Langtidsopphold ved Løten Helsetun

Hva omfatter tjenesten:
Langtidsopphold i institusjon er et heldøgns botilbud.

Hvem kan få tjenesten:

  • Pasienter som etter faglig vurdering har behov for pleie, omsorg, medisinsk behandling, som ikke kan ivaretas i hjemmet eller på lavere omsorgsnivå.

Les mer om tjenesten her


Avlastningsopphold ved Løten Helsetun

Hva omfatter tjenesten:
Avlastningsopphold i institusjon er et tidsavgrenset botilbud.

Hvem kan få tjenesten:

  • Avlastningsopphold tilbys for å avlaste pårørende som i hverdagen har opfattende/særlig tyngende omsorgsoppgaver.
  • Avlastning skal gjøre det mulig for pårørende å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosialt nettverk og ha mulighet for nødvendig og regelmessig fritid.

Les mer om tilbudet her