Undersøkelsene i 2006 viste at stor deler av Fura og Vingerjessa var markert overgjødslet og på enkelte Vannprøver på Rokosjøenstrekninger belastet med lett nedbrytbart organisk stoff. Vassdragene var dessuten sterkt forurenset med tarmbakterier spesielt i perioder med mye nedbør og stor avrenning. Videre preges elvene av jernutfellinger og en del jordtilslamming som er ugunstig for fisk og bunndyr, samt en del søppel og enkelte punktutslipp. Dersom vassdragene skal kunne oppnå god økologisk tilstand, er det derfor viktig å sørge for effektivt sanerings- og vedlikeholdsarbeid samt forbedringstiltak for å begrense forurensningstilførslene.

Redusert bruk av fosfor og nitrogen i form av mineralgjødsel, spredning av husdyrgjødsel på våren, samt å redusere høstpløying mest mulig, vil trolig være de viktigste tiltakene innenfor jordbruket for å bedre vannkvaliteten. I tillegg er det viktig å hindre direkte utslipp fra for eksempel gjødselkjellere, siloanlegg og lignende og redusere risikoen for stor transport av jordpartikler til vassdragene. Videre er det nødvendig å ha en stadig innsats rettet mot kloakktilførsler slik som lekkasjer og overløpsdrift fra det kommunale ledningsnettet, samt lekkasjer og utslipp fra private avløpsanlegg i spredt bebyggelse og eventuelt i mindre tettsteder.

Kommunen har sommeren 2008 gjennomført ett prøveprosjekt hvor det har blitt ført kontroll av ca. 100 av kommunes 1400 private avløpsanlegg. Av dataene vi har fått til nå viser at ca. 50 % av anleggene har feil og 20 – 30 % av anleggene bør utbedres. I nabokommunene har de gjennomført en større undersøkelse viser at over 70 % av anleggene i kommunen har feil. Det er lite som tyder på at det er noe særlig bedre i Løten kommune, da mange av anleggene er 20 – 40 år gamle.

Det bør i framtiden settes miljømål for vannkvaliteten i Fura og Vingerjessa. Disse bør ha en ambisjon om å få ned innholde av næringstoffer og mengde tarmbakterier (E.coli) til et akseptabelt nivå.

Overvåkningsrapport 2006