I Løten er det ca. 95 % av innbyggerne og de næringsdrivende som har gode løsninger for sitt husholdnings- eller næringsavfall. Privatpersoner leverer sitt husholdningsavfall til den kommunale løsningen for renovasjon. De næringsdrivende plikter å ha egne avfallsordninger for sitt avfall.

Dessverre er det noen som ikke benytter disse formene for renovasjon.

Lister opp hovedproblemene under:

  • Dumping av husholdningsavfall i skog og mark
  • Dårlig løsninger for avfallshåndtering hos næringsvirksomheter
  • Dumping av hageavfall i friområder
  • Hensettelse av biler, traktorer og andre landbruksredskaper i inn- og utmark


Forsøpling av naturen

Tømming av avfall i naturen kan være til skade eller ulempe for miljøet. Det kan føre til fare for forurensning eller direkte fysisk skade. Klare eksempler på det siste er knust glass og åpnede hermetikkbokser som dyr kan skade seg på. Avfallet kan også inneholde miljøgifter som kan lekke ut i naturen og utgjøre et forurensningsproblem i årstider.

Man må heller ikke kaste hageavfall eller potteplanter i naturen. Det kan føre til at planter og dyr som ikke hører naturlig hjemme her gir stor skade. 

Små mengder potteplanter kan kastes i restavfallet hjemme (IKKE i matavfallet).

Hageavfall leveres gratis på gjenvinningsstasjonen og Gålåsholmen hageavfallsmottak (vinterstengt fa november til april).


Brenning av avfall

Brenning av avfall er i utgangspunktet forbudt. En god del avfall inneholder miljøgifter, som sprer seg til luft, vann og jord både ved bålet og rundt omkring. Impregnert trevirke kan gi fra seg giftige gasser når det brenner.

CCA-impregnert treverk inneholder arsen, krom og kobber. Når en brenner slikt treverk, vil både røyk og aske inneholde arsenikk. Askerestene kan bli liggende lenge og gjøre det utrygt for både mennesker og dyr. Og gjør du opp bålet ved vannkanten, siver aske fort ut i vannet og forurenser det. Heller ikke plast, gamle sofaer, vinduskarmer eller hagemøbler skal brennes. Brenning av slikt avfall kan gjøre at det oppstår giftige gasser som er forurensende. Avfall skal alltid leveres til godkjent mottak for avfall. Der vil det få riktig behandling, slik at vi unngår forurensning.


Miljørådgiver

Ta også gjerne kontakt med vår miljørådgiver:
Sigrun Skjelseth, tlf. 62 56 40 46/ sigrun.skjelseth@loten.kommune.no