Langtidsopphold ved Løten Helsetun

Langtidsopphold ved Løten Helsetun er for pasienter som etter faglig vurdering har behov for pleie, omsorg, medisinsk behandling, som ikke kan ivaretas i hjemmet eller på lavere omsorgsnivå.

Hva omfatter tjenesten:

Langtidsopphold i institusjon er et heldøgns botilbud.


Hvem kan få tjenesten:

Pasienter som etter faglig vurdering har behov for pleie, omsorg, medisinsk behandling, som ikke kan ivaretas i hjemmet eller på lavere omsorgsnivå.


Tilbudet:

Sykehjemstilbudet er loveregulert og omfatter blant annet:

 • Hjelp til å dekke grunnleggende behov etter hva hver og en har behov for
 • Alle måltider
 • Medisiner og medisinske forbruksvarer
 • Fysioterapi og ergoterapi ved behov
 • Medisinsk oppfølging og behandling av sykehjemslegen
 • Mulighet for sosialt samvær og å delta på sosiale aktiviteter


Disse yrkesgruppene/ tjenestene er knyttet opp mot enheten:

 • Assistent
 • Ergoterapeut
 • Fagarbeider
 • Fysioterapeut
 • Sykehjemslege
 • Sykepleier

Pris:

Oppholdsbetaling følger reglene fastsatt i forskrift fra Sosialdepartementet. Betalingen fastsettes ut i fra inntekt. Av folketrygdens grunnbeløp (1G) fratrukket et fribeløp på kroner 6 800,- (i 2014) betales 75 prosent av inntekten. Deretter betales 85 prosent av inntekter utover dette. Betalingen skjer ved overføring av trygdeytelser fra Folketrygden. 


Saksbehandling, frister og klageadgang:

Det søkes på kommunens søknadsskjema og det vil komme svar på at søknaden er mottatt. Søknaden blir behandlet innen en måned og vedtak blir tilsendt. 
Ved klage på vedtaket, er klagefristen tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes styrer ved Løten Helsetun.

Se søknadsskjema her
 


Avlastningsopphold ved Løten Helsetun

Avlastningsopphold ved Løten Helsetun tilbys for å avlaste pårørende som i hverdagen har opfattende/særlig tyngende omsorgsoppgaver.

Hva omfatter tjenesten:

Avlastningsopphold i institusjon er et tidsavgrenset botilbud.


Hvem kan få tjenesten:

 • Avlastningsopphold tilbys for å avlaste pårørende som i hverdagen har opfattende/særlig tyngende omsorgsoppgaver.
 • Avlastning skal gjøre det mulig for pårørende å opprettholde gode familierelasjoner, bevare sosialt nettverk og ha mulighet for nødvendig og regelmessig fritid.


Tilbudet

Sykehjemstilbudet er loveregulert og omfatter blant annet:

 • Hjelp til å dekke grunnleggende behov etter hva hver og en har behov for
 • Alle måltider
 • Medisiner og medisinske forbruksvarer
 • Fysioterapi og ergoterapi ved behov
 • Medisinsk oppfølging og behandling av sykehjemslegen
 • Mulighet for sosialt samvær og å delta på sosiale aktiviteter


Disse yrkesgruppene og tjenestene er knyttet opp mot enheten:

 • Assistent
 • Ergoterapeut
 • Fagarbeider
 • Fysioterapeut
 • Sykehjemslege
 • Sykepleier

Pris

Etter Forskrift til lov om sosiale tjenester av 02.12.92, § 8-2 er avlastningsopphold gratis.


Saksbehandling, frister og klageadgang:

 • Det søkes på kommunens søknadsskjema og det vil komme svar på at søknaden er mottatt. Søknaden blir behandlet innen en måned og vedtak blir tilsendt. 
 • Ved klage på vedtaket, er klagefristen tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes styrer ved Løten Helsetun.

Se søknadsskjema her