Om oppmålingstjenesten

Oppmålingstjenesten utfører følgende tjenester:
Oppmåling av eiendom, deling av eiendom og omgjøring av festet tomt til eiet tomt og registrering av kjøp av eiendom.


Vinterforskriften

Dette er en lokal forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning i Løten kommune.


Oppmåling av eiendom

Ønsker du å bestille oppmåling av eiendommen?

Benytt skjema:

Legg ved kart som viser aktuelt areal eller aktuell grense, samt andre aktuelle vedlegg (se skjema).
Utfylt skjema sendes til: post@loten.kommune.no eller Løten kommune, Postboks 113, 2341 Løten. 


Seksjonering og reseksjonering

Seksjonering er oppdeling av bygninger i eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel av bebygd eiendom, med tilknyttet enerett til bruk av en av flere boliger eller andre buksenheter i eiendommen.

Reseksjonering er endring av seksjonsoppdelingen av en eiendom, for eksempel ytterligere oppdeling eller en sammenslåing av seksjoner.

Skjema fylles ut og sendes til Løten kommune. Kommunen fatter vedtak og sørger for matrikkelføring (eiendom) og tinglysing. 

Søker får beskjed når dokumentet er tinglyst (matrikkelbrev).


Kjøp av eiendom - konsesjon

Ved kjøp av eiendom privat skal dette skjema brukes: LDIR-360Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 
Skjema fylles ut og sendes til Løten kommune. Vi kontrollerer og godkjenner og sender deretter kvittering til søker. 


Delesaker

Det er viktig å huske på at når man skal dele opp en eiendom er det krav til nabovarsling. 
Benytt dette skjemaet (som også brukes ifm byggesaker):


Søknad om deling av grunneiendom

Skjemaet sendes som vedlegg til: post@loten.kommune.no eller papirutskrift til: Postboks 113, 2341 Løten
 


Søknad om dispensasjon fra plan og bygningsloven

Søknad om dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, jf. kap. 19.

Last ned skjema med vedlegg her:


Skjema fylles ut på papir og sendes til:

Løten kommune, postboks 113, 2341 LØTEN eller til post@loten.kommune.no

 

Krav om sammenslåing

Se skjema her

 

Ta kontakt

Har du spørsmål angående regler om deling av eiendom og prosedyrer, kontakt landmåler
Odd Kirkeby på tlf. 62 56 40 43, e-post: odd.kirkeby@loten.kommune.no

Se også: