Fokusområder:

 • Samhandlingen i oppvekstsektoren

  • Struktur, kultur og innhold

  • Tverrfaglighet, funksjoner og arbeidsprosesser på tvers av kommunalsjefområdene

 • SkolestrukturIllustrasjonsbilde (Ricardofoto)

 • Ressurstildelingsmodellen

 • Skoleledelse; rektorrollen, støttefunksjoner m.v.

 • Inntekter

  • Innhenting av eksterne midler

  • Ressurskrevende brukere

 • Spesialundervisningen og modell for tildeling av midler til spesialundervisning

 • Forsterka avdeling

 • Tildeling til private skoler

 • Lederstrukturen i barnehagene

 • Samarbeidet på tvers av kommunalsjefområdene