi jobbet med overgang til digitale trygghetsalarmer. De som ønsker det kan få montert røykvarsler til sin trygghetsalarm og det er mulighet for å koble til andre typer sensorer. Tjenesten deltar også i prosjektet «Gode pasientforløp» i regi av Kommunenes Sentralforbund (KS). Dette er et tverrfaglig samarbeid i Løten kommune for å sikre gode tjenester og gode overganger mellom ulike tjenesteytere og omsorgsnivåer. Det samme er tilfelle med prosjektet «Det store heltidsvalget» som ser på arbeidstidsordninger, vurdert opp mot kvalitet, arbeidsmiljø og effektivitet.

Om måloppnåelse:
Merforbruk innenfor virksomhetsområdet skyldes økte vedtak innenfor Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA), omsorgslønn og behov for avlastning og helsetjenester i hjemmet som ikke kan ivaretas i ordinær drift. Flere ledige boliger, bl.a. på grunn av rehabilitering, har gitt tapte husleieinntekter.

Det har vært perioder med høyere sykefravær enn tidligere. Noe av fraværet vurderes å være arbeidsrelatert i form av slitasje og belastningsskader. Dette blir fulgt opp, bl.a. sammen med Arbeidslivssenteret i NAV Hedmark. Det er også foretatt medarbeiderundersøkelse i avdelingen som vil være et viktig grunnlag for arbeidsmiljøprosesser framover.

Andel behandlede pasienter øker, med mer komplekse tjenester og behov for høyere kompetanse. Dette skyldes i stor grad tidligere utskrivelse fra sykehus og er helt i tråd med intensjonene i Samhandlingsreformen. Time-vedtak på hjemmehjelpstjenester har gått noe ned i forhold til tidligere og kriteriene for hjemmehjelp endres samtidig som flere eldre med hjelpebehov prioriteres ved tildeling av omsorgsbolig.

Kartlegging av demensteamet er stabilt. Kreftkoordinator har fulgt opp 91 kreftpasienter og hatt oppfølging av 18 pårørende. Det har også vært arrangert kurs for ansatte i palliativ omsorg.

En økning i antall trygghetsalarmer skyldes at fleste som har søkt har fått tildelt trygghetsalarm. Dagsentrene har stabil drift, både på Kvenhaugen og Grønn omsorg. Sistnevnte har hatt noe venteliste og det er utarbeidet rutiner for bruk av plasser og ved overganger. Tildelte boliger i løpet av året er doblet sammenlignet med 2016.

Det er fortsatt mange søkere på boliger og i denne sammenheng mange unge med behov for bistand og boveiledning. Tjenesteområdene innenfor Velferd er i ferd med å se på hvordan boligarbeidet kan effektiviseres og forbedres med hensyn til faglig kvalitet.

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Kvalifisering: på tur

Kvalifisering

Virksomhetsleder: Geir Arne Nilsen
Budsjett: 13,9 mill.
Antall årsverk: 18,7
Sykefravær: 15,9 %

Påbegynt bygging av nye lokaler til Løten Arbeids- og opplæringssenter, inkludert sysselsettingstiltakene Løten Ved og Service og Vaskeriet er den viktigste hendelsen i 2017. Gjennom året har det blitt satt ny rekord i vedproduksjon i Løten Ved og Service. Virksomheten ble utsolgt for tørr ved allerede før jul.

Gjennom høsten 2017 har det vært knyttet en del spenning til om Løten kommune ville bli anmodet om å bosette flyktninger i 2018. En ikke anmodning over to til tre år ville på sikt betydd en nedbygging av en velfungerende Flyktningtjeneste og norskopplæring. Det har ikke gitt seg utslag i at ansatte har søkt seg andre jobber, men usikkerheten har nok preget tjenestene gjennom høsten.

Med tanke på at store deler av virksomheten skal samlokaliseres inn i nytt bygg i 2018 har virksomheten gjennom høsten, i samarbeid med NAV Arbeidslivsenter, igangsatt opplæring i lokalt partssammensatt samarbeid bestående av tillitsvalgt, verneombud, avdelingsledere og virksomhetsleder. Målsetningen med arbeidet er å berede grunnen for et fortsatt godt arbeidsmiljø når så mange kommer under samme tak.

