Kommunalsjef Stab: Tore EdvardsenKommunalsjef Stab: Tore Edvardsen

Tjenesteområdet Stab består av Økonomiseksjonen (Regnskap og skatt), Administrasjonsseksjonen (Personal og lønn), Bygg- og vedlikeholds seksjonen (Eiendom), Renholdsseksjonen (Renhold) og fire rådgivere som jobber med økonomi, IKT og innkjøp. Seksjonene endres til virksomheter og bytter navn fra 1.januar 2018. De nye navnene står i parentes. De fire seksjonene omtaler sin egen virksomhet nedenfor.

Staben utfører felles-/støttefunksjoner til alle virksomheter i kommunen. Økonomirådgivernes viktigste arbeidsoppgaver i 2017 har vært å bistå virksomheter, som har ønsket det, med å styre virksomheten mot budsjettmålet. Det gjøres også kontinuerlig økonomisk analysearbeid for virksomhetene. Dette er en viktig controller-oppgave for å kunne være forberedt på eventuelle endringer i kommunens økonomiske rammevilkår i fremtiden.

Løten kommune har egen IKT-rådgiver selv om kommunen kjøper alle sine IKT-tjenester gjennom det interkommunale selskapet Hedmark IKT. IKT-rådgiveren bistår virksomhetene i IKT-relaterte spørsmål. Alle virksomheter i kommunen benytter IKT-verktøy og behovet er stadig økende. Kravet om innføring av digitalt førstevalg stiller store krav til kommunen. Siden 2016 har vi hatt fokus på å få på plass løsninger for å kunne kommunisere digitalt med innbyggerne. Vi kan forvente å se resultater av dette arbeidet i tiden fremover. I Løten kommune har vi også stor fokus på IT-sikkerhet, og kommunen er medlemmer av KINS (Kommunal Informasjonssikkerhet). KINS jobber med å spre informasjon og høyne kompetansen til medlemskommunene gjennom kurs og konferanser. Lokalt betyr dette at vi gjennomfører årlige IKT-sikkerhetsrevisjoner der vi tester virksomhetsområdenes praksis for IKT-sikkerhet.

Kommunesektoren står stadig overfor utfordringer med å tilpasse driften etter sentrale føringer og rammer. Rådgiverne i stabens oppgave i slike tilpasninger er blant annet å kvalitetssikre faktagrunnlaget og samtidig være med å gi anbefalinger om mulige tiltak. Dette er viktige oppgaver som er avhengig av god kompetanse. Opparbeiding av ny kompetanse i takt med utviklingen vil være viktig for fremtiden. Dette gjelder både innenfor økonomi og IKT.

Totalt har staben et økonomisk mindreforbruk i forhold til budsjett. Det er kun Bygg- og vedlikeholdsseksjonen som har hatt merforbruk. Dette skyldes mange feil på teknisk utstyr mot slutten av året. Alle seksjonene har vist god økonomisk styring gjennom hele 2017


Økonomiseksjonen | Administrasjonsseksjonen | Bygg- og vedlikeholds seksjonen | Renholdseksjonen

Økonomiseksjonen: ansatt

Økonomiseksjonen

Virksomhetsleder: Petter Skåret
Budsjett: 6,0 mill.
Antall årsverk: 6,0
Sykefravær: 5,3 %

2017 har vært et godt år med stabil drift. Året før var et år hvor noen sluttet og andre begynte. Prosedyrer har blitt revidert og vi har fått på plass en god arbeidsfordeling. Det er derfor gledelig at avdelingen scorer godt på medarbeidertilfredshet. Andelen EHF fakturaer (elektroniske fakturaer fra våre leverandører) har gått opp fra 71 % i 2016 til 82 % i 2017. Fra og med 1.januar 2018 heter virksomheten regnskap/skatt.

Om måloppnåelse:
Det økonomiske resultatet ble meget godt i 2017. Resultatet er godt innenfor økonomisk ramme. Det er gledelig at revidering og gjennomgang av arbeidsfordeling allerede har bidratt til et positivt resultat. Dette gir oss et handlingsrom i videre drift.

Det er gledelig at medarbeidertilfredsheten har gått opp siden sist måling i 2015. Faktoren «mestringstro» var en faktor som det ble iverksatt tiltak på og her scorer vi bedre enn målsetting.

Sykefraværet har gått ned siden 2016. Andelen egenmeldte har gått opp noe, men andelen sykemeldte har gått ned fra 6,11 % i 2016 til 4,36 % i 2017.

Andelen EHF fakturaer har økt til 82 % noe som er bedre enn målsettingen. Andelen fakturamottakere som betaler kommunale fakturaer i rett tid har gått noe ned siden 2016. Vi ser av nøkkeltallene at antall saker som går til namsmann/tingretten går nedover, det vil si at fakturamottakerne betaler fakturaene før det har gått for langt i prosessen .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Administrasjonsseksjonen: ansatte

Administrasjonsseksjonen

Virksomhetsleder: Oddveig Sandvold Klafstad
Budsjett: 6,8 mill.
Antall årsverk: 9,0
Sykefravær: 2,3 %

Administrasjonsseksjonen har levert tjenester med høy kvalitet til rett tid til resten av organisasjonen. Seksjonen jobber mye med opplæring/kompetansetiltak, IA og arbeidsmiljø på overordnet nivå og bistår virksomheter i enkeltsaker. Administrasjonsseksjonens viktigste hendelser i 2017:

