Click here if you want this page in another language (Google translate)

Her har vi samlet informasjon om den pågående koronavaksineringen i Løten. Siden vi kun vet en uke i forveien hvor mange vaksinedoser vi får er det ikke mulig å detaljplanlegge så langt fram i tid. Tabellen viser en antatt framdrift , men det kan skje endringer avhengig av antall doser vi mottar.

Uke 14: Vi mottar denne uka 216 doser (Pfizer). Dette betyr at alle i aldergruppen 75-84 år blir ferdig vaksinert med 1. dose denne uka. I tillegg begynner vi på neste gruppe og kalles inn de i høyrisikogruppen. Dette er snakk om 120 personer.

Høyrisikogruppen gjelder: organtransplantasjon, immunsvikt, hematologisk kreftsykdom siste fem år, annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft, nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon, kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.
Er du registrert så kommer det innkalling, og den kan komme på ganske kort varsel. 


Registrer deg i vaksinekø her


Status - disse vaksineres nå: 

Gjennomført: 

 • Sykehjemsbeboere 
 • Utvalgt helsepersonell (pågår fortsatt)
 • Beboere i omsorgsboliger 
 • 85 år og eldre
   

Uke 

Nå vaksineres

Sted

14

1. og 2. gangs vaksine gruppen 75-84 år (91 nye)

18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp (120)

Tingberg

15

2. gangs vaksine 75-84 år

1. gangs vaksine 65-74 år

Tingberg
16

2. gangs vaksine 75-84 år

1. gangs vaksine 65-74 år

Tingberg


Se også:


Prioritert rekkefølge

Rekkefølgen på vaksineringen kan endres underveis, men er pr nå slik:

 • Sykehjemsbeboere og utvalgt helsepersonell

 • 85 år og eldre

 • 75-85 år

 • 65-74 år eller 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp

 • 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander

 • 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander

 • 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

 • 55-64 år

 • 45-54 år


Spørsmål og svar om koronavaksinering i Løten

Hvor mange vaksiner får Løten?
Det vet vi ikke før uka før. Det varierer noe og har på det laveste vært 25 doser. 


Når kan jeg vaksineres?
Vi vaksinerer i den rekkefølgen som nasjonale myndigheter har vedtatt. Denne rekkefølgen kan endre seg. Du finner den her. Siden vi ikke vet hvor mange doser vi får er det vanskelig å anslå når vi kommer til de ulike gruppene. 


Hvordan blir jeg varslet at det er min tur?
Hvis du har registrert deg i vaksinekø så varsles du med sms.   


Hva om dere ikke får tak i meg eller jeg ikke ser informasjonen, mister jeg plassen min i køa da?
Når det gjelder gruppen over 65 år vil vi sørge for at vi har hatt kontakt og fått tilbakemelding fra alle. Når vi kommer på senere grupper vil vi sørge for gode informasjonstiltak for å nå alle.


Hvis man takker nei når det er sin tur og ombestemmer seg – kan man da få vaksinen senere?
Ja.


Hvem setter vaksinen?
En lege eller en sykepleier.


Hvor skal vaksineringen foregå?
Dette avhenger av hvor mange vaksiner vi får. Du får beskjed når timen settes opp. De over 65 år planlegges vaksinert på Tingberg om ikke annet oppgis ved innkallingen.
 

Blir pårørende varslet, eller kun den det gjelder?
Den det gjelder blir varslet. Men vi legger samtidig ut informasjon på nett slik at pårørende kan se hvilke grupper som til enhver tid vaksineres.
 

Kan eldre/syke få vaksineringen gjennomført i hjemmet?
I utgangspunktet ikke. Den vaksinerte må observeres i etterkant og det må være tilgang til lege, derfor vil hjemmevaksinering unntaksvis kun skje etter legefaglig vurdering.  


Hva skjer hvis jeg er syk når jeg skal vaksineres?
Hvis du har korona, nylig har hatt korona, er i karantene eller har luftveissymptomer eller ikke føler deg frisk så blir vaksineringen utsatt. Du mister ikke mulighetene til å vaksinere deg om det må utsettes.
 

