Hvordan fastsettes eiendomsskatten?

-Praktisering av Lov om eiendomsskatt-

Taksten fastsettes ved hjelp av 3 hovedelementer

  1. Faktaopplysninger

Før besiktigelse innhentes alle tilgjengelige opplysninger om eiendommen og bygningenes størrelse fra kommunens arkiver. Ut fra erfaring vet vi at disse kan ha både feil og mangler. Vi engasjerer derfor besiktigelsesmenn/kvinner som reiser rundt for å kontrollmåle alle bygningene utvendig. Resultatet av disse oppmålingene vil alle huseiere få tilsendt med mulighet for å korrigere feil.

  1. Beregning av sjablongverdi på eiendommen

For å kunne bestemme taksten på eiendommen, vil en innledningsvis beregne en sjablongverdi for eiendommen. Ved denne beregningen benyttes faktaopplysningene sammen med sjablonger/modeller som er fastsatt av sakkyndig nemnd (oppnevnt av kommunestyret). Disse sjablongene omfatter bl.a: 

Etasjefaktor:
Arealer på loft og kjeller har normalt en lågere verdi enn en hovedetasje. Det benyttes derfor faste omregningsfaktorer for å fastsette verdien på arealer i kjeller, sokkel, underetasje, hovedetasje og loft. Det er derfor viktig at bygningsarealene er oppgitt riktig for hver etasje. 

Bygningstypefaktor:
Eiendomsomsetningen i kommunen viser at kvadratmeterprisen er ulik for ulike bygningstyper som eneboliger, rekkehus, fritidsboliger m.v. For å justere for dette, benytter vi en bygningtypefaktor i sjablongen. 

Områdefaktor:
Eiendommens beliggenhet i kommunen vil påvirke omsetningsverdien. Basert på reelle omsetningsverdier i ulike deler av kommunen, vil sakkyndig nemnd fastsette områdefaktorer for de ulike områdene. 

  1. Individuell vurdering gjennom utvendig besiktigelse av eiendommen

Dette skjer ved bruk av ansatte besiktigelsesmenn/kvinner. Disse vurderer hvordan din eiendom framstår i forhold til sjablongverdien. For å sikre likebehandling, lages det retningslinjer for hva en skal legge vekt på ved besiktigelsen. Vurderingen vil dreie seg om forhold rundt eiendommen og forhold eiendommen. 

Når besiktigelsen er gjennomført og en har fått kvalitetssikret faktaopplysningene så langt råd er, vil eiendomsskattekontoret framlegge forslag til takst på eiendommene.

Sakkyndig nemnd skal vedta takstene.  

Hvordan kan du få innsyn i taksten på eiendommen din? 

Når sakkyndig nemnd har vedtatt taksten på eiendommen din, vil du få tilsendt dokumentasjon på hvordan taksten er beregnet.

Taksten på eiendommen kan påklages innen 3 uker fra du mottar vedtaket. Klagen må være skriftlig og den må grunngis så godt som mulig. Eiendomsskattekontoret vil ha ferdige skjemaer til dette bruk. Dersom sakkyndig nemnd opprettholder sitt vedtak, går saken til ankenemnda som fatter endelig vedtak.

Hvordan og når fastsettes eiendomsskatten for din eiendom? 

For å kunne beregne eiendomsskatten for din eiendom, trengs følgende opplysninger:

·         Taksten på din eiendom. Den vedtas som nevnt av sakkyndig nemnd

·         Eventuelt bunnfradrag som skal benyttes. Dette vedtas av kommunestyret hvert år i budsjettbehandlingen

·         Skattesatsen som skal benyttes. Denne vedtas også av kommunestyret hvert år i budsjettbehandlingen

Eiendomsskatteloven sier at skattesatsen skal ligge mellom 2 og 7 promille. Første året skal den være 2 promille. Senere kan den økes med maksimalt 2 promille pr år opp til maksimalt 7 promille.

(Sist endret 08.10.08)