Fokusområder:

 • Se på samhandlingen i oppvekstsektoren: 
  Dette vil dreie seg om struktur, kultur og innhold. Tverrfaglighet, funksjoner og arbeidsprosesser på tvers av kommunalsjefområdene og vurdere skolestrukturIllustrasjonsbilde (Ricardofoto)

 • Helhetlig økonomisk gjennomgang av Løtenskolen:
  Ressurstildelingsmodellen, spesialundervisningen og modell for tildeling av midler til spesialundervisning, Forsterka avdeling versus nærskoleprinsippet, Integreringsmidler, Frafall av inntekter, Finansieringsordningen for ressurskrevende brukere

 • Vurdere tiltak for å styrke skolelederrollen 

 • Evaluere spesialundervisningen 

 • Lederstrukturen i barnehagene

 • Barn og unge konkretisere samarbeidet på tvers av kommunalsjefområdene

 • Oppvekstkonferanse

 

Den 13. november var mange samlet på Myklegard for å delta og gjennomføre oppvekstkonferansen: