Om tjenesten
Kort beskrivelse Løten Virke gir tilbud om tilrettelagte arbeidsoppgaver og aktiviteter til voksne innbyggere i Løten kommune med særskilte behov. Løten Virke tilbyr varige plasser, arbeidstrening og arbeidsutprøving. Tilbudet er behovsprøvd. Søkere gis tilbud under forutsetning om at det er ledig plass og at det finnes passende oppgaver eller aktiviteter å tilby.

Den enkelte bruker skal gis:
- et best mulig individuelt tilpasset tilbud innenfor senterets aktiviteter.
- som innebærer trivsel, trygghet og utvikling.

Arbeids- og aktivitetstilbudet omfatter både produksjonsrettet virksomhet og aktivisering. Aktivitetstilbudet har hovedvekt på opplevelser og mestring.

Tilbudet er organisert i følgende baser:

• Form og farge
• Kantine
• Sans og samling
• Ved og service
• Gårdsbesøk
• Resepsjon
• Vaskeri

Kriterier/vilkår Tildeling skjer etter følgende kriterier:

• Bosatt i Løten kommune
• Er innvilget uføretrygd, eller vurdert for innsøking via NAV for arbeidspraksis eller aktivitetsplikt
• De under 30 år prioriteres
• Det samlede tilbudet søker har i kommunen vil bli gjort gjenstand for en helhetsvurdering
• Deltakere med tydelig utbytte av tilbudet prioriteres
• Endring av status/hjelpebehov vil kunne medføre ny saksbehandling og ny tildeling
• Aldersgrense 65 år

Omfanget av tjenestetilbudet vurderes ut i fra den enkeltes behov , prioriteringer ved inntak og senterets kapasitet med hensyn til rammebetingelser og ressurser.
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist
Søknaden sendes til Løten kommune
Postboks 113
2340 Løten
Saksbehandlingstid Søknader om tilbud behandles og besvares innen 4 uker. Tar vurderingen lengre tid får du skriftlig beskjed om dette.

Klagemulighet Klage på vedtak sendes til Virksomhetsområdet Kvalifisering. Orientering om klageadgang, klagefrist og framgangsmåte følger melding om vedtak.
Annen informasjon

Løten Virke er åpent fra mandag til fredag mellom klokken 08.30 og 14.30 Senteret er stengt i Romjula og dagene før påske. Det er redusert drift for ferieavvikling 3 uker i juli. Løten Virke vil være stengt stengt i forbindelse med gjennomføring av tilsammen 4 planleggingsdager i løpet av skole og arbeidsåret. Alle deltakerne skal ha minst 4 uker ferie, hvorav 3 uker sammenhengende i fellesferien. Ferie og fritid ut over dette avtales etter søknad. For deltakere fra NAV gjelder egne regler. 

Tjenesten er gratis og det kan innvilges transport til de av deltakerne som på grunn av sykdom, skade eller lang reise, blir vurdert å ha behov for dette. Kommunen krever egenbetaling for transport.

Deltakere som er tilknyttet en produksjonsgruppe kan motta deltakerlønn for de timene de deltar i arbeidet.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Spørsmål om tilbudet kan stilles til Løten Virke ved avdelingsleder.
Ansvarlig enhet
Løten Virke
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Veenslivegen 11, 2340 Løten
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-05-27