Satsene reguleres hvert år av kommunestyret, og gjelder fra 1.1. - 31.12.

 


7  Gebyr for behandling av private planforslag

2020

Lovhjemmel:
Plan- og bygningsloven (Pbl) § 33-1.

 

Fastsettelse av planprogram, Pbl § 12-9

7 590

For behandling av planforslag, Pbl. § 12-10, betales etter planområdets areal.

-


7.1  Detaljregulering uten konsekvensutredning, Pbl § 12-3, andre ledd

2020

Planareal mindre enn 5 dekar

22 600

Planareal 5-10 dekar

30 200

Planareal 10-15 dekar

37 700

Planareal 15-20 dekar

45 200

Planareal 20-50 dekar

52 800

Planareal 50-100 dekar

60 300

Planareal større enn 100 dekar

67 800


7.2  Detaljregulering med konsekvensutredning, Pbl § 12-3, tredje ledd

2020

Planareal mindre enn 5 dekar

30 100

Planareal 5-10 dekar

37 700

Planareal 10-15 dekar

45 200

Planareal 15-20 dekar

53 800

Planareal 20-50 dekar

60 300

Planareal 50-100 dekar

67 800

Planareal større enn 100 dekar

75 300

Der søker utarbeider områdereguleringsplan i samråd med kommunen, betales tilsvarende gebyr for søkers område, under forutsetning av at det ikke er stilt krav om oppfølgende detaljreguleringsplan.

 


7.3   Endring av reguleringsplan


2020

Ved vesentlig endring, Pbl § 12-14, første ledd, betales 75 % av satsene i pkt. 1. Mindre endring, Pbl § 12-14, andre og tredje ledd.

9 090


7.4   Framstilling av planer


2020

Planforslaget skal foreligge i digital form med sist gjeldende sosiversjon for plandata. For plandata som innleveres i annen standard beregnes et gebyrtillegg på 50 % av gebyrsatsene i pkt. 7.1.

 


7.5   Betaling


2020

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt saken registreres levert til kommunen i komplett form. Gebyret skal innbetales til kommunekassa etter regningsoppgave fra kommunen, før planforslaget behandles 1. gang av det faste utvalg for plansaker eller bemyndiget organ.

 


7.6  Reduksjon av gebyr


2020

Rådmannen kan inngå avtale om lavere gebyr dersom planforslaget løser kommunale planoppgaver eller gebyret blir urimelig høyt.

 

 

Se også: