• Samspill og lek

  • Språk

  • Fysisk aktivitet

  • Aktiv bruk av natur

  • Realfag

Disse områdene skal være en «plattform» som skal ligge til grunn for Rylis jobbing med andre temaer gjennom hele året.


Samspill og lek

I rammeplanen for barnehager er det lagt stor vekt på barnas sosiale utvikling og deres evne til å kommunisere. Det er gjennom samvær med andre barn og voksne at barn utvikler sosiale ferdigheter og måter å uttrykke seg på. Vi vil satse spesielt på å lære barn å ta hensyn til hverandre, vise omsorg og kunne samarbeide.

Vi vil igjennom alle våre temaer lage situasjoner der barna skal hjelpe hverandre. Vi voksne skal hjelpe barn inn i lek, gi ros og oppmuntre slik at de tør å ta utfordringer. I Ryli barnehage vektlegger vi leken og ser på den som barnas viktigste lærings- og uttrykksform.Vi vil gi leken tid og rom; vi må kunne fravike våre planer til fordel for leken.Vi ønsker å bruke leken som arbeidsmåte i forbindelse med temajobbing.

Leken er barnas viktigste middel til læring og erfaring.Gjennom leken lærer barna samspillsregler med andre barn.Deres selvbilde blir utviklet ved at de får tilbakemeldinger fra de andre barna på sin egen rolle/væremåte.I leken får barna trening i konfliktløsning og i å forstå andres tanker.

 Vi mener at lek, omsorg og læring går "hånd i hånd" og er gjensidig avhengige av hverandre.Det er dette helhetlige synet på læring som særpreger "barnehageverdenen".


Språk

Vi vil jobbe målbevist i forhold til stimulering av barnas språk og kommunikasjonsevner. Et godt språk er viktig for god sosial fungering og er viktig for at barn skal løse konflikter v.h.a. språket. Vi kommer til å bruke mye samtale, rim, regler, sangleker, språkleker, lesing av bøker og tekstskapning.

Har jobbet mye med språkstimulering i mange år og har meget gode resultater å vise til.

Systematisk bruk av rim, regler og språkleker har meget positiv virkning på barns lese- og skriveferdigheter og forebygger lese og skrivevansker. De eldste barna blir gjennom dette opplegget også mer opptatt av tall og bokstaver.


Fysisk aktivitet

Vi er med i HOPP "helsebringende oppvekst ogvil sette søkelyset på barns motoriske ferdigheter og utholdenhet samt sundt kosthold. Forskning viser at barn i dag er mer rolige og bruker kroppen mindre fysisk aktivt enn tidligere og derfor har dårligere motorikk. Vi ønsker derfor å gjøre noe med dette og skal bl.a. stimulere barna til mer fysisk aktivitet i frileken. Vi har et årshjul med ulike motoriske aktiviteter vi skal jobbe mye med gjennom året. Vi vil fortsette med aktivitetsdager gjennom hele året, aktivitetsuke i februar, ski og akedag i mars, evt. fotballturnering og orientering til våren. I tillegg håper vi på snø i vinter slik at det blir mulighet for både skigåing, aking og skøyter. Det vil bli utallige turer til fots i nærmiljøet, i skogen og bevisst bruk av hinderløyper og gymsal på tirsdager.


Aktiv bruk av naturen

I Ryli barnehage vil vi gi barna opplevelser og erfaringer med naturen.Vi vil drive holdningsskapende arbeid gjennom å gi barna kunnskaper om og kjennskap til naturen på alle årstider.Vi vil bruke barnehagens nærmiljø aktivt, tilpasset barnas alder og modning.

Dette barnehageåret vil alle barna som er født i 204 få en fellesturer i skogen. Sammen med voksne skal de bruke naturen bevisst i sine opplegg. De yngre barna skal bruke naturen i barnehagen og nærmiljøet i sin lek og utforsking.

Vi ønsker å jobbe med holdningsskapende aktiviteter som fremmer miljøvern. Barna skal oppleve at de er viktige bidragsytere for et godt miljø.


Realfag

Vi ønsker å jobbe med matematikk og naturfag i barnehagen. Her tar vi utgangspunkt i barnas nysgjerrighet og bruker arbeidmetoden undersøkende læring.