Hva koster vaksineringen?
Den er gratis


Skal de som har hatt korona vaksineres?
Det er uvisst i hvilken grad personer som har gjennomgått korona er immune mot sykdommen, og hvor lenge en slik beskyttelse varer. Dette vil være avhengig av blant annet hvor syk personen var. Utfra den kunnskapen vi har i dag anbefales også personer som tidligere har gjennomgått korona å vaksinere seg, så langt de er i fin form og ikke har senvirkninger av sykdommen når det er tid for vaksinasjon. Det anbefales at koronavaksinen gis tidligst 3-4 uker etter at man er symptomfri.


Skal barn og unge vaksineres?
Helsemyndighetene anbefaler ikke at barn under 18 år vaksinere i første omgang. De vaksinekandidatene som har kommet lengst, er ikke testet på barn under 16 år. Det er svært sjeldent at barn blir alvorlig syke av korona. Når vi har mer kunnskap om vaksinene kan det bli aktuelt med individuell vurdering for barn med en alvorlig underliggende sykdom.


Kan gravide vaksineres?
Det er hittil lite erfaring med vaksinasjon av gravide og ammende. Det er foreløpig ikke aktuelt med en generell anbefaling om vaksinering av gravide. Vaksinering av gravide som er i risikogruppe på grunn av annen sykdom bør vurderes individuelt av lege. Ammende kan vaksineres.  


Får man korona av å ta en vaksine? 
Ingen av vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus så man får ikke korona av å ta dem. Men man kan som en bivirkning få forbigående symptomer som minner om det man kan ha ved, for eksempel, mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke koronasykdom.  


Kan noen bli pålagt å vaksinere seg? 
All vaksinasjon i Norge er frivillig. 
 

Hvordan vet kommunen hvem som har underliggende sykdommer?
Dette er spørsmål du svarer på ved registrering. 
 

Hva er risikofaktorene/bivirkningene?
Vaksinen vil være grundig testet og godkjent for bruk. Alle vaksiner har bivirkninger, de fleste er milde og forbigående. Selv om man tester de nye vaksinene grundig, vil man aldri kunne sikre seg helt mot sjeldne bivirkninger som kan oppstå når vaksinen tas i bruk i stor skala. Eventuelle bivirkninger av de nye vaksinene vil bli fulgt nøye av legemiddelmyndighetene, og i tett samarbeid med andre land.
 

Hvordan informeres det til de som ikke bruker nett?
De over 65 år blir varslet ved direkte kontakt (telefon/brev). Vi vil sørge for varierte og gode informajsosntiltak tilpasset den enkelte målgruppe.
 

Hvem regnes med blant utvalgt helsepersonell som får vaksinen tidlig?
Det er gitt føringer på dette fra helsemyndighetene sentralt og fra fastlegene lokalt. Arbeidsgiver kontakter de som skal vaksineres etter prioriteringslisten.
 

Får lærere eller andre yrkesgrupper vaksinen før andre?
Akkurat nå er det kun utvalgt helsepersonell som er utpekt som en egen gruppe uavhengig av alder.
Vi vaksinerer i den rekkefølgen som nasjonale myndigheter har vedtatt. Denne rekkefølgen kan endre seg. Du finner den her.
 

Når regner dere med å være ferdig med å vaksinere alle?
Det vet vi ikke, det avhenger av tilgangen til vaksiner. Myndighetene anslår at dette skal være ferdig i løpet av sommeren.
 

Er jeg sikker etter vaksine/kan jeg leve som normalt da?
Personer som er vaksinert er bedre beskyttet mot sykdom, men det er fortsatt mye som er usikkert. Vi vet enda ikke nok om vaksinenes egenskaper, og om vaksinene hindrer videre smitte til andre. Utgangspunktet er derfor at smitteverntiltak må opprettholdes til vi har mer kunnskap om dette. Når mange nok er vaksinert, vil vi kunne leve mer normalt.
 

Hvor kan jeg få mer informasjon?
Se mer på Helsenorge sin side om koronavaksine