Du har stemmerett dersom du er:

  • Norsk statsborger
  • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
  • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.


Står du i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i en kommune. Du registreres automatisk i manntallet i den kommunen du er folkeregistret som bosatt i den 30. juni i valgåret.

Hvis du har flyttet, og ønsker stemmerett i den nye kommunen, må du derfor melde flytting til folkeregisteret innen 30. juni.

Flytter du etter 30. juni har du stemmerett i kommunen du flytter fra.

Manntallet ligger til offentlig gjennomsyn på Tingberg fra ca. 10. juli og fram til valgdagen.

Illustrasjonsbilde valg