Satsene reguleres hvert år av kommunestyret, og gjelder fra 1.1. - 31.12.

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)

 

7  Gebyr for behandling av private planforslag
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven (Pbl) § 33-1.

2018

2019

Fastsettelse av planprogram, Pbl § 12-9

6 160

6 330

For behandling av planforslag, Pbl. § 12-10, betales etter planområdets areal.

 

 

7.1  Detaljregulering uten konsekvensutredning, Pbl § 12-3, andre ledd

 

 

Planareal mindre enn 5 dekar

18 370

18 880

Planareal 5-10 dekar

24 470

25 160

Planareal 10-15 dekar

30 600

31 460

Planareal 15-20 dekar

36 690

37 720

Planareal 20-50 dekar

42 810

44 010

Planareal 50-100 dekar

48 910

50 280

Planareal større enn 100 dekar

55 030

56 570

7.2  Detaljregulering med konsekvensutredning, Pbl § 12-3, tredje ledd

2018

2019

Planareal mindre enn 5 dekar

24 470

25 160

Planareal 5-10 dekar

30 600

31 460

Planareal 10-15 dekar

36 690

37 720

Planareal 15-20 dekar

42 810

44 010

Planareal 20-50 dekar

48 910

50 280

Planareal 50-100 dekar

55 030

56 570

Planareal større enn 100 dekar

61 030

62 740

Der søker utarbeider områdereguleringsplan i samråd med kommunen, betales tilsvarende gebyr for søkers område, under forutsetning av at det ikke er stilt krav om oppfølgende detaljreguleringsplan.

7.3   Endring av reguleringsplan

2018

2019

Ved vesentlig endring, Pbl § 12-14, første ledd, betales 75 % av satsene i pkt. 1. Mindre endring, Pbl § 12-14, andre og tredje ledd.

7 370

7 580

7.4   Framstilling av planer

 

 

Planforslaget skal foreligge i digital form med sist gjeldende sosiversjon for plandata. For plandata som innleveres i annen standard beregnes et gebyrtillegg på 50 % av gebyrsatsene i pkt. 7.1.

7.5   Betaling

 

 

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres levert til kommunen i komplett form. Gebyret skal innbetales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen, før planforslaget behandles 1. gang av det faste utvalg for plansaker eller bemyndiget organ.

7.6  Reduksjon av gebyr

 

 

Rådmannen kan inngå avtale om lavere gebyr dersom planforslaget løser kommunale planoppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.

 

Se også:
Priser og betaling
Priser A - Å
Kommunale eiendomsavgifter