Virksomhetsområdet BRA, Bolig, Rehabilitering og Aktivisering, har sin hovedadministrasjon på Løten Helsetun og er organisert i 3 ulike avdelinger.  Avdelingene ivaretar ulike tjenesteområder for eldre og voksne med nedsatt funksjonsevne. Tjenestene skal bidra til å avhjelpe medfødte eller tidlige funksjonshemninger, skader eller sykdom som krever tverrfaglig innsats og koordinerte tjenester. Flere av tjenestene legger og til rette for aktivitet og sysselsetting. Virksomhetsområdet er koordinerende enhet for rehabiliteringsvirksomheten i kommunen.

Virksomhetsleder: Odd A. Jakobsen 90 99 17 58 odd.a.jakobsen@loten.kommune.no

Faxnr til avdelingen: 62 56 41 09

Virksomheten består av følgende avdelinger:

Rehabilitering
Psykisk helseteam består av fagteam, bo og miljøteam, dagsenter og lavterskel-tilbud på Kvennhaugen.
Medisinsk rehabilitering består av fysioterapi, ergoterapi og dagsenter for rehabilitering. Dagtilbud gis til eldre på Kvennhaugen og Grønn omsorg på Lillehov.
Videre gis konsulenttjenester av konsulent for funksjonshemmede og helsesøster for eldre.

Bofelleskapet Sykehusveien 2 og 12: 
Gir avlastningstiltak til unge funksjonshemmede, barn og miljøterapitjenester i bolig. Det er 11 boliger tilknyttet bofellesskapet.

Les mer på deres egne sider (følg linken)