Oversikt over forfallsdager for betaling samt andre frister
De fleste fristene og forfallene er ikke fastsatt av skatteoppkreveren, men er bestemt i lov. I de tilfellene fristen eller forfaller faller på en lørdag, søndag, helligdag eller offentlig høytids dag, utsettes fristen til den første påfølgende hverdag.

Ved for sen betaling påløper forsinkelsesrenter.
Plikten til å svare renter er lovfestet.

Personlige skatteytere
Dette omfatter selvstendig næringsdrivende og  lønnsmottagere som ikke er under gitt forskuddstrekk.

Forskuddsskatt(Skattebetalingsloven § 10 - 20)
Forfaller til betaling i fire like store terminer gjennom inntektsåret.
1. termin 15. mars
2. termin 15. mai
3. termin 15. september
4. termin 15. november

Tilleggsforskudd(Skattebetalingsloven § 4 - 7)
31. mai det året ligningen foretas.

Restskatt
Restskatt på under kr 1 000:
Forfaller til betaling 3 uker etter at utleggingen av skattelisten er kunngjort, men tidligst 20. august i ligningsåret.

Restskatt på  kr 1 000 eller mer:
Forfaller til betaling i to like store terminer.
1. termin 3 uker etter utlegget, men tidligst 20. august.
2. termin 5 uker senere.

Forhåndsskatt
To terminer i året etter ligningsåret
1. termin 15. februar
2. termin 15. april