Ådalsbruk skole er en PALS skole. PALS står for positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling. Skolen er inne i sitt tredje år som PALS skole i 2009/2010. De to foregående årene har vi implementert PALS i skolen. Vi har hatt en ekstern veileder som har kommet til skolen og veiledet oss. På skolen har vi et PALS team som består av rektor, to lærere, en foreldrerepresentant og en ansatt på SFO. PPT har også deltatt på noen av møtene.

Det finnes en egen regelmatrise for PALS som vi i løpet av det siste året har øvd inn med ungene. Vi har utarbeidet en liste med konsekvenser som er satt sammen med reglene.

Elevene får BRA-kort når de viser positiv atferd. Klassen samler BRA-kort, og når de har fått mange nok velger klassen en aktivitet de vil gjøre. Det kan være å se film, spille spill, ha en "ta med dag", bake en kake o.l. Hvilke aktiviterter de kan velge er avklart på forhånd.

Vi har valgt tre ord som gjelder for skolen: ANSVAR, RESPEKT, OMSORG. Disse ordene går igjen som viktige rettesnorer for ønsket atferd i form av plakater i alle rom og ved alle utearenaer på skolen.

I høst (2009) har flere nye elementer i PALS blitt implementert ved skolen. "Steg for steg", et program for å øve inn sosiale ferdigheter ble implementert tidlig på klassenivå. Senere har vi også implementert også "SNAP" (Stop now and plan), et program for å oppøve refleksjon rundt mulige konsekvenser av handlinger. Dette opplegget blir kjørt i grupper på 5 - 7 elever av gangen. Også "Sjekk inn, sjekk ut" er nå implementert for grupper på 5 - 7 elever. Dette retter fokus mot noen få mål som elevene skal trene på hver dag i klasserommet. I etterkant blir dagen evaluert sammen med elevene, hvor en går gjennom dagens måloppnåelse.

 

Det viser seg at disse tiltakene har virket meget positivt inn på skolemiljøet. Elevene lærer seg flere sosiale ferdigheter, retter fokus mot egen atferd på en positiv måte og arbeider godt med de individuelle målene for samhandling og atferd. Resultatene viser seg da også i "Elevundersøkelsen" som for vårt vedkommende peker mot et god skolemiljø, hvor elevene trives og kan rette fokus mot økt læringsutbytte og bedre skoleresultater som mål.