Statens vegvesen skal på vegne av Hedmark fylkeskommune bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten på fylkesveg 166 ved den søndre jernbaneundergangen i Løten sentrum. Du vil finne omkjøringsplan her litt senere.

Fylkesveg 166 vil være stengt i rundt 14 måneder fra begynnelsen av april

Statens Vegvesen opplyser at for å få gjennomført tiltakene i fylkesveg 166 Skolevegen, må vegen stenges for trafikk. Alle detaljer om stengingen er ikke på plass enda, men det planlegges for at fylkesveg 166 Skolevegen stenges på strekningen fra vest for krysset med Stasjonsvegen til Kildevegen fra begynnelsen av april 2018 til juni 2019.

 

Illustrasjon av ny jernbaneundergang sett fra sør (Statens vegvesen)

Illustrasjonen viser hvordan ny veg og gang- og sykkelveg blir sett fra Tingbergsiden av jernbaneundergangen.


Forberedende arbeider i mars

Consto Anlegg Øst har fått oppdraget med å bygge tiltakene, og firmaet vil i begynnelsen av mars starte de forberedende byggearbeidene. I løpet av mars måned vil de gjøre forberedende arbeider som å etablere anleggsområdet, gjøre nødvendige rivearbeider, vegetasjonsrydding og etablere atkomstveger.
Anleggsarbeidene skal etter planen være ferdig i juli 2019.
 

Midlertidig adkomst til Løtenhallen og Skøienhagan barnehage

I stengingsperioden blir det midlertidig atkomst til Løtenhallen og Skøienhagen barnehage.
Statens vegvesen vil komme tilbake med mer informasjon om trafikale endringer i forkant av at fylkesveg 166 Skolevegen blir stengt.

Gang- og sykkelvegen sør for den søndre jernbaneundergangen vil være åpen i anleggsperioden, men myke trafikanter må i perioder påregnes noen mindre endringer i trase.


Pass på barna!

Anleggsområdet skal til enhver tid være forsvarlig avsperret.
– Vi vet av erfaring at anleggsplasser kan virke spennende på nysgjerrige små barn som elsker å utforske. Selv om anleggsområdet er avsperret, ber vi foreldre om å være spesielt oppmerksomme og holde barna på trygg avstand, sier byggeleder Asgeir Skymoen i Statens vegvesen.


Bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet

Statens vegvesen gjør tiltakene på fylkesveg 166 på vegne av Hedmark fylkeskommune, mens arbeidene med vann- og avløpsnettet gjøres på vegne av Løten kommune.
Tiltakene vil bedre trafikksikkerheten og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper
 

Dette er tiltakene i Løten sentrum

På oppdrag for Statens vegvesen skal Consto Anlegg Øst gjøre følgende tiltak i Løten sentrum:

  • Erstatte dagens jernbaneundergang på fylkesveg 166 Skolevegen med en ny under gang. Den nye undergangen vil være bredere og høyere enn dagens undergang.
  • Bygge om krysset mellom fylkesveg 166 Skolevegen og fylkesveg 167 Stasjonsvegen til en rundkjøring.
  • Tilpasse bruløsningen for jernbanen til dobbeltspor. Denne tilpasningen gjøres på vegne av Bane NOR.
  • Etablere gang- og sykkelveg langs fylkes veg 166 Skolevegen på strekningen fra krysset med Stasjonsvegen til krysset med Kildevegen.
  • Erstatte dagens avkjørsler tilknyttet Skolevegen med felles adkomster.
  • Tilrettelegge for støyskjermingstiltak som vil forbedre støyforholdene for beboerne i området.
  • Tilpasse vegløsningene i henhold til krav om universell utforming og fremtidig trans portutvikling i og gjennom Løten sentrum.
  • Gjøre arbeider knyttet til vann- og avløpsnettet i byggeområdet. Arbeidene på vann- og avløpsnettet gjøres på vegne av Løten kommune

Kontaktinformasjon til Statens vegvesen:

Byggeleder Asgeir Skymoen på telefon 908 73 317 eller e-post asgeir.skymoen@vegvesen.no.

>> Se den vedtatte reguleringplanen for ny jernbaneundergang her