Biologisk mangfold (Naturmangfold) omfatter genetisk mangfold og mangfold av arter, leveområder og naturtyper.

Naturmangfoldet er med andre ord alle verdens livsformer og deres leveområder. Det omfatter også biologiske prosesser og økologiske funksjoner på ulike nivåer.

Målsetningen til nåværende regjeringen er følgende:

Naturen skal forvaltes slik at arter som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og slik at variasjonen av naturtyper og landskap opprettholdes og gjør det mulig å sikre det biologiske mangfoldets fortsatte utviklingsmuligheter. Norge har som mål å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010. Alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende, trivsel-skapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen for øvrig, jf. www.miljostatus.no.

Miljøstatus for Løten: Klikk her

Lovverket som forvalter området:

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19. juni 2009.


Biologisk mangfold undersøkelser i Løten kommune:

I Løten kommune ble det i 1996 kartlagt de viktige funksjonsområdene for landlevende virveldyr, et arbeid som munnet ut i en rapport (Røstadsand 1996) og oppdatert viltkart for kommunen. Dette er første del av et større Smalfrøstjerne ved Rokoruinen i Løtenarbeid med å registrere og verdisette kommunens biologiske mangfold.

Sist kartlegging for hele kommunen ble gjennomført i 2003 og resulterte i rapporten – Naturtyper i Løten (Naturtjenester 2003). I rapporten er det registrert 150 prioriterte naturtype-lokaliteter, slik de defineres i DN-håndbok 13-1999. Både innenfor hovedtypene myr, kulturlandskap, ferskvann/våtmark og skog har kommunen mange viktige forekomster. Det er 26 lokaliteter som er vurdert til verdien A (svært viktige forekomster), og disse finnes innenfor alle fire hovedtypene. Ti av områdene med A-verdi er barskog eller gråor-heggeskog hvor rødlistede sopparter er påvist, fem områder er rikere sumpskog med svartor, fem er dammer hvor det er påvist liten salamander, og to hekkeområder for dverglo. De øvrige fire A-områdene er av typene intakt lavlandsmyr, store, gamle trær, slåtteenger og naturbeitemark, alle med forekomst av rødlistearter. I denne rapporten er det også omtale av rødlistede sopp, lav, karplanter og virvelløse dyr som er registrert i kommunen. I oversikten er også funn av planter som er ansvarsarter for Hedmark tatt med. Forekomsten av sopp er langt bedre undersøkt i Løten enn i andre kommuner i fylket. Det er satt opp en oversikt over 83 påviste rødlistede sopparter som eget vedlegg i rapporten.

Les rapporten om biologisk mangfold i Løten kommune ved å klikke her.

Løten kommune har med sitt arbeid med vassdragsovervåkning en pågående oppdatering av tettheten av plante- Hoggormog dyreplankton i innsjøer og tjern i kommunen. Se egne rapporter under vassdragsovervåkning.
 

Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no