5. Kart- og oppmålingsarbeider

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger Iht ny lov, ikrafttreden fra 1.1.2011:

5.1 Oppretting av matrikkelenhet20172018
5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
Areal fra 0 - 500 m283508570
Areal fra 501 - 2000 m21747017920
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar18701920
For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret.
For oppretting av festepunkt uten måling, hvor koordinatene hentes fra reguleringsplan, betales 60 % av gebyret.
  
5.1.2 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål.
Pris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på kr 3 000,-.
Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt 5.1.1
  
5.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkludert måling i marka20172018
Areal fra 0 - 500 m283508570
Areal fra 501 - 2 000 m21718017630
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar15701920
5.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon20172018
Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:  
Areal fra 0 - 50 m249305060
Areal fra 51 - 250 m273707560
Areal fra 251 - 2000 m2984010100
Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar770790
5.1.5 Oppretting av anleggseiendom20172018
Gebyr som for oppretting av grunneiendom:  
Volum fra 0 - 2000 m320002050
Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m39901020
5.1.6 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.
  
5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Viser til punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning
  
5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 5.1.1 og 5.1.2
  
5.3 Grensejustering  
5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie20172018
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde:  
Areal fra 0 - 250 m237003800
Areal fra 251 - 500 m2 61406300
5.3.2 Anleggseiendom20172018
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m3.  
Volum fra 0 - 250 m31027010540
Volum fra 251 - 1000 m31042010690
5.4 Arealoverføring  
5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie20172018
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.  
Areal fra 0 - 250 m292109450
Areal fra 251 - 500 m21166011960
Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m2 medfører en økning av gebyret på:24802540
5.4.2 Anleggseiendom20172018
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.  
Volum fra 0 - 250 m31166011960
Volum fra 251 - 500 m31472015100
Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på:750770
5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning.
20172018
For inntil 2 punkter24802540
For overskytende grensepunkter, pr punkt640660
5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter  
For inntil 2 punkter49305060
For overskytende grensepunkter, pr punkt18701920
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.  
5.7 Privat grenseavtale20172018
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde24802540
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde640660
Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer.  
5.8 Timepris20172018
Timepris fastsettes etter 1,2 promille av brutto årslønn, fastsatt til840840
5.9 Urimelig gebyr
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.
  
5.10 Betalingsbetingelser
Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.
  
5.11 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.
  
5.12 Utstedelse av matrikkelbrev20172018
Matrikkelbrev med inntil 10 sider240250
Matrikkelbrev over 10 sider470480
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
5.13 Eierseksjonering  
Gebyr etter Lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65.
Gebyr etter medgått tid, minstepris 4 timer.
Timepris i Løten kommune, jfr. gebyrregulativets punkt 5.8.
Eventuelt gebyr fr oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg, jamfør punkt 5.1.4.
  


Se også:

Kart og oppmåling