SKOLEREGLEMENT /TRIVSELSREGLEMENT FOR Løten Ungdomsskole (LUS)

Sammen med de foresatte må skolens elever og tilsatte gå inn for å skape et godt skolesamfunn med trivsel og arbeidsglede.

Jeg har rett til:
· Å bli møtt med toleranse og respekt.
· Å få nødvendig arbeidsro, slik at jeg får brukt mine evner og anlegg.
· Å få hjelp og veiledning dersom jeg har faglige, personlige eller sosiale problemer, under forutsetning av at jeg selv viser vilje til å gjøre noe.
· Et røykfritt, snusfritt og rusfritt miljø.
· Å få ha tingene mine i fred.
· Et skolemiljø hvor det er nulltoleranse for mobbing.

Jeg har plikt til/ ansvar for:
· Å være ærlig, hensynsfull og vise respekt for de påbud skolen har.
· Å gjøre mitt beste for at ingen skal bli plaget, mobbet eller skadet.
· Å levere beskjeder mellom hjem og skole.
· Å møte til undervisningen i rett tid, være forberedt, yte noe sjøl og ha med det som trengs for å utføre skolearbeidet, og ikke forlate klasserommet uten tillatelse.
· Å ta godt vare på skolebøker og annet materiell, hvis ikke kan det kreves erstatning.
· Å la være å forsøple eller ødelegge skolens eiendom.
· Å la mobiltelefonen være avslått i timen.
· Å gi beskjed til skolen når jeg er syk, jeg må ha skriftlig melding om fraværet.
· Å respektere forbudet mot tobakk, snus og rusmidler på skolens område, i skoletida og ved skolens arrangementer.
· Ikke forlate skolens område i skoletida.

Dersom reglene brytes kan dette skje:
· Påtale fra lærer/kontaktlærer/inspektør/rektor eller andre ansatte
· Melding til foresatte.
· Kreve erstatning for hærverk, ødeleggelse av inventar, utstyr, skolebøker og annet.
· Beslaglegging mobiltelefon, mp3 spillere og lignende, samt farlig utstyr.
· Nedsatt karakter i orden og/eller oppførsel.
· Utvising fra gruppen/klassen for resten av timen/dagen eller i en periode.
· Utestenging fra skolens arrangementer som turer, elevfester.
· Ved alvorlige forseelser kan rektor etter samråd med lærerne vise elev bort fra skolen inntil 3 dager.

I opplæringslova § 2-9 heter det:
”Før det blir teke avgjerd om refsing, blant anna bortvising, skal elevane ha høve til å forklare seg muntleg for den som skal ta avgjerda”


Ved grove brudd på ordensreglementet skal foreldre/foresatte ha melding og anledning til å uttale seg. Før disiplinære tiltak blir iverksatt skal eleven få gjøre greie for sitt syn.
Ordensreglene skal skriftlig gjøres kjent for foreldre og elever hvert år.


ORDENSREGLER PÅ BUSSEN

Av hensyn til at rutebilselskapene skal være i stand til å utføre transporten av skoleelever på en trygg og god måte har busselskapene egne regler for oppførsel på bussen.
Vi forventer at elevene forholder seg til busselskapenes regler og opptrer rolig og høflig på skolebussen.


ORDENSREGLER PÅ BIBLIOTEKET

Biblioteket er tilgjengelig for elever mellom kl 9.30 og kl 14.00.
Biblioteket er et sted du skal arbeide, det skal derfor være arbeidsro der. Elever som ikke følger ordensreglene eller bibliotekarenes henvisninger vil bli bortvist fra biblioteket. Elever skal normalt ikke oppholde seg i biblioteket uten lærer. Biblioteket er stengt for elever i friminuttene.


ORDENSREGLER FOR KANTINA

I kantina på skolen vil det bli servering av meieriprodukter og enkel mat som rundstykker, baguetter og pizza. Det kommer til å være en kantinemedarbeider som arbeider der fast hver dag. Kantina vil normalt være åpen i det første friminuttet, samt spisefriminuttet.
Kantina skal ikke være et oppholdssted for elever som skulker, er tidlig ferdig med tentamen, prøver og lignende.

De som oppholder seg i kantina skal:
1. Vise hensyn og forsiktighet med inventaret, og sette stoler og bord på plass etter bruk.
2. Rydde opp etter seg, og tømme søppel i søppeldunkene.
3. Bruke normal innestemme, høylytt snakk eller bråk skal unngås.
4. Tørke opp etter seg om de søler eller griser
 

RØYKING OG SNUSING VED SKOLEN

I samfunnet generelt arbeides det aktivt for å få ned tallet på røykere og snusere og få færre til å begynne. Det er laget en handlingsplan for dette arbeidet ved Løten ungdomsskole.

Overordnet mål:
LUS skal være en røykfri og snusfriskole.
Røyking er ikke tillatt på skolens område, verken ute eller inne. Regelen gjelder for alle, både ansatte, elever og besøkende, ingen skal røyke eller snuse på skolens område i skoletida (arbeidstida).

Ingen elever skal begynne å røyke eller snuse i skoletida eller på skolens område.


HOLDNINGER TIL ALKOHOL, NARKOTIKA OG RASISME

I tillegg til å være en røykfri og snusfri skole skal LUS også være en alkoholfri, narkotikafri og rasismefri skole.

LUS aksepterer derfor ikke at det reklameres eller signaliseres liberale holdninger til alkohol, tobakk, narkotika eller andre ulovlige stoffer. Dette er for eksempel gjenstander, klær, smykker, tegninger, plakater eller andre symboler som brukes innen narkotikakulturen.
LUS aksepterer heller ikke at elever signaliserer rasistiske holdninger gjennom symboler, tegninger, bilder, propaganda eller lignende.
LUS vil derfor heller ikke akseptere usømmelige symboler, tegninger, bilder eller lignende. LUS forbeholder seg retten til å avgjøre hva som er usømmelig.
Forbudet gjelder i skoletida, på skolens område eller på turer og arrangementer i skolens regi.


ERSTATNINGSANSVAR

Skolen tar ikke ansvar for å dekke skader på sykler, klær, mobiltelefoner, mp3 spillere, elektronisk utstyr og lignende som skjer i skoletiden. Alle sykler må være låst. Ved skader på slikt utstyr kan skolen være behjelpelig med å finne ut hvordan skaden har oppstått, og hvem som eventuelt står bak.
Hvis noe blir ødelagt i en undervisningssituasjon, som for eksempel klær, briller eller andre verdigjenstander vil skolen i visse tilfeller dekke skaden helt eller delvis.

Skolen kan kreve erstatning for skader som skyldes uforsiktighet. Erstatningens størrelse blir vurdert i hvert enkelt tilfelle og forelagt de foresatte.
Skolebøker som ødelegges eller mistes, eller annet skolemateriell må erstattes med 50 -100% av ny verdi.


SAMARBEID MED POLITIET

Løten ungdomsskole samarbeider med politiet når det gjelder forebyggende arbeid. Som en følge av dette samarbeidet brukes ungdomsskolen som treningsarena for narkotikahunder i søk og markering.