I 2009 ble vannkvalitet og miljøtilstand i 8 skogstjern undersøkt, Ørfalltjennet, Olsengtjennet, Stendammen, Kroktjernet, Presttjennet, Haratjennet, Svarttjernet (ved Rokosjøen) og Bergstjennet. Alle vannforekomstene er små, de ligger i høydesonen 200-500 m, og nedbørfeltene er dominert av skog under vesentlig dyrka mark eller fast befolkning.

Tjerna er sterk humuspåvirket med fargeverdier på 80-300 mg Pt/l. Fire av dem er kalkfattige, fire moderat kalkrike. De kalkfattige tjerna hadde sur vannkvaltitet med pH under 6,0. Surest vann hadde Kroktjernet (pH 4,7). Naturlige, organiske syrer fra nedbørfeltet bidrar sterkt til de lave pH-verdiene, og påvirkningen fra sur nedbør ser ut til å være liten i dag. Det ble ikke målt høye konsentrasjoner av toksisk aluminium i noen av tjerna. Det var stor variasjon mellom lokalitetene mht. konsentrasjoner av næringsstoffer og algemengder. Størst algemengde ble observert i Svarttjernet, Ørfalltjennet og Presttjennet. ”Problemalgen” Gonyostomum semen ble påvist i ett av tjerna, Ørfalltjennet, der den dominerte fullstendig (95 % av totalbiomassen). Konsentrasjonene av total-nitrogen og til dels total-fosfor var meget høye i Haratjennet.

Årsaken var trolig utlekking fra oversvømte arealer og død skog som følge av beverens oppdemminger. Tilstedeværelsen av forsuringsfølsomme arter tydet på at dyreplanktonet ikke var skadet av forsuring i noen av tjerna, bortsett fra Kroktjernet, der forsuringsfølsomme arter ikke ble funnet. Dominansen av småvokste arter og individer indikerte at beitepresset fra plantonspisende fisk var sterkt i de fleste tjerna.