Lokalsamfunns-området har vært ledet av plansjefen. Siden plansjef Yngvar Pederstad gikk av med pensjon sommeren 2017 har stillingen vært ubesatt, og lokalsamfunn har sortert under rådmannen. Ny plansjef starter i 2018 og en mindre organisasjonsendring trer i kraft fra 2018.

Lokalsamfunn har i 2017 bestått av tre virksomheter: Kultur, informasjon og service (KIS), teknisk forvaltning og teknisk drift. De største sakene innen KIS handler om digitalisering, markedsføring av Løten som Munch-kommune og innføringen av Bygdekino. Teknisk forvaltning har sluttført flere store reguleringsarbeid, blant annet for Løten skytebaneanlegg og Søndre jernbaneundergang. Det jobbes også mye med tomteutvikling og tomtene i Løten er svært populære og selges så fort de legges ut. Byggeaktiviteten er stor i Løten!


Kultur, informasjon og service | Teknisk forvaltning | Teknisk drift

 

KIS: munchprosjekt

Kultur, informasjon og service

Virksomhetsleder: Bente Hagen
Budsjett: 15,6 mill.
Antall årsverk: 15,4
Sykefravær: 6,2 %

Året startet med folkefest på den nye hockeybana i Brenneriroa, da Storhamar spilte vennskapskamp mot Brenneriroa. I april startet vi med kino i samarbeid med Bygdekinoen. De månedlige visningene ble en stor suksess, med høye besøkstall og stor oppmerksomhet. I forbindelse med at NAV fikk egen inngang fikk også kommunens servicekontor en liten ansiktsløftning. KIS er aktivt med i utviklingen av nye digitale løsninger, blant annet utvikles «Min side» hvor innbyggerne kan finne sin dialog med kommunen. Som vanlig ble det arrangert Staskveld med utdeling av priser. KIS har i tillegg vært med på internasjonal kveld, Arena Innlandet (rekrutteringsmesse) og hatt stand under Pultost- og akevittdagene. Arbeidet med å profilere Løten som Munch kommune har resultert i et samarbeidsprosjekt som har som mål å øke antall turister til Løten og Vågå. Prosjektet var på studietur til Nederland for å se hvordan de har brukt Van Gogh i sin markedsføring. KIS har vært aktivt inne i arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og det har blant annet vært arrangert «gjestebud» og besøk hos næringslivet for å få inn innspill til denne. Arbeidet med kulturminneplan ble startet i 2017. Biblioteket og kulturskolen har hatt et år med tilnærmet normal drift, men er noe preget av sykemeldinger begge plasser.

Virksomheten har hatt ei stabil personalgruppe i 2017. KIS har sortert under plansjef, men etter at han gikk av med pensjon sommeren 2017 ble KIS organisatorisk plassert under rådmannen. (Først midlertidig og deretter fast fra 1.1.18). Virksomhetsleder KIS fikk også nye oppgaver knyttet til næringsutvikling, dvs oppfølging av Hamarregionen utvikling, Hamarregionen reiseliv og Hedmarken landbrukskontor, i forbindelse med dette.

KIS leverer et regnskap med et mindre overforbruk som ble dekket opp av oppsparte fondsmidler.

Kommentarer til måloppnåelse: Det er positivt at medarbeidertilfredshet har hatt en svak økning. Andelen følgere i sosiale medier øker også jevnt og vi ligger høyest i vår region med 43 % av befolkningen som følgere på Facebook. Sykefraværet ligger dessverre over målsettingen. To langtidssykemeldte påvirker dette. Andelen elver i kulturskolen er økende, men fortsatt under måltallet. Den store økningen i besøk på biblioteket kan forklares med ny, automatisk måte å telle på som også teller besøkende fra ungdomsskolen .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Teknisk forvaltning: kart og planarbeid

Teknisk forvaltning

Virksomhetsleder: Sigurd Dæhli
Budsjett: 3 mill.
Antall årsverk: 5,0
Sykefravær: 4,7 %

Reguleringsplan for Løten skytebaneanlegg ble ferdigbehandlet og vedtatt etter fem års arbeid. Ny reguleringsplan for søndre jernbaneundergang i Løten sentrum ble vedtatt. Nytt boligfelt for 11 boligtomter i Slipervegen på Ådalsbruk ble ferdigstilt. Alle tomtene er nå solgt eller reservert. Det er startet opp arbeid med reguleringsplan for et nytt boligfelt Bergum Syd. Her skal det legges til rette for bygging av ca. 100 nye boenheter. Det er etablert ladestasjon for el-biler ved bensinstasjonen ved Venskrysset og ved Tingberg.

Ny miljøvernrådgiver startet opp i mars. Stillingen hadde da vært besatt av vikarer siden i november 2016. Byggesaksbehandler sa opp sin stilling i oktober, slutter i januar 2018. Ny medarbeider er ansatt. Saksbehandlerområdet eiendomsskatt er midlertidig overført til avdelingen, inntil en finner en permanent løsning for dette. Det er varslet en mindre omorganisering som vil berøre avdelingen i 2018, bl.a. tilførsel av ny plansjef.

Det har vært et år med uvanlig stor byggeaktivitet, noe som har ført til at gebyrinntektene har blitt drøyt 500.000 kr over budsjettert. Dette fører til at avdelingen totalt sett går i et tilsvarende overskudd.

Kommentarer til måloppnåelse: Det er i år litt høyt tall for sykemeldt sykefravær, men dette skyldes to konkrete sykemeldinger som ikke er jobbrelatert .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Teknisk drift: gutta på gata

Teknisk drift

Virksomhetsleder: Jens Petter Østerhaug
Budsjett: 4,9 mill.
Antall årsverk: 6,0
Sykefravær: 8,8 %

De viktigste hendelsene for 2017:

  • Opparbeidet boligfeltet Slipervegen og hyttefelt Budor H3
  • Ferdigstilt Parkeringsplass Løten stasjon
  • Forsterket og asfaltert deler av Grindervegen og gang og sykkelveger Skauenfeltet -Fura og Ådalsbrukvegen - Bergum
  • Sanert 640 meter hovedvannlednig Skøien Rustad
  • 14 lekkasjer på kommunale vannledninger ble registrert i 2017

Om måloppnåelse: Økonomisk resultat er tilfredsstillende med et svakt mindreforbruk. Sykefraværet er på 8,8 % og skyldes i hovedsak at en person er langtidssykemeldt

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]