Illustrasjonsbilde
 

Her i Jønsrud barnehage har vi ekstra fokus på dette satsningsområdet:

 VENNSKAP OG TRIVSEL 

Å beskrive og påpeke barns vennskapsferdigheter er en kraftfull måte å styrke barns sosiale ferdigheter på. Sosiale ferdigheter er første skrittet på veien til å skape varige vennskap.

En av de første ferdigheter barn må lære seg er hvordan de kan delta i en samtale og hvordan de kan begynne å leke med et annet barn eller en gruppe barn. Hvordan kan de invitere seg inn i lek. Noen barn er sjenert og tør ikke, noen barn buser inn i en gruppe uten å spørre. Begge typer barn trenger å lære hvordan de kan invitere seg inn i leken. Vi jobber i tråd med rammeplanen for barnehagen, og der står det blant annet at barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng og samlet bidra til barns allsidige utvikling.

Barnehagen skal aktivt legge til rette for omsorgsfulle relasjoner mellom barna og personalet og mellom barna, som grunnlag for trivsel, glede og mestring.

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen, og lekens egenverdi skal anerkjennes. Barnehagen skal gi gode vilkår for lek, vennskap og barnas egen kultur. Leken skal være en arena for barnas utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling. Barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne. Barnehagen skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, spenning og engasjement gjennom lek – alene og sammen med andre.

Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. I barnehagen skal alle barn kunne erfare å være betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. Barnas selvfølelse skal støttes, samtidig som de skal få hjelp til å mestre balansen mellom å ivareta egne behov og det å ta hensyn til andres behov.

                                          

Illustrasjonsbilde