5. Kart- og oppmålingsarbeider

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger Iht ny lov, ikrafttreden fra 1.1.2011:

5.1 Oppretting av matrikkelenhet
5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn20162017
Areal fra 0 - 500 m281508350
Areal fra 501 - 2000 m21704017470
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar18201870
For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret.
For oppretting av festepunkt uten måling, hvor koordinatene hentes fra reguleringsplan, betales 60 % av gebyret.
  
5.1.2 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål.
Pris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på kr 3 000,-.
Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt 5.1.1
  
5.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkludert måling i marka20162017
Areal fra 0 - 500 m281508350
Areal fra 501 - 2 000 m21676017180
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar18201570
5.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon20162017
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:  
Areal fra 0 - 50 m248104930
Areal fra 51 - 250 m271907370
Areal fra 251 - 2000 m296009840
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar750770
5.1.5 Oppretting av anleggseiendom20162017
Gebyr som for oppretting av grunneiendom:  
Volum fra 0 - 2000 m319502000
Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m3970990
5.1.6 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
  
5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
  
5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 5.1.1 og 5.1.2
  
5.3 Grensejustering  
5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie20162017
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde:  
Areal fra 0 - 250 m236103700
5.3.2 Anleggseiendom20162017
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m3.  
Volum fra 0 - 250 m31002010270
Volum fra 251 - 1000 m31017010420
5.4 Arealoverføring  
5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie20162017
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.  
Areal fra 0 - 250 m289909210
Areal fra 251 - 500 m21138011660
Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m2 medfører en økning av gebyret på:24202480
5.4.2 Anleggseiendom20162017
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.  
Volum fra 0 - 250 m31138011660
Volum fra 251 - 500 m31436014720
Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på:730750
5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning.
20162017
For inntil 2 punkter24202480
For overskytende grensepunkter, pr punkt620640
5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter20162017
For inntil 2 punkter48104930
For overskytende grensepunkter, pr punkt18201870
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.  
5.7 Privat grenseavtale20162017
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde24202480
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde620640
Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer.  
5.8 Timepris20162017
Timepris fastsettes etter 1,2 promille av brutto årslønn, fastsatt til760840
5.9 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
  
5.10 Betalingsbetingelser
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.
  
5.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
  
5.12 Utstedelse av matrikkelbrev20162017
Matrikkelbrev med inntil 10 sider230240
Matrikkelbrev over 10 sider460470
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
5.13 Eierseksjonering20162017
I henhold til Lov om Eierseksjoner skal gebyr betales til kommunen ved begjæring om tillatelse til seksjonering. Gebyret fastsettes med utgangspunkt i det til enhver tid gjeldende rettsgebyr R slik:  
A. For tillatelse til seksjonering betales
et beløp på:
3 R3 R
B. For tillatelse til seksjonering dersom det må holdes befaring betales et beløp på:5 R5 R
I tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i delingsloven for målebrevskart som må utarbeides etter bestemmelsen i § 9 annet ledd. Tinglysning av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Innbetaling av gebyret skal skje før tinglysning av godkjent seksjonsbegjæring.