Fra åpningen av jernbaneundergangen (Foto: Kadir Tasci)

Bilde fra åpningen av jernbaneundergangen (foto: Kadir Tasci)

Les årsmeldingen for 2019 her (interaktiv fil)

Les årsmeldingen for 2019 her (lav oppløsning)

Les årsmeldingen for 2019 her (høy oppløsning/ utskriftsvennlig)

 

Vi har lagt bak oss nok et år med stor aktivitet i Løten. Vi tenker ikke så mye over det i det daglige, men når vi summerer det opp ved årets slutt er det likevel mange spor etter året som har gått. (Tollef Imsdalen, rådmann)


Mange viktige planer ble vedtatt i 2019

Den 22. mai vedtok kommunestyret kommuneplanens samfunnsdel. Planen er gjeldende fram til 2030 og er Rådmann Tollef Imsdalen (Foto: Jonas Jeremiassen Tomter)kommunens viktigste plandokument. Her legges det føringer for de prioriteringer vi skal gjøre, både i det daglige, for investeringer, i øvrig planarbeid og andre strategiske valg. Planen er således retningsgivende både for det administrative og det politiske arbeidet.

Arbeidet med kommunedelplanen for klima og energi har tatt noe tid, men 18. september ble planen vedtatt av kommunestyret. Vi har dermed fått på plass de overordnede føringer for hvordan hensynet til klima og energi skal ivaretas. Gjennom den politiske behandlingen ble det også bestemt at klima-vurderinger skal innarbeides i alle politiske saksframlegg.

I samme møte ble også kommunedelplanen for kulturminner vedtatt. Planen gir en god oversikt over kulturminner i Løten. Det er ikke mulig å ta med alt, men det er gjort et godt utvalg som viser mangfoldet av kulturminner.

Næringsplan gjeldende til 2030 ble også vedtatt 18. september. Planen bygger opp om de mål som er satt gjennom samfunnsplanen, og legger rammene for det videre næringsarbeidet.

 

Bo og leve

For Ådalsfeltet vest er det gjort nødvendige tilpasninger av reguleringsplanen og det er tilrettelagt for i alt 27 boligtomter på det nye feltet på Ådalsbruk. Arbeidet med adkomst til feltet startet opp på slutten av året og er nå godt i gang.

Samfunnsplanen fastslår at Løten kommune skal være en populær hyttekommune der kommunen bidrar aktivt til utvikling. I 2019 er arbeidet med framføring av vann og avløp til Budor startet opp og forarbeidet til en områderegulerings-plan for Budor sør er gjennomført.

I 2019 har det vært stor aktivitet rundt sentrum. Reguleringsplanen for Fredli åpner for blokkbebyggelse i sentrum og reguleringsplanen for Kildetunet er nå klar for sluttbehandling. Venslihagen forberedes også for utbygging. I løpet av året er konsesjonsgrensen for fjernvarmeanlegget justert og det er dermed lagt til rette for videre utvikling bl.a. på Næstadjordet. Planleggingen av Bergum syd går videre, men konseptet er omarbeidet og det arbeides nå med løsninger som legger bedre til rette for førstegangsetablerere.

4. juli var en merkedag for sentrum. Åpningen av søndre jernbaneundergang etter et drøyt år med omkjøring letter trafikkavviklingen og er til lettelse for de som nå slipper omkjøringstrafikken. Den nye rundkjøringen og undergangen har blitt et flott anlegg og vil berike sentrum.

Idrettsparken har fått nytt skateanlegg (rullepark), en nødvendig oppgradering av et nedslitt anlegg. Men ved siden av søndre jernbaneundergang er det nok «Sommer i sentrum» som er blitt lagt mest merke til. Dette er et nytt tiltak med forskjellige aktiviteter på lørdager som er blitt tatt godt imot.

I tilknytning til sentrum skal også nevnes prosjekteringen av nye Skøienhagen barnehage, som nå har fått navnet Revhiet. Dette vil bli et stort løft for barnehagetilbudet i Løten. Byggestart er planlagt til august 2020.

Sentrumsutviklingen stopper ikke med dette og den 27. november vedtok kommunestyret planprogrammet for en ny kommunedelplan for Løten sentrum. Dette arbeidet vil legge grunnlaget for videre utvikling av sentrum i tråd med føringene fra samfunnsplanen.

  • Delta i utviklingen av sentrum!

 

Utvikling av organisasjon og tjenester

Vi fortsetter å utvikle organisasjonen med det verdigrunnlaget som er lagt. Med utgangspunkt i verdigrunnlaget og de etiske retningslinjene har vi nå utarbeidet leder- og medarbeiderkjennetegn. Ny arbeidsgiverstrategi er vedtatt med dette som fundament. Senest har vi hatt en revisjon av kommunens lønnspolitikk. Sammen vil dette danne rammen for videre arbeid.

Kommunestyret har bevilget drøyt 6 mill. kr til innføring av læringsbrett i skolen. Dette har vært et krevende prosjekt, men er gjennomført på en god måte som også har tilført sektoren ny kompetanse.

For velferdsområdet har året vært preget av forberedelser til tilpasninger i organisasjonen. Dette er tilpasninger som vil bli iverksatt i 2020. Tilpasningene er nødvendige for å forberede seg på de utfordringene kommunen står ovenfor.

Mange virksomhetsområder har store utfordringer med de økonomiske rammene, og 12 av 24 virksomhetsområder har et merforbruk. Dette gjorde budsjettarbeidet meget krevende. Budsjettet for 2020 er vedtatt med en videreføring av rammene, men samtidig med en tiltaksliste for å bringe bedre samsvar mellom rammer og aktivitetsnivå. Tiltakene er spilt inn fra de enkelte virksomhetene gjennom en lengre prosess.

Det økonomiske resultatet for 2019 er samlet sett bra på tross av merforbruket i driften. Dette skyldes i hovedsak større statlige overføringer enn forutsatt og lavere finans- og pensjonskostnader.

Det er gjennomgående god kvalitet på de tjenester kommunen leverer. Med høyt aktivitetsnivå og stramme økonomiske rammer er ikke det en selvfølge.

Takk til alle medarbeidere som også i 2019 har bidratt til at Løten er en god kommune å bo i!

Tollef Imsdalen, rådmann
25.02.2020