Det vil også bli litt andre måter å jobbe på, bredere spekter av arbeidsoppgaver og ansvar. 2017 har vært preget av innskjerpelse på mange områder på asylfeltet. Blant annet har kravet til permanent opphold og statsborgerskap blitt strammet inn slik at vi gjennom året har gjennomført mange prøver i norsk og samfunnskunnskap på tidligere bosatte flyktninger og familiegjenforente.

Om måloppnåelse:
Virksomheten leverer et regnskap i balanse. Virksomheten hadde god måloppnåelse i 2017 og det er ingen spesielle avvik å melde med unntak av sykefravær. Gjennom året har det vært et unormalt høyt sykefravær, hele 15,86 %. Av dette utgjør korttidsfraværet 1,61 % og langtidsfraværet 14,25 %. Når en går nærmere inn i tallene viser de at ca. halvparten av de ansatte i 2017 har blitt sykemeldt etter arbeidsgiverperioden. Halvparten av disse igjen har hatt sykemelding med varighet opp til 6 måneder. Det er ingenting som tyder på at sykemeldingene er basert i arbeidsmiljøfaktorer, men derimot uheldige enkeltstående hendelser og til en viss grad fravær basert i ulike diagnoser, eks. slitasjeskader .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

BRA: På pultost- og akevittdagene

Bolig, rehabilitering og aktivisering (BRA)

Virksomhetsleder: Odd A. Jakobsen
Budsjett: 39,4 mill
Antall årsverk: 43,8
Sykefravær: 10,0 %

Blant flere viktige hendelser i 2017 kan nevnes:

 • Flere ansatte har tatt økt sin kompetanse i form av opplæring og utdannelse
 • Etablering av Helsestasjon for eldre
 • Videreført prosjektene psykolog i kommunene, rusarbeid og bomestringsprosjekt
 • Deltakelser i prosjekt heltidskultur
 • Gjennomført personalseminar med fokus på 10-faktor og mål for tjenestene
 • Flere oppgaver fra spesialisthelsetjenesten har blitt overført til kommunen innenfor rehabilitering og Rus og psykisk helse (ROP- tjenester)
 • Endringer i tilbudet for eldre beboere i boligene som medfører økt fokus på aktivitet

Det er helt klart at overføring av tjenester fra spesialisthelsetjenesten til kommunen medfører et behov for å se på hvordan vi prioriterer ressursene og hvordan vi samhandler med relaterte tjenester. Det vil alltid være et trykk på grunnbemanningen til de enkelte tjenester og svaret på dette er å endre slik at vi hele tiden er trygge på at vi gir de riktige tjenestene, og til de som trenger det mest.

Om måloppnåelse:
Totalt har BRA et merforbruk på kr. 1,4 millioner i 2017. Årsaken til dette ligger i et merforbruk på avlastning på omlag kr. 600.000, kjøp av private tjenester utover budsjett, samt merforbruk på støttekontakter og helsedelen av BRA. Det er flere omfattende saker i ROP-tjenesten som har krevd ekstra ressursbruk, bl.a. i form av advokatutgifter. Det er brukt mye tid på økonomistyring i samarbeid med økonomiavdelingen.

BRA har valgt å ha fokus på faktoren, «mestringsorientert ledelse» i medarbeiderundersøkelsen. Denne faktoren ligger 0,1 poeng under resultatet fra 2015. Virksomheten jobber med flere faktorer, både med forbedringsbehov og bevaring av positive resultater. Det er nedsatt egen arbeidsgruppe for dette arbeidet.

