Skolehelsetjenesten:

 • Medisinske undersøkelser av skolebarn på gitte alderstrinn
 • Oppfølging av enkeltelever
 • Vaksinasjoner etter anbefalt program
 • Fast kontortid ved skolene (helsesøster)
 • Undervisning/helseopplysning i grupper og klasser
 • Tverrfaglig samarbeid

Skolehelsetjenestens formål er å:

 • Arbeide for å fremme elevenes totale helse og forebygge sykdom, skade eller lyte
 • Samarbeide med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat for å identifisere og løse helsemessige problemer som spesielt knytter seg til skoleelevers situasjon
   

BUT, Barne og Ungdomstjenesten

Barne- og ungdomstjenesten i Løten kommune (BUT) er et fast og tverrfaglig samarbeidsforum på alle barneskoler i Løten kommune.
Hovedoppgavene er:

 • Arbeide forebyggende med helse, trivsel og miljø for elever og ansatte ved skoler og SFO.
 • Arbeide for et helhetlig og tverrfaglig hjelpetilbud til enkeltelever og deres foresatte.

 


Formålet med BUT er at barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår og gi barn med behov hjelp så tidlig som mulig.

 

TUT, Tverrfaglig ungdomsteam

Tverrfaglig ungdomsteam i Løten kommune er et fast og tverrfaglig samarbeidsforum for barn/ungdom mellom 13-18 år i Løten Kommune.

Målet er at gjennom fokus på tidlig intervensjon, skal barn og unge som er i ferd med å utvikle eller har utviklet problemer knyttet til avvikende atferd, skolefravær, psykisk helse, rus og kriminalitet få tidlig hjelp.

TUT drøfter og behandler saker som angår ungdom, skolemiljø og nærmiljø som krever tverrfaglig drøfting og samordning.

TUT består av sosiallærer, spes.ped.koordinator, HiPPT, helsesøster, barnvernskonsulent, utekontakt, representant fra ROP-teamet, ungdomsseksjon fra politiet og SLT-koordinator.

SLT-koordinator har det faglige ansvaret for driften av teamet