  • Iverksatt elektronisk fraværsregistrering i UBW (Agresso)
  • Bistått virksomhetene i riktig håndtering av flere svært utfordrende og kompliserte personalsaker
  • Fulgt opp og iverksatt resultat fra sentralt og lokalt lønnsoppgjør og gjennomført ulike drøftinger i den forbindelse, samt opprydding av funksjonstillegg og personlige tillegg
  • Organisert og gjennomført 22 felles opplæringstiltak med totalt ca 400 påmeldte der evaluering viser at kvaliteten på fellestiltakene er meget god og opplæring for nye ledere/medarbeidere
  • Noe systemoptimalisering og videreutvikling, inkl. nye EQS-rutiner
  • Interkommunalt samarbeid innenfor system, lønn og personal
  • Rekruttert to nye medarbeidere
  • Bistått og deltatt i ansettelsesprosess av sentrale stillinger, som for eksempel plansjef og rektor
  • Ressursperson med ansvar for UBW (Agresso) sluttet i HIKT i april og ble ikke erstattet, hvilket medførte økt belastning lokalt i de samarbeidende kommunene

I rapporteringen ved 2. tertial varslet administrasjonsseksjonen underforbruk, og budsjettet ble dermed regulert ned. Underforbruket kan forklares med at vi ikke fullt ut har satt inn vikar ved vakans/sykefravær. De planlagte fellesaktivitetene i kompetanseplanen er i hovedsak gjennomført, men kostnadene i forbindelse med opplæringstiltak ble noe lavere enn forventet, og vi har søkt og fått innvilget OU-midler for flere av opplæringstiltakene.

Kostnader til forsikringer og lisenser ble lavere enn budsjettert da vi likevel ikke gikk til innkjøp av eget system for tid/fraværsregistrering. Det er i begrenset grad brukt midler til forebyggende tiltak/HMS utover rammen vi kjøper bedriftshelsetjenester for.

Om måloppnåelse:
I målekortet valgte vi å ha størst fokus på faktoren med lavest score i medarbeiderunderundersøkelsen «10-faktor» fra 2015; oppgavemotivasjon (indre jobbmotivasjon), siden resultatet for øvrig var meget godt. Resultatet på denne faktoren har gått ned fra 4,0 til 3,8 ved målingen i desember 2017, og vi vil vurdere nye tiltak.
10-faktorundersøkelsen for øvrig viser gode resultater, og det er høyere score på flere av faktorene enn i 2015. Sykefraværet har stabilisert seg på under 2,5 % totalt.

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Eiendom: Bygging av nye lokaler for kvalifisering

Bygg- og vedlikeholds seksjonen

Virksomhetsleder: Erik Adolfsen
Budsjett: 17,0 mill.
Antall årsverk: 11,0
Sykefravær: 9,3 %

Driftsmessig er 2017 et tilnærmet normalår. Andel brukt til reparasjon og utskift av teknisk utstyr er imidlertid stigende. I boligmassen har det i 2017 vært stor gjennomgang. Det vil si mye ut- og innflytting med tilhørende økt aktivitet på ettersyn, reparasjon og noe vedlikehold.

Energiforbruk har gått noe opp i 2017, og medfører ett overforbruk på postene. Det er i 2017 gjennomført energisparetiltak for 400 000 kroner.

Investeringsmessig er nybygg Løten Ved og service og rehabilitering av Jønsrud skole de største prosjektene. I tillegg er reservekraftsaggregat-montering på Tingberg og i Løtenhallen nær ferdigstilt. Det er montert heve-vegger i Løtenhallen, servicekontoret er ominnredet og arealer til tannlegen i Stasjonsvegen 12 er utvidet. Forprosjekt for utbygging av eiendommen Haugland er ferdigstilt for behandling i 2018.

Om måloppnåelse:
Økonomisk resultat med overforbruk er ikke tilfredsstillende. Det har i 2017 vært gjennomført normal drift. Imidlertid er reparasjon- og utskiftingstakt for teknisk utstyr stigende. Vedlikeholdsandel regnet i kr pr kvm går noe ned år for år i takt med dette.

I 2017 har vi hatt noe sykefravær. 9,05 % sykemeldt og 0,24 egenmeldt. Egenmeldt er veldig bra. Sykemeldinger kom av spesielle hendelser og utløp i november. Vedrørende 10-faktor undersøkelser så viser resultatet for mestringsklima, en nedgang fra 2015. Det vil bli jobbet med dette i 2018 .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]

 

Renholdseksjonen: vaskerobot

Renholdseksjonen

Virksomhetsleder: Anne Kristin Knudsen
Budsjett: 13,1 mill.
Antall årsverk: 22,2
Sykefravær: 7,9 %

Renholdseksjonen hadde i 2017 fokus på kompetanseheving, og sju av renholderne tok fagopplæring innen renhold. Fire bestod fagprøven, og er nå renholdsoperatører. De andre tre fullfører sannsynligvis i 2018.

Det ble investert i en desinfeksjonsrobot som er jevnlig bruk både på Helsetunet og ute i enhetene.

Om måloppnåelse:
Det økonomiske resultatet ble som budsjettert. Sykefraværet ble på 6,86 % noe som er litt høyt for renhold .

» Flere detaljer om måloppnåelse: se virksomhetens målekort her

[ Tilbake til toppen ]