I 2010 ble det opprettet en rammestyrt ordning for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Ordningen er søknadsbasert, og kompensasjon gis innenfor den rammen Stortinget bevilger for det enkelte år. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søknader.

  • Ordningen gjelder anlegg hvor byggearbeidene er igangsatt etter 1. januar 2010.
  • Ordningen omfatter alle som oppfyller vilkårene for å motta spillemidler til idrettsanlegg, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak.
  • Det må for det omsøkte anlegget foreligge en spillemiddelsøknad som er i formell orden. Det kan søkes om kompensasjon knyttet til de anleggselementer som er berettiget tilskudd fra spillemidlene.
  • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Det skal søkes på grunnlag av anleggsregnskap som er kontrollert og attestert av kommunens revisor.

For mer informasjon, se Anleggsregisteret.no og Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider www.lottstift.no.

Årlig søknadsfrist er 1. mars.