Totalt i BRA er sykefraværet gått ned med vel 1 %, som er under det målet som ble satt for 2017. Det jobbes med temaet, men det er fremdeles noe høyere sykefravær i boligene for funksjonshemmede .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

NAV: Åpning av nye lokaler

NAV Løten

Virksomhetsleder: Kamilla Østli
Budsjett: 8,2 mill.
Antall årsverk: 6,0
Sykefravær: 5,9 %

NAV Løten åpnet i 2017 nytt veiledningssenter, samt etablering av publikumsfri sone. Dette innebærer at avtalt oppfølging skal forgå i samtalerom i veiledningssenteret. NAV har i 2017 endret kanalstrategi, noe som innebærer at brukere i større grad skal ha mulighet for å benytte seg av gode selvbetjeningsløsninger. NAV sin kanalstrategi er som følger:

 1. Bruk av selvbetjeningsløsninger på www.nav.no
 2. Veiledning via NAV kontaktsenter, tlf 55 55 33 33
 3. Veiledning via veiledningssenteret ved NAV lokalt

NAV sine prioriterte brukergrupper er:

 • Ungdom under 30 år
 • Flyktninger
 • Langtidsledige

Vi har i 2017 jobbet mye med øvrige virksomheter i kommunen. Dette i forbindelse med igangsetting av aktivitetsplikt for brukere som mottar økonomisk sosialhjelp. Vi hatt økt fokus på arbeidsrettet oppfølging for våre brukergrupper, spesielt for nevnte prioriterte grupper. Dette har ført til at 65 % av arbeidssøkere i løpet av 2017 kom tilbake i arbeid. Av de med nedsatt arbeidsevne kom 52 % tilbake i arbeid. Denne måten å jobbe på har medført at Hedmark som det eneste fylket stadig har nedgang i arbeidsledigheten.

Sykefraværet i Hedmark har imidlertid gått noe opp i løpet av 2017. I løpet av 2017 har NAV Løten hatt fokus på oppfølging av arbeidsgivere og det å gi virksomheter i kommunen arbeidsmarkedsbistand. I snitt har 32,2 % av virksomheter i Løten i løpet av 2017 fått denne bistanden fra NAV Løten. Videre har vi hatt ekstra fokus på systematisk, tett og god oppfølging av våre brukere under 30 år. I snitt har 85 % av ungdom under 30 år som har vært registrert som arbeidssøkere hatt oppfølging i løpet av siste tre måneder.

Om måloppnåelse:
Vi legger stor vekt på at brukerne skal kunne stole på oss. 95 % av alle telefonhenvendelser er besvart innen frist, og 94 % av alle søknader om økonomisk sosialhjelp får vedtak innen 4 uker. NAV Løten har for 2017 merforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes i hovedsak merforbruk på utbetaling av økonomisk sosialhjelp, selv om nivået har stabilisert seg på et noe lavere nivå enn tidligere.
Sykefraværet har gått betraktelig ned siden 2016 og ligger under måltallet.

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Helse og familie: Babykos

Helse og familietjenesten

Navn på virksomhetsleder: Gunn Toril Larsen
Budsjett: 8,7 mill.
Antall årsverk: 10,8
Sykefravær: 5,7 %

Helse- og familietjenesten lyktes i rekrutteringen av nye medarbeidere med bred erfaring og høy kompetanse når erfarne medarbeidere sluttet eller reduserte stillingen i løpet av året. Dette gir kontinuitet i tilbudet til brukerne våre. En av helsesøstrene avsluttet videreutdanningen i Kognitiv terapi våren 2017. Helse og familietjenesten har stor oppslutning om de ulike tilbudene som blir gitt.

I et samarbeid med barnehagene Ryli og Lund har foreldre deltatt på Universal-kurset i De Utrolige Årene. Et samarbeid med Barneverntjenesten og Kvalifisering, hvor de har bidratt med personalressurs, har gitt mulighet for å arrangere flere foreldrekurs i år.

Helse – og familietjenesten fikk midler fra Helsedirektoratet til prosjektet «Tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats for å forebygge overvekt». Fysioterapeut for barn og unge er prosjektleder og foreldre, ansatte i barnehager og helsestasjon deltar i prosjektgruppen og er viktige bidragsytere til prosjektet.

Barselbesøk av jordmor til alle familier med nyfødt barn innen to døgn etter utskrivning fra sykehuset kom i gang fra september. I tillegg kommer hjembesøk av helsesøster i perioden 7. til 10. dag.

Løten kommune har i samarbeid med Elverum, Hamar og Ringsaker inngått avtaler med tilbydere av avlastningstjenester for barn og ungdom med funksjonsnedsettelse. Det har vært en utfordring for tjenesten å rekruttere personer til å ivareta avlastningsoppgaver, og det forventes at vi nå får mer forutsigbarhet og kontinuitet i tilbudet til brukerne.

