Løten er en kommune med mye utmark, hele 85 % av kommunens areal. I følge sist viltkartlegging som ble gjennomført i 1996 har vi 165 viltarter i kommunen, fordelt på pattedyr, fugler, amfibier og krypdyr.

Forvaltningsmyndighet
Løten kommune har forvaltningsmyndighet til disse artene så lenge disse ikke har spesielle fredningsbestemmelser, som gjør at myndigheten ligger hos fylkesmannen, fylkeskommunen eller Miljøverndepartementet.
Kommunen skal med sin planlegging og vedtak sikre at viltet har et gode livsgrunnlag i kommunen.
Lovverket som i dette fagfeltet benyttes er Viltloven og Naturmangfoldsloven med tilhørende forskrifter.

Hogst, utbygging av hytter og boliger i utmarka, og nye veger har påvirkning på viltlevende dyrearters bruk av disse områdene. Denne type aktivitet kan gi små eller store påvirkninger for artene og må tas med i vurderingen av behovet og omfanget av tiltaket.

Søknadsskjema for godkjenning eller endring av vald

JaktDet er et aktivt miljø for elgjakt i Løten
Høsting av viltarter har en lang tradisjon i Norge.
Alle arter som det ikke er gitt jakttid etter § 2 i Forskrift om jakt- og fangsttider er per definisjon fredet. De viktigste jaktbare viltartene i Løten kommune er:
Elg, rådyr, hjort, bever, hare, rødrev, mink, mår, rype, storfugl, orrfugl, ringdue, kanadagås og noen jaktbare andefugler.

Fellingstillatelse
Løten kommune gir fellingstillatelse på elg, hjort, rådyr og bever.
Søknad om godkjenning av eller endring vald sendes kommunen innen 1. mai.

De andre jaktbare artene er det grunneier som bestemmer hvor mange fellingstillatelser som kan gis, men med forbehold om at dette er bærekraftig i forhold til bestanden av artene.

Løten kommune har eget rovviltlag som oppnevnes av kommunen til å gjennomføre fellingsforsøk på store rovdyr. Tillatelse til felling av bjørn eller ulv kan gis av fylkesmannen dersom det er grunnlag for dette på grunn av skader på husdyr.

Vilforvaltning gebyrer

Miljøstatus for viltforvaltning:
God / Mindre god

Miljøstatusen er nær ”God” men på grunn av meget stor elgbestand, noe lav skogsfugl bestander og konflikt mellom rovdyr og beitedyr får vi ”God / Mindre god” status.

 

Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no