Om tjenesten
Kort beskrivelse Hjemmesykepleietjenesten skal bidra til :

- Å høyne livskvalitet og trygghet ved å ivareta grunnleggende behov.
- At de som har varig eller midlertidige sykdom/funksjonshemming skal få tilbud om sykepleie og tilrettelegging i eget hjem når det er behov for det.
- At pasienten skal greie mest mulig selv og bli minst mulig avhengig av hjelp
- At den enkelte pasient skal oppleve trygghet og forutsigbarhet og bli møtt med respekt
Kriterier/vilkår Den som helt eller delvis ikke kan ivareta sin helse på forsvarlig måte har rett til nødvendig helsehjelp.
Pasienter som bor eller midlertidig oppholder seg i Løten kommune.
All hjelp tildeles etter individuell vurdering og vurderes fortløpende
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen frist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Søknad sendes til:

Tildelingsteamet
Sykehusveien 10
2340 LØTEN

Saksbehandlingstid Avtale om hjemmebesøk blir gjort senest dagen etter søknaden er motatt.
Foreløpige avtaler om tjenester gjøres på første besøk.
Vedtak sendes søker innen 3 uker.
I vedtaket gis klagemulighet.
Annen informasjon

Om tjenesten:

Omfang:

Tjenesten omfatter hjelp til å sikre at pasientene får tilfredsstilt grunnleggende behov, sykepleiefaglig oppfølging og medisinsk behandling. Med dette menes blant annet :

  • oppleve trygghet, forutsigbarhet, respekt og medbestemmelse i forhold til tjenestetilbudet
  • mulighet for selv å ivareta sin egenomsorg
  • få ivaretatt personlig hygiene og hjelp til toalettbesøk
  • hjelp til tilstrekkelig ernæring ( mat og drikke )
  • ivaretatt munnhygiene
  • hjelp ved av - og påkledning
  • hjelp til sårbehandling
  • nødvendig pleie - og omsorg tilpasset den enkeltes tilstand
  • en verdig livsavslutning i trygge omgivelser i eget hjem dersom pasienten ønsker det


Forventninger til pasient: 

Hjemmesykepleien er avhengig av at det så langt som mulig er framkommelig til huset, og at nødvendig tilrettelegging i huset må aksepteres.
Hunder skal være i lukket rom eller i bånd når hjemmesykepleien er på oppdrag.
Ved besøk på natt må utelys være tent.


Organisering:

Hjemmesykepleien har døgntjeneste
Hjemmesykepleien vil i samarbeid med pasient inngå avtaler om tidspunkt for besøkene og vil ringe dersom det blir vesentlig mer enn 1 times forskyving.

På grunn av turnus, ferieavvikling og evt. sykdom må de som mottar hjemmesykepleie være forberedt på å motta hjelp fra forskjellige ansatte.

For å dekke den enkeltes behov for tilrettelagte tjenester, samordnes tjenestene med andre kommunale tiltak, slik som hjemmehjelp, matombringing, korttidsopphold etc.

Det gjøres egen nøkkelavtale med hjemmesykepleien.


Annen informasjon:

Etter Lov om helsetjenester i kommunene er kommunen pålagt å tilby hjemmesykepleie.
Hjemmesykepleie er gratis.
Alle ansatte i hjemmesykepleien har taushetsplikt.
Ansatte i hjemmesykepleien skal kunne vise legitimasjon (ID - kort).
Hjemmesykepleien skal ikke erstatte det ordinære sosiale liv og de aktiviteter pasientene vanligvis har.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Se link til Hjemmebaserte tjenester under.
Ansvarlig enhet
Hjemmebaserte tjenester
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løten Helsetun, Sykehusvegen 10, 2340 LØTEN.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2022-01-03