Velkommen til Løten


Løten er en aktiv kommune med et hyggelig sentrum, midt mellom Hamar og Elverum. Edvard Munch er født i Løten, og vi inviterer både til Munch-senteret, Munch-stien og fotopunktet ved fødestedet. Vi har et rikt fritidstilbud, og er en kommune i vekst. Velkommen!

Tlf  ♦  Se våre ledige tomter her Krisehjelp

Oppmålingstjenester - priser

Kart- og oppmålingsarbeider (Punkt 5 i gebyrregulativet)
Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger i henhold til lov, ikrafttreden fra 01.01.2011.

5.1 Oppretting av matrikkelenhet  
5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2015 2016
Areal fra 0 - 500 m2 7930 8150
Areal fra 501 - 2000 m2 16590 17040
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 1770 1820
For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret.
For oppretting av festepunkt uten måling, hvor koordinatene hentes fra reguleringsplan, betales 60 % av gebyret.
 
5.1.2 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål.
Pris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på kr 3 000,-.
Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt 5.1.1
 
5.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkludert måling i marka 2015 2016
Areal fra 0 - 500 m2 7930 8150
Areal fra 501 - 2 000 m2 16310 16760
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 1770 1820
5.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon 2015 2016
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:    
Areal fra 0 - 50 m2 4680 4810
Areal fra 51 - 250 m2 7000 7190
Areal fra 251 - 2000 m2 9340 9600
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar 730 750
5.1.5 Oppretting av anleggseiendom 2015 2016
Gebyr som for oppretting av grunneiendom:    
Volum fra 0 - 2000 m3 17470 1950
Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m3 940 970
5.1.6 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
 
5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
 
5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 5.1.1 og 5.1.2
 
5.3 Grensejustering  
5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 2015 2016
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde:  
Areal fra 0 - 250 m2 3510 3610
5.3.2 Anleggseiendom 2015 2016
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m3.  
Volum fra 0 - 250 m3 9750 10020
Volum fra 251 - 1000 m3 9900 10170
5.4 Arealoverføring  
5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie 2015 2016
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.  
Areal fra 0 - 250 m2 8750 8990
Areal fra 251 - 500 m2 11080 11380
Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m2 medfører en økning av gebyret på: 2 350 2 420
5.4.2 Anleggseiendom 2015 2016
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.  
Volum fra 0 - 250 m3 11080 11380
Volum fra 251 - 500 m3 13980 14360
Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på: 730  
5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning.
2015 2016
For inntil 2 punkter 2350 2420
For overskytende grensepunkter, pr punkt 600 620
5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter 2015 2016
For inntil 2 punkter 4680 4810
For overskytende grensepunkter, pr punkt 1770 1820
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.  
5.7 Privat grenseavtale 2015 2016
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde 2350 2420
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde 600 620
Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer.  
5.8 Timepris 2015 2016
Timepris fastsettes etter 1,2 promille av brutto årslønn, fastsatt til 756 760
5.9 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
 
5.10 Betalingsbetingelser
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.
 
5.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
 
5.12 Utstedelse av matrikkelbrev 2015 2016
Matrikkelbrev med inntil 10 sider 220 230
Matrikkelbrev over 10 sider 440 460
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
5.13 Eierseksjonering 2015 2016
I henhold til Lov om Eierseksjoner skal gebyr betales til kommunen ved begjæring om tillatelse til seksjonering. Gebyret fastsettes med utgangspunkt i det til enhver tid gjeldende rettsgebyr R slik:  
A. For tillatelse til seksjonering betales
et beløp på:
3 R 3 R
B. For tillatelse til seksjonering dersom det må holdes befaring betales et beløp på: 5 R 5 R
I tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i delingsloven for målebrevskart som må utarbeides etter bestemmelsen i § 9 annet ledd. Tinglysning av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Innbetaling av gebyret skal skje før tinglysning av godkjent seksjonsbegjæring.  

 

Sist endret: 29.02.2016
|
|
|