Skogsfugl er de viktigste jaktbare artene i kommunen, med storfugl og orrfugl.
Bestandene varierer sterkt, noe som kommer av naturlige sykluser, jakttrykk og hogst. Løiten almenning som forvalter ca. 220 000 daa skog i Løten har de siste årene satt inn begrensninger for jaktutøvelsen.
Dette er begrunnet i for mange jegere i forhold til arealet spesielt i Løtenfjellet og bestanden av fugl.

Det er også en vesentlig jakt på ringdue i kommunen. Her er det store flokker med ringdue som samles i sammenheng med innhøsting av korn og erter.

Det forekommer noe jakt på andefugler i relativt liten skala i våre største vassdrag, da spesielt på stokkand og kanadagås.


Miljøstatus for fuglejakt:

God / Mindre god


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no