Statutter

 1. Ved opprettelsen består legatet av midler fra testamentert arv fra Eva og Mentz Høiåsen.
 2. 10 % av legatets avkastning skal hvert år tillegges grunnkapitalen. Resten av avkastningen skal utdeles til trengende funksjonshemmede hjemmehørende i Løten.
 3. Legatet skal bestyres av et styre på 3 - tre - medlemmer. Det ene medlem oppnevnes av styret i Østlandske Krets av Norges Handikapforbund. Skulle kretslaget bli delt i fylkeslag, overtar fylkesstyret i Hedmark tilsvarende funksjon som kretsstyret. Videre skal styret bestå av ordføreren og soknepresten i Løten.
 4. Legatets grunnkapital skal stå urørt.
 5. Legatets midler skal plasseres sikkert, og slik at de gir best mulig avkastning.
 6. Etter at eventuelle utgifter til legatets forvaltning er dekket og 10 % er overført til styrking av grunnkapitalen, kan resten av legatets avkastning deles ut til oppfyllelse av legatets formål. Hvis legatets avkastning, eller deler av denne noe år, ikke blir benyttet, kan disse midler overføres og brukes i påfølgende år, eller senere år.
 7. Revidert regnskap for legatet skal hvert år legges fram for styret. Revisjon utføres av en godkjent revisor.
 8. Ved utlysning i avisene om tildeling av legatmidler skal det gå fram av overskriften i annonsen at det gjelder Eva og Mentz Høiåsens legat. Utlysningen skal om mulig skje den 20. februar (Evas fødselsdato) og utdelingen bør foretas den 20. mars (Mentz's dødsdato).
 9. Endringer i legatets statutter kan bare skje ved vedtak på ordinære eller ekstraordinære årsmøter i legatstyret.
   

Løten, 19. februar 1985.

 

Søknadsskjema