Kart- og oppmålingsarbeider (Punkt 5 i gebyrregulativet)
Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger i henhold til lov, ikrafttreden fra 01.01.2011.

5.1 Oppretting av matrikkelenhet 
5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn20152016
Areal fra 0 - 500 m279308150
Areal fra 501 - 2000 m21659017040
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar17701820
For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret.
For oppretting av festepunkt uten måling, hvor koordinatene hentes fra reguleringsplan, betales 60 % av gebyret.
 
5.1.2 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål.
Pris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på kr 3 000,-.
Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt 5.1.1
 
5.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkludert måling i marka20152016
Areal fra 0 - 500 m279308150
Areal fra 501 - 2 000 m21631016760
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar17701820
5.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon20152016
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:  
Areal fra 0 - 50 m246804810
Areal fra 51 - 250 m270007190
Areal fra 251 - 2000 m293409600
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar730750
5.1.5 Oppretting av anleggseiendom20152016
Gebyr som for oppretting av grunneiendom:  
Volum fra 0 - 2000 m3174701950
Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m3940970
5.1.6 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
 
5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
 
5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 5.1.1 og 5.1.2
 
5.3 Grensejustering 
5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie20152016
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde: 
Areal fra 0 - 250 m235103610
5.3.2 Anleggseiendom20152016
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m3. 
Volum fra 0 - 250 m3975010020
Volum fra 251 - 1000 m3990010170
5.4 Arealoverføring 
5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie20152016
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 
Areal fra 0 - 250 m287508990
Areal fra 251 - 500 m21108011380
Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m2 medfører en økning av gebyret på:2 3502 420
5.4.2 Anleggseiendom20152016
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum. 
Volum fra 0 - 250 m31108011380
Volum fra 251 - 500 m31398014360
Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på:730 
5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning.
20152016
For inntil 2 punkter23502420
For overskytende grensepunkter, pr punkt600620
5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter20152016
For inntil 2 punkter46804810
For overskytende grensepunkter, pr punkt17701820
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid. 
5.7 Privat grenseavtale20152016
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde23502420
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde600620
Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer. 
5.8 Timepris20152016
Timepris fastsettes etter 1,2 promille av brutto årslønn, fastsatt til756760
5.9 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
 
5.10 Betalingsbetingelser
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.
 
5.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
 
5.12 Utstedelse av matrikkelbrev20152016
Matrikkelbrev med inntil 10 sider220230
Matrikkelbrev over 10 sider440460
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen 
5.13 Eierseksjonering20152016
I henhold til Lov om Eierseksjoner skal gebyr betales til kommunen ved begjæring om tillatelse til seksjonering. Gebyret fastsettes med utgangspunkt i det til enhver tid gjeldende rettsgebyr R slik: 
A. For tillatelse til seksjonering betales
et beløp på:
3 R3 R
B. For tillatelse til seksjonering dersom det må holdes befaring betales et beløp på:5 R5 R
I tillegg kan kommunen kreve gebyr etter reglene i delingsloven for målebrevskart som må utarbeides etter bestemmelsen i § 9 annet ledd. Tinglysning av seksjonsbegjæringen kommer i tillegg. Innbetaling av gebyret skal skje før tinglysning av godkjent seksjonsbegjæring.