Om tjenesten
Kort beskrivelse Bistand til dagliglivets praktiske gjøremål for personer som er avhengig av hjelp.

Dette kan være rengjøring, vinduspuss, klesvask, o.l.
Mer informasjon under "Annen informasjon" lengre nede på denne siden.
Kriterier/vilkår Tildeles til personer som bor i Løten Kommune og som er avhengig av hjelp for å gjennomføre dagliglivets praktiske gjøremål.

Det kartlegges funksjonsnivå ved hjelp av individbasert pleie- og omsorgs-statistikk som er et sentralt helseregister med data som beskriver ressurser og bistandsbehov til søkere og mottakere av kommunale helse- og sosialtjenester.

Samlet vurdering av ressurser i husstanden ses på under ett, for vilkår og tildeling av tjenesten.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes når som helst
Saksbehandlingstid Ved akutt behov behandles søknaden fortløpende.
Søknaden behandles etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden ble mottatt.
Klagemulighet Klageinstansen er kommunens lokale klagenemd, om nemnda ikke gir klager medhold kan det klages til Fylkeslegen i Hedmark. Klagefristen er 3 uker fra søker ble gjort kjent med vedtaket.

Eventuell klage sendes Hjemmebaserte tjenester , Sykehusveien 10, 2340 Løten
Annen informasjon

Beskrivelse av en veiledende minimumsstandard på praktisk hjelp i hjemmet:

Det vurderes hva ektefelle, eller andre familiemedlemmer, kan ivareta av oppgaver.
Det vurderes i det enkelte tilfelle hvor mye brukeren selv kan bidra med – ut fra en filosofi om hjelp til selvhjelp og hverdagsmestring.
Vanlig standard er hjelp hver 4 uke. Et oppdrag varer vanligvis mellom 1 – 2 timer.
Behovet for praktisk bistand vurderes kontinuerlig av helsepersonell og har fokus på individuelle vurderinger.


Rengjøring:

I samtale med brukeren gjøres det klart at vi tildeler hjelp til renhold av følgende rom: soverom, bad/toalett, oppholdsrom, kjøkken og inngangsparti som den som har fått innvilget hjelp, bruker daglig. Rom utover dette, for eksempel gjesterom, kan det ikke innvilges hjelp til.


Vinduspuss:

Vinduspuss gjøres innenfor tildelte timer i vedtak. Vinduspuss ivaretas på de rom det er innvilget hjelp til. Innvendig pusses vinduene der hjemmehjelpa når opp uten å klatre. Utvendig pusses de vinduer hvor man slipper å klatre opp på stige eller på annen måte setter arbeidstagers helse i fare. Alternativet er at brukeren selv kjøper denne tjenesten.


Handling:

Det anbefales å ordne handling med de butikkene som bringer varer eller benytte Løten Frivilligsentral (tlf. 62 59 00 66). Unntaksvis kan hjemmehjelpa være behjelpelig.


Hund:

Holdes i bånd eller i avlukket rom når hjemmehjelpen er på besøk. Lufting av hund og stell av dyr inngår ikke i hjemmehjelpsoppgavene.


Røyking:

Det anmodes om at det ikke røykes i boligen når hjemmehjelpen er tilstede.
 

Utstyr:

Det forutsettes at den enkelte husstand har hensiktsmessig utstyr, for eksempel god nok støvsuger, rene kluter, gummihansker og vaskemidler. Dersom det er behov for å handle inn nytt utstyr, anbefaler vi moderne renholdsprodukter.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Se link til Hjemmebaserte tjenester under for kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Hjemmebaserte tjenester
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løten Helsetun, Sykehusveien 10, 2340 Løten
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-10-13