Leveområde til fisken og nedbørsfelt til vassdragene i Løten kommune

Berggrunnen i Løten kommune hører til det sørøstnorske grunnfjellsområdet, og består hovedsakelig av granitt og granittisk gneis. Dette er tungt forvitrelige, kvartsrike og kalkfattige bergarter, noe som fører til at vassdragene har naturlig lavt saltinnhold og lav bufferevne, dvs. høy følsomhet overfor pH-endringer ved tilførsel av syrer (sur nedbør og annen forurensning). Det finnes noen få områder med noe kalkholding bergarter.

I kommunen er det mange små skogstjern, noen få middels store innsjøer, 3 elver og mange bekker. Disse ligger i hovedsak i skogkledde eller myrholdige områder, som gir lav pH og forholdsvis lite næringsstoffer. Når elver og bekker renner igjennom landbruks- eller tettbebygde områder går pH verdien opp og verdiene av fosfor og nitrogen går fra lav til høy eller meget høy.

Fura og Vingerjessa, som er to av de største elvene i kommunen har meget høyt innhold av tarmbakterier. I perioder med flom kan innholdet komme opp i over 10 000 e-coli per 100 ml.
Dette kommer av avrenning fra landbruksjord, dårlige private avløpsanlegg og overløp fra offentlig avløpsnett.


Fiskearter

Innsjøene og tjernene i kommunen har en dominans av østlige innvandrere. Her er det artene abbor, mort og gjedde som har størst tetthet.

Det finnes noe ørret i følgende innsjøer: Rokosjøen, Mosjøen, Stor-Bronken og Gjetholmsjøen. Det er forholdsvis tynne bestander.

I Fura, Vingerjessa, Svartelva og noen bekker finnes det bestander av stedegen ørret.
I disse elvene går det også opp Mjøsørret om høsten for å gyte. I Fura tas det årlig kilosfisk i området mellom utløpet til Svartelva og Brenneriroa. Mjøsørreten er fredet fra 1. september til 30. april jf. Forskrift om fiske i Mjøsa med ifallende elver og bekker.

I Rokosjøen, som er det største innsjøen i kommunen, er det følgende fiskearter: gjedde, abbor, ørret, hork, mort, laue, lake og ørekyt. Her finnes det også en bra bestand av edel kreps. Innsjøen kalkes hvert 4-år av Fylkesmannen i Hedmark for å holde en stabil pH, dette for å opprettholde bestanden av edel kreps.

I enkelte tjern i kommunen finnes det også karrus, men som nevn over er det abbor, mort og gjedde som dominerer.

Sportsfiske

I Løten kommune er det fritt fiske med stang i innsjøer og elver. Det kreves ingen fiskekort i største delen av kommunen. Det er ett unntak og det er i området som er eid av Statsskog (tidligere Borregård skoger), som ligger i sør-vestlige delen av kommunen. Innenfor dette området ligger Stor-Bronken og Vesle Bronken, som er relativt bra fiskevann. Her kreves det kjøp av fiskekort for å kunne fiske i innsjøene og bekkene.

Mjøsørretten som går opp i Fura, Vingerjessa og Svartelva er som nevnt over fredet fra 1. september og til 30. april. Men i forkant av denne perioden blir det fanget en del fin ørret.

Det tas gode fangster av gjedde og abbor i Rokosjøen. Det finnes også mange fine tjern i kommunen hvor det kan fanges en del abbor på mark og sluk.


Kostholdsråd for ferskvannsfisk

Gjedde, abbor og ørret er rovfisker som med sitt inntak av annen fisk kan få økt innhold av kvikksølv og andre miljøgifter i fiskekjøttet. Jo større fisken er av disse artene (høyt nivå i næringskjeden), jo større innhold av disse stoffene kan de ha. Det er ikke registrert fisker med høyere verdier av miljøgifter enn det SFT (nå Klif) har satt som den øvre grense for å benyttes som menneskemat, jf. Mattilsynes hjemmeside (09.11.2009).

Men på grunn av at verdiene av kvikksølv, PCB og Bromerte flammehemmere i fisken i Mjøsa og område rundt ligger på nivå som er moderat, men kan nærme seg grenseverdien i enkelte tilfeller, vil Mattilsynet opprettholde kostholdsrådene.

Kvinner i fruktbar alder og barn bør ikke spise fiskeslagene under mer enn en gang i måneden i gjennomsnitt:

• Gjedde
• Abbor over ca 25 cm
• Ørret over en kilo
• Røye over en kilo


For Mjøsørreten gjelder følgende kostholdsråd:

• Gravide og ammende bør ikke spise ørret over en kilo.
• Barn og kvinner i fruktbar alder bør ikke spise stor ørret fra Mjøsa mer enn fire ganger i året.
• Andre personer bør ikke spise ørret over en kilo mer enn en gang i måneden i gjennomsnitt.

Normalt konsum av ferskvannsfisk er på ingen måte farlig. En god fiskemiddag fra våre innsjøer og elver kan anbefales på det sterkeste!


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no