Vedtekter for Barn og Unges Kommunestyre (BUK) og underutvalgene:

Barnerådet og Ungdomsrådet
 

1. Definisjon

a) Barn og Unges Kommunestyre (BUK) består av 18 representanter.

b) Barnerådet består av de ni BUK-representantene fra barneskolene.
    Ungdomsrådet består av de ni BUK-representantene fra ungdomsskolen og de over ungdomsskolealder.

 

2. Formål

a) BUK er et rådgivende organ for kommunestyret og andre folkevalgte organ i Løten kommune

b) BUK kan uttale seg på vegne av barn og unge i Løten kommune.

c) BUK skal være fast høringsinstans for saker som gjelder barn og unge i Løten kommune.

d) BUK kan på eget initiativ ta opp saker som gjelder barn og unge i Løten kommune.

e) Leder/ Ordfører har talerett i Kommunestyret.

 

3. Valg

a) Det skal velges 18 representanter til BUK, med følgende sammensetning:
1. En representant fra 6.trinn, en representant fra 7.trinn, fortrinnsvis en av hvert kjønn, med en vararepresentant fra 6.trinn, en vararepresentant fra 7.trinn, fortrinnsvis en av hvert kjønn, fra hver barneskole.

2. En representant fra 6. eller 7. trinn, en representant fra 8, 9. eller 10. trinn. Fortrinnsvis en av hvert kjønn, med en vararepresentant fra 6.eller 7. trinn og en vararepresentant fra 8, 9. eller 10. trinn, fortrinnsvis en av hvert kjønn, fra Hedemarken friskole av de som er bosatt i Løten.

3. Seks representanter, to fra hvert trinn, fortrinnsvis av hvert sitt kjønn, med seks vararepresentanter, to fra hvert trinn, fortrinnsvis av hvert sitt kjønn fra Løten Ungdomsskole.

a) To representanter, fortrinnsvis av hvert sitt kjønn, med to vararepresentanter, fortrinnsvis av hvert sitt kjønn fra aldersgruppa eldre enn ungdomsskolealder, men yngre enn 18 år på valgdato, bosatt i Løten.

b) Minst en av representantene fra hver skole må sitte i elevrådet.

c) Valg av representanter til BUK utføres etter gjeldene prosedyre (se vedlegg).

d) Representantene til BUK blir valgt for ett år om gangen. Valgdato er senest 15.09. Det er ingen begrensning på hvor mange perioder en representant kan sitte i BUK.
 

4. Konstituering av BUK

a) BUK velger leder og nestleder. De tituleres som ”ordfører” og ”varaordfører”. ”Ordfører” er også leder for Barnerådet og Ungdomsrådet.

b) Barnerådet og Ungdomsrådet velger selv sine nestledere.

c) BUK velger tre representanter som sammen med ”Ordfører”, nestleder i Barnerådet og nestleder i Ungdomsrådet utgjør arbeidsutvalget (AU).

d) BUK velger to representanter til hvert av de tre samarbeidsutvalgene: Kultur, Informasjon og Service, Helse- og familie- og Barneverntjenesten og Teknisk drift, Teknisk forvaltning og Landbruk.
 

5. Møtene

a) BUK skal avholde minst tre møter i året. Ungdomsrådet har møter etter behov, inntil et møte pr. måned i skoleåret. Barnerådet har to møter i året.

b) BUK, Barnerådet og Ungdomsrådet skal avholde sine møter i skoletiden.

c) Saker til BUK, Barnerådet og Ungdomsrådet forbredes av sekretær og ledes av ordfører. Ved forfall av eller inhabilitet av ordfører ledes møtet av varaordfører. Ved forfall eller inhabilitet av også varaordfører velges en setteordfører for å lede aktuell sak eller møtet.

d) Saker som skal behandles i i BUK bør drøftes i elevrådene først.

e) Minst 50% av representantene må være tilstede for at BUK skal kunne fatte vedtak.

f) Ved stemmelikhet har ”ordfører” dobbeltstemme.

g) Møtene i BUK er åpne.

h) BUK finner selv den arbeidsformen som er hensiktsmessig.

i) BUK vedtar fordeling av tildelte budsjettmidler to ganger i året.
 

6. Godtgjøring

a) Tapt arbeidsfortjeneste, reise- og diettgodtgjøring dekkes etter statens regulativ og retningslinjer for BUK-representanter som kan dokumentere tapt arbeidsfortjeneste.


7. Vedtektsendringer

a) Alle barn og unge under 18 år i Løten kommune, kan komme med forslag til endringer i vedtektene.

b) Forslag til endring av vedtekter skal sendes på høring i BUK.

c) Vedtektsendringer vedtas av Kommunestyret etter behandling i Driftsutvalget.