Verdigrunnlag og satsningsområder

I Skøienhagan vil vi at:

 • Barna skal lære respekt, ansvar og omsorg
 • Barnehagen skal være et sted der barn og vokse trives sammen
 • Hvert barn skal oppleve nærhet, omsorg og anerkjennelse
 • De voksne skal være involverende og aktive sammen med barna, og bidra til at de tilegner seg kunnskap, ferdigheter og positive holdninger
 • Leken skal dominere hverdagen
 • Vi sammen skaper gode øyeblikk
 • Barna skal få allsidige opplevelser og erfaringer som bidrar til å støtte deres utvikling
 • Barna skal oppleve glede og humor i hverdagen

Våre satsningsområder er:

 • Språk
 • Fysisk aktivitet
 • Miljø
 • IKT/ Digitale verktøy
 • Lek og sosial kompetanse

Språkstimulering
Hverdagen i barnehagen byr på utrolig mange fine muligheter til å bruke språket aktivt, og det er viktig at vi voksne utnytter dette.
Rytmelek i barnehagenStunder med fortelling, sang, språkleker, samtaler og rutinesituasjoner er gode læringsarenaer for barn. Her får de muligheter til å utvikle sitt ordforråd, og å bruke språket sitt aktivt.
I samlingsstund bruker vi veldig ofte rim/regler, rytme, musikk og sang,-og bevegelsesleker.
Barn lærer begreper i forbindelse med konkrete situasjoner i hverdagen, og grunnlaget for å kunne forstå og bruke språket er lagt.
I tillegg til hverdagssituasjonene bruker vi deler av et pedagogisk opplegg som heter ”Språksprell ” , ”Snakkepakken” og "Smart oppvekst".

Sosial kompetanse
I alle aktiviteter og situasjoner i løpet av en dag i barnehagen er språk og samhandling med andre en viktig "ingrediens". Evnen til å samhandle med andre er avgjørende for at barn skal trives og ha det bra. Det er derfor viktig at de voksne er bevisst på å legge til rette for samspill og fellesskap, samt være involverende og gode rollemodeller. Gjennom å være aktivt deltagende i barnas aktiviteter i hverdagen er vi med på å sikre at de etablerer og vedlikeholder vennskap.

Fysisk aktivitet
Med det spennende og utfordrende uteområdet og nærmiljøet vi i Skøienhagan har er det naturlig for oss å være mye ute i skog og mark.
Vi vil gi barna gode naturopplevelser ved aktivt å bruke naturen og nærmiljøet. Naturen gir barn i alle aldre og utviklingsnivå utfordringer, spenning og mestringsopplevelser. Samtidig er naturen en fin arena for å tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter.

Lek

Her stimuleres også fantasi og kreativitet.
På våre turer ser vi etter dyrespor, og lytter på fuglelåter, og vi lar barna få tid til å studere og undres over ting de ser rundt seg i naturen.
Om våren og sommeren har vi med luper og ”innsektsugere”, slik at barna får anledning til å studere det som er av ”småkryp”