Avløp:

Kommunen har ansvaret for bortledning av avløpsvannet, mens Hias har ansvaret for rensing, utslipp og slambehandling. Avfallsproduktet fra renseprosessen (biomassen) blir ført tilbake i kretsløpet som gjødsel og jordforbedringsmiddel.

Som abonnent på kommunalt avløpsanlegg:

  • Er du sikret at avløpsvannet blir transportert og behandlet på en miljømessig og forsvarlig måte.
  • Skal du snarest utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger.
  • Skal du ikke kaste miljøfarlig avfall (f.eks. olje og malingsrester) eller gjenstander (f.eks.bleier, bind, kluter) i toalettet. Dette kan medføre problemer i ledninger og renseanlegg, samt hindre en miljøvennlig bruk av biomassen.
  • Kan du ikke bruke kjøkkenavfallskvern.

Ved eiendommer som ikke er tilknyttet kommunal avløpsledning, sørger kommunen for tømming av slamavskillere, (septiktanker) og tette oppsamlingstanker for avløp, samt kontroll av anleggene. Se privat avløp for mer informasjon.