Barnets sosiale kompetanse
Sosial kompetanse dreier seg om kunnskaper, ferdigheter, holdninger og motivasjon vi trenger for å kunne samhandle med andre mennesker. Det kan f. eks. være å legge opp til situasjoner der barna deler med og hjelper hverandre  eller utnytte situasjoner der barna kan få  trening i å inngå kompromisser i samarbeid med andre, i LEK, i konfliktsituasjoner osv.

Språk
Språkstimuleringen skal være en naturlig del av barnehagen – hverdagen. Det er viktig å la barna bruke språket aktivt i alle situasjoner. Vi driver systematisk språkstimulering med jevnlige innslag av blant annet samtale, høytlesning, lar barnafortelle, lytte til hverandre, gjenfortelle, bruker rim, regler og rytme. Å stimulere barnets språk er en av de viktigste oppgavene i barnehagen. Gjennom aktiv bruk av språket fremmes barnets totale utvikling.

Fysisk aktivitet
Barn er kroppslige og i bevegelse, og de uttrykker seg mye gjennom kroppen. Det å få bevege seg er helt avgjørende for barn, og viktig for både selvfølelse og kognitiv utvikling (som handler om hvordan barn utvikler evnen til å tenke, behandle informasjon og løse problemer). Vi ønsker å gi barna positive opplevelser og legge til rette for glede og mestringsfølelse ved allsidig fysisk aktivitet.

Vi må tilrettelegge for variasjon, og selv være aktive i forhold til aktivitetene. Barnets omgivelser, både inne og på uteområdet, skal stimulere og motivere til bevegelse og dermed fremme barnas motoriske utvikling. Fysisk aktivitet utvikler hele mennesket, selvfølelsen og læring på alle områder. Gjennom kroppslige aktiviteter lærer barn verden og seg selv å kjenne.