Våre rovdyr blir delt opp i 3 grupper:

  • Store rovdyr
  • Små rovdyr
  • Rovfugler

Store rovdyr

Dette er artene bjørn, ulv, jerv og gaupe blir forvaltet av fylkesmannen. Ved skade på bufe (husdyr) må eierne søke fylkesmannen om tillatelse til felling. I Løten kommune har vi individer av alle de 4 store rovdyrene. Bjørnen har de siste årene kommet tilbake og det er nå 2 - 4 bjørner som ligger i hi i kommunen vinteren 2009/2010. Ulven kommer innom av og til. Jerven kommer en sjelden gang innom fra nabokommunene og vi har en viss bestand av gaupe.

Bjørn

- Er bjørnen farlig for mennesket?
Her finner du litt nyttig informasjon om dette temaet:


Små rovdyr

Dette er artene rødrev, mår, mink, snømus og røyskatt. Disse er forvaltet i gjennom vanlig jakttider og myndigheten ligger hos kommunen. Bestandene av disse varierer mye og vi har per i dag ingen god oversikt over disse. Rødrev er den arten det drives mest jakt på i Løten, med årlig felles jakt i regi av Løiten Jeger og fiskeforening.


Rovfugler

Her har vi bestander av hønsehauk, spurvhauk, noen våker og falker.

Løten kommune har eget rovviltlag som oppnevnes av kommunen til å gjennomføre fellingsforsøk på store rovdyr. Tillatelse til felling av bjørn eller ulv kan gis av fylkesmannen dersom det er grunnlag for dette på grunn av skader på husdyr.


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no 


Les også mer om rovvilt på www.rovviltportalen.no