Satsene reguleres hvert år av kommunestyret, og gjelder fra 1.1. - 31.12.

Se også:
Priser og betaling

Kommunale eiendomsavgifter

Plangebyrer

 

20172018

7  Gebyr for behandling av private planforslag
Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven (Pbl) § 33-1.

Fastsettelse av planprogram, Pbl § 12-9

6 0006160
For behandling av planforslag, Pbl. § 12-10, betales etter planområdets areal.  

7.1  Detaljregulering uten konsekvensutredning, Pbl § 12-3, andre ledd

Planareal mindre enn 5 dekar

1790018370

Planareal 5-10 dekar

23 85024470

Planareal 10-15 dekar

2982030600

Planareal 15-20 dekar

3576036690

Planareal 20-50 dekar

4173042810

Planareal 50-100 dekar

4767048910

Planareal større enn 100 dekar

5364055030

7.2  Detaljregulering med konsekvensutredning, Pbl § 12-3, tredje ledd

Planareal mindre enn 5 dekar

23850

24470

Planareal 5-10 dekar

2982030600

Planareal 10-15 dekar

3576036690

Planareal 15-20 dekar

4173042810

Planareal 20-50 dekar

4767048910

Planareal 50-100 dekar

5364055030

Planareal større enn 100 dekar

5948061030
Der søker utarbeider områdereguleringsplan i samråd med kommunen, betales tilsvarende gebyr for søkers område, under forutsetning av at det ikke er stilt krav om oppfølgende detaljreguleringsplan.  

7.3   Endring av reguleringsplan

Ved vesentlig endring, Pbl § 12-14, første ledd, betales 75 % av satsene i pkt. 1. Mindre endring, Pbl § 12-14, andre og tredje ledd.

71807370
7.4   Framstilling av planer
Planforslaget skal foreligge i digital form med sist gjeldende sosiversjon for plandata. For plandata som innleveres i annen standard beregnes et gebyrtillegg på 50 % av gebyrsatsene i pkt. 7.1.  
7.5   Betaling
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres levert til kommunen i komplett form. Gebyret skal innbetales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen, før planforslaget behandles 1. gang av det faste utvalg for plansaker eller bemyndiget organ.  
7.6  Reduksjon av gebyr
Rådmannen kan inngå avtale om lavere gebyr dersom planforslaget løser kommunale planoppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.