Elg

Elgen er den viktigste jaktbare arten i kommunen. Med en stedegen bestand på ca. 500 – 600 dyr (fra april til desember) og antagelig det dobbelte eller mer om vinteren (vinterbeite i Mosjømarka fra desember til april).

På grunn av store skogskader og den meget høye vinterbestanden i et lite område, er det utvidet jakt fra 1. november til 23. desember og vinterjakt fra 1. januar til 31. januar. Det felles ca. 200 elg i Løten kommune per år. Utmarksarealene i Løten er med i ett storvald som omfatter kommunene Hamar, Løten og Elverum vest for Glomma. Det er også med en liten del i Åmot kommune inn i dette storvaldet. Når Løten kommune har det største tellende arealet i valdet blir vi forvaltningsmyndigheten for hele valdet, som heter Elgregion Mjøsa – Glomma. Valdet har ved sist driftsplan en total fellingstillatelse på 1800 dyr fordelt på 5 år.

Mer informasjon om beiteskader og sett/skutt elg vil komme som egne linker i tiden fremover.

Miljøstatus for elgbestanden:

Mindre god

Bestanden av elg er så høy i kommunen at det er problemer med tilveksten av furu i skogen i Mosjømarka. Elgregion Mjøsa – Glomma er gitt økte fellingstillatelser i sist driftsplan for å prøve å redusere bestanden.


Rådyr

Rådyr er vårt minste hjortedyr, som er noe mer sårbar for kulde og snødybde. Bestanden varierer fra år til år, avhengig av værforhold, påkjørsler, jaktutøvelse og rovdyrbestadnen. I Løten kommune har vi ca. 60 aktive rådyrvald og det felles mellom 50 til 80 rådyr per år.

Miljøstatus for rådyrbestanden:

God


Hjort

Bestanden av hjort er meget liten per i dag i Løten kommune. Med et estimat på ca. 10 individer. Det ble åpnet for jakt i 2007. Hjorten er en meget sky dyreart. Jakt i tett skog og relativt flatt terreng, som det er her i Løten, gir en meget vanskelig jaktutøvelse. Med en så lav bestand er det også meget sjelden man får se dette flotte dyret.

Miljøstatus for hjortebestanden:

Meget god


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no