Om tjenesten
Kort beskrivelse Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er beregnet på brukere med sammensatte og omfattende behov grunnet sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker.

Det forutsettes at bistandsbehovet er så omfattende eller av en slik art at det er mer hensiktsmessig å ivareta behovet for bistand gjennom BPA enn ved bruk av de tradisjonelle omsorgstjenestene.
Forutsetningen er at bruker skal være arbeidsleder for sine hjelpere. Tjenester som kan falle inn under ordningen er praktisk bistand, personlig hjelp og sosial aktivisering.

Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med hjemmesykepleie til spesielle tider på døgnet eller til spesielle oppgaver som krever fagkompetanse.

Bruker får vedtak hvor antall timer per uke/ mnd. er utmålt. Bruker må vurdere ut fra egne behov og arbeidsreglement hvor mange assistenter som skal ansettes og delta i ansettelsesprosessen. Arbeidsleder (bruker) lager så en stillingsinstruks og setter opp arbeidsplaner/ turnus ut fra sine behov og arbeidstidsbestemmelser.
Brukerstyrt personlig assistent vil ved førstegangs vedtak få en tidsramme på et år. Da vil det bli foretatt en evaluering av ordningen opp mot de krav som kommunen setter til arbeidsleder.
Kriterier/vilkår Brukeren må kunne definere sine egne behov, lære opp og veilede assistenten i hvordan hjelpen bør gis og kunne sette opp og følge arbeidsplaner.
Bruker / arbeidsleder må forplikte seg til kommunens opplæringsprogram, samarbeidsavtale og arbeidstidsbestemmelser.
Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist. Det kan søkes fortløpende.
Søknaden sendes til Tildelingsteamet, Hjemmebaserte tjenester, Sykehusvegen 10, 2340 Løten
Saksbehandlingstid Søknaden behandles etter forvaltningslovens bestemmelser, som sier at svar må være gitt innen 1 måned etter at søknaden er mottatt.
Klagemulighet Vedtaket kan påklages i henhold til Lov om Sosiale tjenester § 8-6. Klagen fremsettes overfor den instans som har fattet vedtaket. Vedtaksinstansen vurderer om det er grunnlag for endring. Klagen oversendes Fylkesmannen i Hedmark til endelig vurdering og avgjørelse, dersom vedtaksinstansen opprettholder sitt opprinnelige vedtak. Klagefristen er 3 uker.
Annen informasjon

For praktisk bistand i hjemmet betales egenandel pr. måned, avhengig av husstandens samlede inntekt. Satser fastsettes hvert år av kommunestyret.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Tlf: 416 91 889 (hverdager kl. 08:00 – 15:00)
E-post: tildelingsteam@loten.kommune.no
NB! Ikke send søknad eller personsensitive opplysninger i mailen.
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Løten Helsetun, Sykehusvegen 10, 2340 LØTEN.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2021-02-15