I 2011 ble Store Bronken, Vesle Bronken og Torpåa undersøkt. Hensikten med undersøkelsene i 2011 har vært å skaffe fram data og foreta vurderinger av vannkvaliteten og miljøtilstanden i innsjøene Velt-Bronken og Stor-Bronken samt elvestrekningen mellom disse innsjøene, Torpåa.

Innsjøene Velt-Bronken (415,5 moh., 0,545 km²) og Stor-Bronken (368 moh., 2,379 km²) ligger i barskogområdet i den sørøstre delen av Løten kommune. Vassdraget med de to innsjøene og elva i mellom dem, Torpåa, er grensevassdrag mellom kommunene Løten og Våler på den aktuelle strekningen. Utløpselva fra Stor-Bronken, Bronkåa, er sideelv til Glåma og renner sammen med Glåma i Elverum kommune mellom Heradsbygd og Braskereidfoss. Nedbørfeltet er delt mellom kommunene Stange, Løten, Elverum og Våler. Det finnes flere koier og hytter i nedbørfeltet, men det er det rimelig å anta at det er liten påvirkning fra lokal, menneskeskapt forurensning. Skogsdrift og beiteaktivitet fra husdyr kan eventuelt ha bidratt med tilførsler av bl.a. næringsstoffer.

De tre lokalitetene har en kalkfattig, markert humøs og sur vannkvalitet. De laveste pH-verdiene ble målt i Velt-Bronken (4,92) og Torpåa (4,95). Disse vannforekomstene hadde også lavere syrenøytraliserende kapasitet (ANC) og høyere konsentrasjoner av labilt aluminium enn Stor-Bronken. Ut fra pH og labilt aluminium (Lal) kan tilstanden karakteriseres som dårlig med hensyn til forsuring i Velt-Bronken og Torpåa og god i Stor-Bronken. En relativt høy ANC i alle lokalitetene indikerte at det er liten sannsynlighet for skade på fiskebestander. Dyreplanktonet i Velt-Bronken og Stor-Bronken viste ingen tydelige tegn til forsuringsskader. Bunndyrsamfunnet i Torpåa hadde derimot et lavt biologisk mangfold (13 EPT-arter) og viste klare tegn til forsuring (dårlig tilstand).

Konsentrasjonene av næringsstoffer samt mengden og sammensetningen av planteplankton i 2011 viste at Velt-Bronken og Stor-Bronken var næringsfattige innsjøer i god eller svært god økologisk tilstand med hensyn til overgjødsling.