«De Utrolige Årene»- kurset for flyktninger ble avsluttet i juni. Nytt kurs ble ikke startet opp ved skoleårets begynnelse, men utsatt til januar 2018 for å få rekruttert flest mulig. Høgskolen i Innlandet gjennomfører forskning på kurset som planlagt. Resultater av forskningen forventes våren 2018.

Om måloppnåelse:
Helse - og familietjenesten har holdt budsjettrammen for 2017. Resultatet fra medarbeiderundersøkelsen ligger på samme nivå som landsbasis for utvalgt faktor. Positivt med egenmeldt sykefravær under 1 %. For øvrig er det en mindre økning i sykmeldt sykefravær fra i fjor .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Løten helsetun: Pasient og pleier

Løten Helsetun

Virksomhetsleder: Svanhild Bysveen
Budsjett: 15,9 mill.
Antall årsverk: 78,2
Sykefravær: 12,8 %

Løten Helsetun har i 2017 vært preget av mye og forskjellige aktiviteter for beboere og ansatte. Innsatsen fra de frivillige har vært økende og sentral for den positive utviklingen. Nye tiltak som vaffelkafé og allsangkvelder har vært et fint supplement til Venne- og pårørendeforeningen sine hygge- og danseaftener. Røde kors bidro med el-sykkel med seter for passasjerere i fjor, denne er nå i god drift. Øvrige frivillige bidragsytere har fortsatt som før.

Ansatte har deltatt i forbedringsarbeidet «Få det til på tross av», i samarbeid med Høgskolen i Innlandet og Nav. Sammen med andre virksomheter deltar vi i læringsnettverk for å utvikle «Gode pasientforløp», individuelt tilpasset ut fra «Hva er viktig for deg?». I samarbeid med KS jobber ledelsen med «Det store heltidsvalget». Hensikten er å øke antall 100 % stillinger. Tidligere erfaringer viser økt kontinuitet og kvalitet på tjenestene til brukerne, bedre arbeidsforhold for ansatte og ledere.

Etter ny lov ble det utarbeidet nye kriterier for langtidsplass og vedtak om plass på venteliste. Ingen på venteliste så langt. Økende antall pasienter på korttidsopphold, spesielt innen rehabilitering.

Middagstida er på hverdager flyttet til senere på dagen, kl. 15.30. Det ble samtidig innført nytt lunsj måltid midt på dagen. Tilbakemeldingene er gode fra både brukere, ansatte og de som kjører ut maten til hjemmeboende.

Om måloppnåelse:
Driften for 2017 ligger innfor de vedtatte budsjettrammer. Alle søkere inn til Helsetunet har fått plass og nødvendig helsehjelp etter det vi tverrfaglig har vurdert til å være faglig forsvarlig, i henhold til lov. Forskrift for tildeling av langtidsopphold ved Løten Helsetun ble vedtatt av Løten kommunestyre i møte 29.november.

Tilbakemelding fra samarbeidspartnere som sykehus og andre helseaktører er positive, både relatert til god kvalitet på tjenestene og å kunne gi tjenester når folk trenger det. Det er oppgradert og kjøpt inn noe medisinteknisk utstyr og hjelpemidler til forflytning, nytt kjøkken på Boenheten og mottaker for digitale TV-signaler.

Medarbeiderundersøkelsen viser skår over landsgjennomsnittet på alle faktorene. Faktoren for kompetanseutvikling er vår laveste tross økte tiltak, dette er et vedvarende satsningsområde. Sykefraværet er fortsatt høyere enn målsettingen, og jobbes med kontinuerlig. Reduksjon i forbruk av sengeplasser tilskrives økningen av korttidsopphold som gir ledighet mellom oppholdene, beredskap for å unngå betaling for overliggerdøgn på sykehuset, oppussing, smittevask og tidvis for å redusere belastningen på personalet og ekstra innleie i spesielt krevende perioder.

Det er økt bruk av akuttplassen på Tømmerli i Ringsaker. Det er få pasienter på avlastning, men fordelt på flere opphold, noen på flere uker.

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]