Vassdragsovervåkning 2006 - 2011
Løten kommune vedtok i mars 2006 å iverksette et program for overvåkning av vannforekomster i kommunen. Et overvåkningsprogram for perioden 2006 – 2011 ble vedtatt i dette møte. Overvåkningsprogrammet må ses i sammenheng med arbeidet med vann-forskriften. Formålet med denne forskriften er sette miljømål som skal sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene.

Nasjonale mål for tilstanden i overflatevann er at de skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og god kjemiske tilstand, og i tillegg også oppfylle kravene i forurensningsforskriften.

De fleste vassdragene i Løten kommune er i nedbørsfeltet til Mjøsa. Disse inngår i vannområdet Mjøsa, hvor det nå utarbeides forvaltningsplaner for å nå miljømålene i vann-forskriften. For mer informasjon om dette arbeidet se hjemmesiden til Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver. Vassdrag i østlige deler av kommunen tilhører nedbørsfeltet til Glomma med tilsvarende vannområde.

Hensikten med overvåkningen i Løten kommune er i første omgang å få en oversikt over forurensningsgrad og økologisk tilstand i de fleste vannforekomstene. Videre skal de vassdragene eller deler av vassdragene som har mindre god eller dårlig tilstand, følges opp med tiltaksrettet overvåkning.

Rapporter fra undersøkelsene finner du til venstre i menyen.