I det fysiske miljøet utgjør forurensning en forringelse av miljøkvalitet som et resultat av skadelige stoffer som slippes ut i miljøet. Forurensning påvirker vår og kommende generasjoners helse, samt produksjon og kvalitet av mat.

Kommunens myndighet og oppgaver i forhold til forurensning og forsøpling er regulert i forurensingsloven og -forskriften. Det er et generelt forbud mot forurensning: ”Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter forurensningsloven, eller tillatt etter vedtak i medhold av forurensningsloven.”

Forurensning er definert som :

1) Tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller grunn,
2) støy og rystelser
3) lys og annen ståling i den utstrekning forurensningsmyndigheten bestemmer,
4) påvirkning av temperatur

Som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet. Som forurensning regnes også noe som kan føre til at tidligere forurensning gir økt skade eller ulempe.”

 

Forurensningssituasjonen i Løten

I Løten kommune har vi lite industri og vår natur er for det meste lite påvirket av forurensning. De største utfordringene vi har er:

  • Forsøpling av naturen fra husholdnings- og næringsavfall
  • Biler og landbruksmaskiner hensettes i kulturlandskapet og utmarka
  • Forurensning av vassdragene, blant annet utslipp fra private avløpsanlegg
  • Støy fra ulike næringer og fritidsaktiviteter
  • Utslipp av klimagasser fra husholdningene, hytter, privat- og offentlig virksomhet


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 93 84 62 74 sigrun.skjelseth@loten.kommune.no