5. Kart- og oppmålingsarbeider

Gebyrer for arbeider etter Matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16) fastsettes som følger Iht ny lov, ikrafttreden fra 1.1.2011:

Min side

Se dine fakturaer på Min side (innlogging via ID-porten)


5.1 Oppretting av matrikkelenhet


2021


2022

5.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn

  

Areal fra 0 - 500 m2

1086011140

Areal fra 501 - 2000 m2

2270023270

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar

21602220

For festetomt til boligformål som skal selges/ innløses som eiendomstomt betales 50% av gebyret.
For oppretting av festepunkt uten måling, hvor koordinatene hentes fra reguleringsplan, betales 60 % av gebyret.

  

5.1.2 Oppretting av grunneiendom eller festegrunn til landbruksareal eller areal til allmennyttig formål.

 

 

Pris etter anvendt tid se punkt 5.8 med minstepris på kr 6 000,-.
Dog begrenset oppad til halvt gebyr etter punkt 5.1.1

  

5.1.3 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn inkl. måling i marka

  

Areal fra 0 - 500 m2

1079011060

Areal fra 501 - 2 000 m2

2234022900

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar

21602220

5.1.4 Oppmåling av uteareal på eierseksjon

 

 

Gebyr for oppmåling av uteareal pr eierseksjon:

  

Areal fra 0 - 50 m2

64106580

Areal fra 51 - 250 m2

95809820

Areal fra 251 - 2000 m2

1182012120

Areal fra 2001 m2 - økning pr påbegynt dekar

920950

5.1.5 Oppretting av anleggseiendom

 

 

Gebyr som for oppretting av grunneiendom:

  

Volum fra 0 - 2000 m3

2054021060

Volum fra 2001m3 - økning pr påbegynt 1000 m3

13001340

5.1.6 Registrering av jordsameie

 

 

Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid.

  


5.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning


2021


2022

Viser til punkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4 og 5.1.5. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning

  

5.2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 1/3 av gebyrsatsene etter 5.1.1 og 5.1.2

  


5.3 Grensejustering


2021


2022

5.3.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

 

 

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal (maksimalgrensen er satt til 500 m 2). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde:

  

Areal fra 0 - 250 m2

48204950

Areal fra 251 - 500 m2 

79808180

5.3.2 Anleggseiendom

  

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1 000 m3.

  

Volum fra 0 - 250 m3

1223012540

Volum fra 251 - 1000 m3

1233012640


5.4 Arealoverføring

2021

2022

5.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

  

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

 

 

Areal fra 0 - 250 m2

10970

11250

Areal fra 251 - 500 m2

13890

14240

Arealoverføring pr nye påbegynte 500 m2 medfører en økning av gebyret på:

3220

3310

5.4.2 Anleggseiendom

  

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.

 

 

Volum fra 0 - 250 m3

15140

15520

Volum fra 251 - 500 m3

19110

19590

Volumoverføring pr nye påbegynte 500 m3 medfører en økning av gebyret på:

980

1010

5.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning.

2021

2022

For inntil 2 punkter

2950

3030

For overskytende grensepunkter, pr punkt

780

800

5.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter

2021

2022

For inntil 2 punkter

58806030

For overskytende grensepunkter, pr punkt

22302290

Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid.

  

5.7 Privat grenseavtale

2021

2022

For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde

32203310

For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde

780800

Rimeligste alternativ for rekvirent velges. Alternativt kan gebyr fastsettes etter medgått tid, minimum 3 timer.

  


Timepris fastsettes etter 1,2 promille av brutto årslønn, fastsatt til


1000


1030

5.8 Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den han har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

 

2022

5.9 Betalingsbetingelser

Gebyret beregnes etter de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis.

 

2022

5.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

 

2022


5.11 Utstedelse av matrikkelbrev

 


2022

Matrikkelbrev med inntil 10 sider

 175

Matrikkelbrev over 10 sider

 350

Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen

  

5.12 Eierseksjonering

 

2022

Gebyr etter Lov om eierseksjoner av 16.6.2017 nr. 65.  
2 seksjoner 5130
Fra 2 seksjoner og oppover tillegges pr. seksjon 520
Gebyr for resesjonering etter lov om eierseksjoner (inntil 5 timer) 5330
Gebyr etter medgått tid for reseksjonering faktureres pr. time utover 5 timer.  
Tillegg for befaring (for reseksjonering som beregnes etter medgått tid inngår den tiden som benyttes il befaring i timeregistreringen 5130
Tillegg for ikke komplett søknad som må sendes i retur før saken kan behandles 2050
Ev. gebyr for oppmåling av uteareal på eierseksjon kommer i tillegg, jf. pkt. 5.1.4  
Timepris i Løten kommune, jfr. gebyrregulativets punkt 5.8  
I tillegg kommer tinglysingsgebyr fra Statens kartverk.  

5.13 Diverse betalingsbestemmelser

 

2022

For arbeid etter matrikkelloven eller eierseksjonsloven som ikke går inn under gebyrtabellen, kan gebyr regnes etter medgått tid. Enkeltperson pr. time: kr 1000,-.  


Se også:

Kart og oppmåling