Verdigrunnlag og satsningsområder

I Skøienhagan vil vi at:

 • Barna skal lære respekt, ansvar og omsorg
 • Barnehagen skal være et sted der barn og vokse trives sammen
 • Hvert barn skal oppleve nærhet, omsorg og anerkjennelse
 • De voksne skal være involverende og aktive sammen med barna, og bidra til at de tilegner seg kunnskap, ferdigheter og positive holdninger
 • Leken skal dominere hverdagen
 • Vi sammen skaper gode øyeblikk
 • Barna skal få allsidige opplevelser og erfaringer som bidrar til å støtte deres utvikling
 • Barna skal oppleve glede og humor i hverdagen

Våre satsningsområder er:

 • Språk
 • Fysisk aktivitet
 • Lek og sosial kompetanse

Språkstimulering
Hverdagen i barnehagen byr på utrolig mange fine muligheter til å bruke språket aktivt, og det er viktig at vi voksne utnytter dette.
Stunder med fortelling, sang, språkleker, samtaler og rutinesituasjoner er gode læringsarenaer for barn. Her får de muligheter til å utvikle sitt ordforråd, og å bruke språket sitt aktivt.
I samlingsstund bruker vi veldig ofte rim/regler, rytme, musikk, sang,-og bevegelsesleker og konkreter.
Barn lærer begreper i forbindelse med konkrete situasjoner i hverdagen, og grunnlaget for å kunne forstå og bruke språket er lagt.
I tillegg til hverdagssituasjonene bruker vi deler av et pedagogisk opplegg som heter ”Språksprell ” , ”Snakkepakken” og "Språkkista".

Sosial kompetanse
I alle aktiviteter og situasjoner i løpet av en dag i barnehagen er språk og samhandling med andre en viktig "ingrediens". Evnen til å samhandle med andre er avgjørende for at barn skal trives og ha det bra. Det er derfor viktig at de voksne er bevisst på å legge til rette for samspill og fellesskap, samt være involverende og gode rollemodeller. Gjennom å være aktivt deltagende i barnas aktiviteter i hverdagen er vi med på å sikre at de etablerer og vedlikeholder vennskap. Skøienhagan barnehage er en DUÅ-barnehage, og vi bruker dette aktivt i vår jobb med relasjonsbygging og sosial kompetanse.

Lek                                                                                                                                                                                           Leken har en stor plass i barnehagen, og det er viktig at vi legger til rette for at alle skal få muligheter til en god  og innholdsrik lek. Alle barn skal få mulighet til å delta i lek å få venner og etablere gode relasjoner. De voksne må være til stede i leken for å være rollemodeller, støtte og veilede der det trengs. Vi må også gi barna varierte  opplevelser som gir næring til leken.

Fysisk aktivitet
Med det spennende og utfordrende uteområdet og nærmiljøet vi i Skøienhagan har er det naturlig for oss å være mye ute i skog og mark.
Vi vil gi barna gode naturopplevelser ved aktivt å bruke naturen og nærmiljøet. Naturen gir barn i alle aldre og utviklingsnivå utfordringer, spenning og mestringsopplevelser. Samtidig er naturen en fin arena for å tilegne seg grunnleggende motoriske ferdigheter.
Her stimuleres også fantasi og kreativitet.
På våre turer ser vi etter dyrespor, og lytter på fuglelåter, og vi lar barna få tid til å studere og undres over ting de ser rundt seg i naturen.
Om våren og sommeren har vi med luper og ”innsektsugere”, slik at barna får anledning til å studere det som er av ”småkryp”